Ιστορίες αλλόκοτες

By Edgar Allan Poe

Page 80

σλεπίοÏ
των 60 έως
70 τόννων. Εκείνο ποÏ
είχα εγώ δεν είχε καθόλοÏ
στρωμνήν.

Ήτο πολύ στενόν με ακριβώς τας αÏ
τάς διαστάσεις της γεφύρας ποÏ

ήτο επάνω από το κεφάλι μοÏ
: ηγωνίσθην πολύ μέχρις ότοÏ
κατορθώσω
να εισέλθω εις το κιβώτιον αÏ
τό. Τέλος πάντων εκοιμήθηκα αμέσως.
Και το Ï
πόλοιπον τοÏ
οράματός μοÏ
— διότι δεν ήτο ούτε όνειρον,
ούτε εφιάλτης — πηγάζει φÏ
σικώτατα από τας περιστάσεις της θέσεώς
μοÏ
— από τας σÏ
νήθεις τάσεις τοÏ
πνεύματός μοÏ
και από τας
δÏ
σκολίας ποÏ
είχα — όπως είπα άλλως — να επαναφέρω τας αισθήσεις
μοÏ
, ειδικώς να σÏ
γκεντρώσω την μνήμην μοÏ
, διήρκεσε δε το όραμα
πολύ και μετά το ξύπνημά μοÏ
.

Οι άνθρωποι ποÏ
με ετίναξαν ήσαν άνδρες τοÏ
πληρώματος τοÏ
σλεπίοÏ

και μερικοί εργάται εργαζόμενοι διά την εκφόρτωσιν τοÏ

εμπορεύματος. Από το φορτίον τοÏ
πλοίοÏ
προήρχετο και η οσμή της
χωματίλας. Όσον διά τον επίδεσμον επάνω εις τας σιαγόνας μοÏ
,
απετελείτο από μεταξωτό πανί ποÏ
το έδεσα μόνος μοÏ
γύρω εις το
κεφάλι μοÏ
, ελλείψει καλύμματος, κατά την ιστορικήν νύκτα.

Παρά ταύτα όμως αι βάσανοι ποÏ
Ï
πέφερα ήσαν αδιστάκτως ισοδύναμοι,
εάν εξαιρέσωμεν την διάρκειαν, με εκείνας της πραγματικής ταφής.
Ήσαν τρομεραί — ήσαν μιας ακαταλήπτοÏ
αγριότητος. Αλλά σÏ
νήθως διά
τοÏ
δαίμονος ενεργεί ο Θεός. Το τÏ
χαίον αÏ
τό γεγονός, ένεκα τοÏ

εξαιρετικού χαρακτήρός τοÏ
, μοÏ
έφερεν αναγκαστικά αντίδρασιν εις
το πνεύμα μοÏ
.

Η ψÏ
χή μοÏ
ετονώθη, ανέλαβα, έκαμνα ταξείδια εις το εξωτερικόν.
Επεδόθην εις μεγάλας ασκήσεις. ΑνέπνεÏ
σα τον ελεύθερον αέρα των
οÏ
ρανών. Δεν περιωρίσθην πλέον εις την σκέψιν τοÏ
θανάτοÏ
. Επέρασα
τον καιρόν μοÏ
σκώπτων τα κοιμητήρια. Εν σÏ
ντόμω έγεινα άλλος
άνθρωπος.

Από την ιστορικήν αÏ
τήν νύκτα απελεÏ
θερώθην από τοÏ
ς θλιβερούς
φόβοÏ
ς μοÏ
και μαζί με αÏ
τούς εσβέσθη η καταληπτική αταξία, της
οποίας οι φόβοι μοÏ
ήσαν σÏ
νέπεια και όχι αιτία.ΤΕΛΟΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Το σύστημα τοÏ
δόκτορος ΓκοÏ
ντρόν και
τοÏ
καθηγητού ΠλοÏ
μ Σελ. 3
Το πηγάδι και το εκκρεμές » 26
Η σÏ
νάντησις » 47
Λίγεια

Last Page Next Page

Text Comparison with The Works of Edgar Allan Poe — Volume 2

Page 6
" "Then," I said, "you have been making a miscalculation, and the letter is not upon the premises, as you suppose.
Page 16
easy to get up than to come down.
Page 27
(*24) Another had the faculty of converting the common metals into gold, without even looking at them during the process.
Page 29
by since it was possible to distinguish a woman from a dromedary-'" "Stop!" said the king--"I can't stand that, and I won't.
Page 31
As the old man spoke, I became aware of a loud and gradually increasing sound, like the moaning of a vast herd of buffaloes upon an American prairie; and at the same moment I perceived that what seamen term the _chopping_ character of the ocean beneath us, was rapidly changing into a current which set to the eastward.
Page 35
My eldest brother had a son eighteen years old, and I had two stout boys of my own.
Page 40
My brother was at the stern, holding on to a small empty water-cask which had been securely lashed under the coop of the counter, and was the only thing on deck that had not been swept overboard when the gale first took us.
Page 81
In this unnerved--in this pitiable condition--I feel that the period will sooner or later arrive when I.
Page 87
The vault in which we placed it (and which had been so long unopened that our torches, half smothered in its oppressive atmosphere, gave us little opportunity for investigation) was small, damp, and entirely without means of admission for light; lying, at great depth, immediately beneath that portion of the building in which was my own sleeping apartment.
Page 92
"Not hear it?--yes, I hear it, and _have_ heard it.
Page 105
At the most remote end of the crypt there appeared another less spacious.
Page 120
Why _should_ that lady blush! To this demand there is no answer--except that, having left, in the eager haste and terror of a mother's heart, the privacy of her own _boudoir_, she has neglected to enthral her tiny feet in their slippers, and utterly forgotten to throw over her Venetian shoulders that drapery which is their due.
Page 126
I say, this occasioned me no little amazement; for I well remember that, in a former conversation with a friend, I particularly inquired if he had at any time met in London the Marchesa di Mentoni, (who for some years previous to her marriage had resided in that city,) when his answer, if I mistake not, gave me to understand that he had never visited the metropolis of Great Britain.
Page 140
The surcingle hung in ribands from my body.
Page 152
I felt, too, that I lay upon some hard substance, and by something similar my sides were, also, closely compressed.
Page 156
There were some who even conceived that Mr.
Page 169
The path was so serpentine, that at no moment could I trace its course for more than two or three paces in advance.
Page 196
I was frantic with every species of wild excitement, and felt within my single arm the energy and power of a multitude.
Page 215
(*4) In Iceland, 1783.
Page 217
(*19) "The _Entozoa_, or intestinal worms, have repeatedly been observed in the muscles, and in the cerebral substance of men.