Ιστορίες αλλόκοτες

By Edgar Allan Poe

Page 79

ύλην, και
ότι ο θώραξ μοÏ
επιέζετο στενώς από κάτι ανάλογον πράγμα. Έως εδώ
δεν διεκινδύνεÏ
σα ακόμη να μετακινήσω έν οιονδήποτε από τα μέλη
μοÏ
.

Αλλά τότε ετίναξα με βίαν τοÏ
ς βραχίονας μοÏ
, ποÏ
έμεναν
εξηπλωμένοι κατά μήκος τοÏ
σώματός μοÏ
. Εσκόνταψαν εις ένα
σταθερόν ξύλινον τοίχον, ποÏ
εξηπλώνετο επάνω από το σώμα μοÏ
εις
απόστασιν έξ ποδών από το πρόσωπόν μοÏ
. Δεν ημπορούσα πλέον ν'
αμφιβάλλω ότι ανεπαÏ
όμην διά πάντοτε εις το φέρετρόν μοÏ
.

Και τότε εν τούτοις, ενώ ήμην βÏ
θισμένος εις την αμέτρητον
δÏ
στÏ
χίαν μοÏ
, ενόησα την ελαφράν προσέγγισιν τοÏ
χεροÏ
βείμ της
ελπίδος : ενθÏ
μήθηκα όλα τα τόσον έξÏ
πνα μέτρα μοÏ
. Επέστρεψα και
έκαμα σπασμωδικάς προσπαθείας διά ν' ανοίξω το κάλÏ
μμα. Ούτε καν
το έσπασα. ΕπασπάτεÏ
α με τη χούφτα μοÏ
να εύρω το σχοινί της
καμπάνας: δεν το εÏ
ρήκα ποÏ
θενά. Και τότε η ελπίς επέταξε διά
πάντοτε, και μία απελπισία κατά το μάλλον και μάλλον οξεία
εβασίλεÏ
σε θριαμβεÏ
τικώς, διότι ήμην πολύ αγανακτημένος,
παρατηρήσας ότι έλειπε το μαλακόν στρώμα ποÏ
τόσον επιμελώς
προετοίμασα, και επί πλέον έφθασεν εις τοÏ
ς ρώθωνάς μοÏ
η φρικώδης
και χαρακτηριστική οσμή τοÏ
Ï
γρού εδάφοÏ
ς. Το σÏ
μπέρασμα
επεβάλλετο: δεν ήμην εις το Ï
πόγειόν μοÏ
. Θα ήμην ίσως μακράν των
οικείων μοÏ
κατά τον θάνατόν μοÏ
, εις ξένοÏ
ς, — πότε και πώς, δεν
ήτο δÏ
νατόν να το ενθÏ
μηθώ — και ήσαν αÏ
τοί ποÏ
με έθαψαν σαν
σκύλλον, κλειδωμένον εις το πρώτον τÏ
χόν φέρετρον, και χωσμένον
βαθειά-βαθειά, χωσμένον διά πάντοτε σε κάποιον κοινόν τάφον, εις
κάποιον ανώνÏ
μον τάφον. Όταν μία τοιαύτη πεποίθησις εισήλασεν εις
την κρÏ
φιωτέραν πτÏ
χήν της ψÏ
χής μοÏ
, έκαμα μίαν νέαν προσπάθειαν
να εκβάλλω κραÏ
γήν! και η δεÏ
τέρα αÏ
τή προσπάθεια απέτÏ
χε. ΚραÏ
γή
αγωνίας, μία μακρά Ï
λακή αγρία, σÏ
νεχής, αντήχησε διά μέσοÏ
τοÏ

βασιλείοÏ
της Ï
ποχθονίας νÏ
κτός.

— Αι σÏ
! Αι σÏ
, τι λοιπόν; απήντησε μία τραχεία φωνή.

— Τι διάβολο σÏ
μβαίνει; είπε μία δεÏ
τέρα.

— Βγαίνει από εδώ μέσα, είπε μία τρίτη.

— Τι σÏ
μβαίνει και τσιρίζεται έτσι, σαν ερωτεÏ
μένη γάτα; είπε μία
τετάρτη φωνή.

Και ιδού ότι σÏ
νελήφθην και εσείσθην χωρίς μεγάλην φασαρίαν, επί
πολλά λεπτά, από μίαν ομάδα πολύ χονδρών ατόμων. Δεν με εσήκωσαν —
διότι ήμην πραγματικά σηκωμένος όταν έβγαλα την κραÏ
γήν αÏ
τήν —
αλλά με επανέφεραν εις την μνήμην μοÏ
.

Η περιπέτεια σÏ
νέβη εις Richmond της Βιργινίας.

Με σÏ
νοδείαν ενός φίλοÏ
διέτρεξα, εις ένα κÏ
νήγιόν μοÏ
, πολλά
μίλια επί της όχθης τοÏ
ποταμού Jámes.

