Ιστορίες αλλόκοτες

By Edgar Allan Poe

Page 81

» 64
Ο δαίμων της διαφθοράς » 79
Χοπ-Φρωγκ » 88
Η κατήγορος καρδία » 101
Ζωντανός στον τάφο » 109

***

1) Είνε κάπως ωφέλιμον να Ï
πενθÏ
μίσωμεν ότι η είδησις ενεπνεύσθη
από κάποιο ιστορικόν γεγονός, το οποίον σÏ
νέβη εις την Γαλλίαν
κατά την βασιλείαν τοÏ
ΚαρόλοÏ
VI. Επί τη εÏ
καιρία τοÏ
γάμοÏ
ενός
ιππότοÏ
τοÏ
Βερμαντοά με μίαν δεσποινίδα της βασιλίσσης ο βασιλεύς
έδωσεν ένα χορόν. Ένας από τοÏ
ς Ï
πασπιστάς τοÏ
προέτεινε να
μεταμορφωθή, με πέντε άλλοÏ
ς φεοÏ
δάρχας, εις αγρίοÏ
ς, διά να
προκαλέσοÏ
ν έκπληξιν εις τας κÏ
ρίας. Ενεδύθησαν με τεμάχια λινού,
έβαλαν μέσα πίσσα, και εκάλÏ
ψαν όλον το σώμα των με πτερά και
στοÏ
πί. Όταν ενεφανίσθησαν εις την σάλαν, κανείς δεν ημπορούσε να
τοÏ
ς αναγνωρίση. Οι πέντε ήσαν προσδεδεμένοι ο ένας μαζί με τον
άλλον, και ο βασιλεύς τοÏ
ς ωδήγει εις τον χορόν. Ένας αφηρημένος
επλησίασε κατά τύχην ένα φανόν και η πίσσα επήρε φωτιά· σε μια
στιγμή όλοι εÏ
ρέθησαν εις τας φλόγας. Η δούκισσα τοÏ
Berry, αφού
ανεγνώρισεν επί τέλοÏ
ς τον βασιλέα, τον εκάλÏ
ψε με τον μανδύαν
της, και ούτω τον έσωσεν.

Last Page

Text Comparison with Le Corbeau = The Raven

Page 0
Proofreading Team.
Page 1
_Mon âme devint subitement plus forte et, n'hésitant davantage «Monsieur, dis-je, ou Madame, j'implore véritablement votre pardon; mais le fait est que je somnolais et vous vîntes si doucement frapper, et si faiblement vous vîntes heurter, heurter à la porte de ma chambre, que j'étais à peine sûr de vous avoir entendu.
Page 2
»_ Deep into that darkness peering, long I stood there wondering, fearing, Doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before; But the silence was unbroken, and the stillness gave no token, And the only word there spoken was the whispered word, "Lenore!" This I whispered, and an echo murmured back the word, "Lenore!"-- Merely this and nothing more.
Page 3
Perched and sat and nothing more.
Page 4
»_ Startled at the stillness broken by reply so aptly spoken, "Doubtless," said I, "what it utters is its only stock and store, Caught from some unhappy master, whom unmerciful Disaster Followed fast and followed faster till his songs one burden bore-- Till the dirges of his Hope the melancholy burden bore Of 'Never--nevermore.
Page 5
»_ But the Raven still beguiling all my sad soul into smiling, Straight I wheeled a cushioned seat in front of bird and bust and door; Then, upon the velvet sinking, I betook myself to linking Fancy unto fancy, thinking what this ominous bird of yore-- What this grim, ungainly, ghastly, gaunt and ominous bird of yore Meant in croaking "Nevermore.
Page 6
» Le Corbeau dit: «Jamais plus!»_ "Prophet!" said I, "thing of evil!--prophet still, if bird or devil! By that Heaven that bends above us--by that God we both adore-- Tell this soul with sorrow laden if, within the distant Aidenn, It shall clasp a saintly maiden whom the angels name Lenore-- Clasp a rare and radiant maiden whom the angels name Lenore.
Page 7
chagrin chargée si, dans le distant Eden, elle doit embrasser une jeune fille sanctifiée que les anges nomment Lénore--embrasser une rare et rayonnante jeune fille que les anges nomment Lénore.