Η νύκτα επλησίαζε και κατελήφθημεν έξαφνα από μίαν καταιγίδα. Η
καμπίνα ενός μικρού σλεπίοÏ
, ποÏ
ήτο ηγκÏ
ροβολημένον εις το ρεύμα
τοÏ
νερού και ήτο φορτωμένον από βοσκήν, μας παρέσχε την μόνην
δÏ
νατήν στέγην.

ΣÏ
νεμορφώθημεν με τας περιστάσεις και επεράσαμεν την νύκτα επί τοÏ

σλεπίοÏ
. Εκοιμήθην εις το ένα από τα δύο κρεββάτια τοÏ
πλοίοÏ
.
Είναι ανωφελές να περιγράψω τα κρεββάτια ενός

Last Page Next Page

Text Comparison with Cuentos Clásicos del Norte, Primera Serie

Page 7
en la traducción; a decir verdad, es positivamente mejor escritor en el francés de Baudelaire que en su propio idioma.
Page 12
¡Amontillado! Seguramente que os han engañado.
Page 28
Si hubiera podido contar con la ayuda de Júpiter, no habría vacilado en intentar el regreso del lunático a la casa, aun cuando fuera por fuerza; pero sabía muy bien las disposiciones del viejo negro para esperar que quisiera sostenerme, en cualesquiera circunstancias, en lucha personal contra su amo.
Page 47
Sentíase tal frialdad, tal desfallecimiento, tal angustia del corazón, una melancolía tan irremediable de la mente, que ningún estímulo era capaz de impulsar la imaginación hacia la idea de lo sublime.
Page 48
Tenía noticia, sin embargo, de que su familia, muy antigua, se había distinguido desde tiempo inmemorial por una sensibilidad peculiar de temperamento que se desplegaba a través de las edades en muchas obras de arte exaltado, manifestándose últimamente en frecuentes donativos de munificente y discreta caridad, como también en apasionada devoción a las complejidades del arte musical de preferencia a sus bellezas convencionales y fácilmente comprensibles.
Page 50
Débiles rayos de luz filtrábanse a través de los enrejados cristales y bastaban para hacer visibles los objetos principales situados cerca de allí; pero la vista se afanaba en vano por descubrir los ángulos lejanos de la habitación o los detalles de la obra de talla de los artesonados de la bóveda.
Page 51
Sus ademanes eran alternativamente fogosos y taciturnos.
Page 52
Admitía, sin embargo, aunque con alguna vacilación, que gran parte de aquella melancolía particular que le afligía podía atribuirse a causa más natural y palpable, a la seria y larga enfermedad, y probablemente cercano fin, de una hermana tiernamente amada, su única compañera por largos años, el único y último miembro de su familia en la tierra.
Page 53
Para mí, en las circunstancias que me rodeaban, brotó al fin de estas extrañas fantasías que imaginaba el hipocondriaco para arrojarlas sobre la tela, una sensación intensa de intolerable pavor, de que no era sombra siquiera la que me hacía experimentar.
Page 59
"--¿No habéis visto? Pero ¡aguardad! Ya veréis.
Page 61
Oprimido como me sentía por mil encontradas sensaciones en que predominaban la angustia y un excesivo terror a causa de la segunda y más extraordinaria coincidencia, tuve aún la presencia de espíritu necesaria para evitar que se excitara con cualquiera observación la sensitiva nerviosidad de mi compañero.
Page 65
Contemplaba la dulce boca.
Page 73
Su enfermedad asumió desde entonces caracteres alarmantes y la más severa persistencia, desafiando la ciencia y los desvelos de los médicos.
Page 80
La estética del duque era original.
Page 81
Y el regocijo remolineaba sin cesar, hasta que al cabo brotó del reloj el son de media noche.
Page 98
El cadáver de la madre aparecía horriblemente mutilado.
Page 113
luego una pistola de su pecho y la colocó sobre la mesa sin la menor precipitación.
Page 120
Durante varias semanas no lo golpeé, ni lo traté con violencia en forma alguna; pero gradualmente, muy gradualmente, llegué a mirarlo con aversión intolerable, y a huir en silencio de su odiosa presencia como de un hálito pestilente.
Page 124
"Caballeros," dije al fin, cuando el grupo comenzaba a subir las escaleras, "estoy deleitado al ver que vuestras sospechas se han desvanecido.
Page 138
Luego, no había a que atribuir esta diferencia, a menos que se supusiera que los fragmentos destrozados eran los únicos que habían sido _completamente absorbidos_; y que los otros, sea por haber entrado al torbellino en un período avanzado de la marea o por cualquiera otra razón, habían descendido tan lentamente después de su absorción, que no llegaron al fondo antes del momento en que cambiara la corriente del flujo o del reflujo, según las circunstancias.