Ιστορίες αλλόκοτες

By Edgar Allan Poe

Page 78

θα εÏ
ρίσκετο μέσα εις τα χέρια
μοÏ
.

Αλλά αλλοίμονον! τι ημπορεί η προφύλαξις ενός ανθρώποÏ
εναντίον
της μοίρας τοÏ
; Όλαι αύται αι εÏ
φÏ
είς προφÏ
λάξεις θα ήσαν
ανεπαρκείς διά να προφÏ
λάξοÏ
ν από τας μεγίστας αγωνίας της προώροÏ

ταφής ένα δÏ
στÏ
χή καταδικασμένον προηγοÏ
μένως εις τας αγωνίας
αÏ
τάς. Ήλθε μία ημέρα . . . . Όπως σÏ
χνάκις το παρετήρησα ήδη, μοÏ

εφάνη ότι εÏ
ρισκόμην εις μίαν τελείαν ασÏ
νειδησίαν με έν αίσθημα
ασθενές και αόριστον της Ï
πάρξεώς μοÏ
. σιγά-σιγά, με βήματα
χελώνης, επλησίαζεν ελαφρά-ελαφρά η αÏ
γή της ψÏ
χικής ημέρας. Μία
κοÏ
ραστική νάρκωσις. Μια πίεσις όχι δÏ
στÏ
χίας, αλλ' αοράτοÏ

δÏ
σθÏ
μίας. Ούτε ανησÏ
χία, ούτε ελπίς, ούτε προσπάθεια. Έπειτα μετ'
ολίγον ένας βόμβος εις ταÏ
τιά. Έπειτα μετ' ολίγην παύσιν
ηκολούθησε ένας νÏ
γμός, ένας τιναγμός εις τα άκρα. Έπειτα, μία
περίοδος, ποÏ
μοÏ
εφάνη ως μία αιωνιότης μακαριότητος, κατά την
οποίαν τα αισθήματα ζωογονούνται και μεταμορφώνονται εις σκέψιν.
Έπειτα και πάλιν νέα επάνοδος εις την ανÏ
παρξίαν, και κατόπιν
επάνοδος στιγμιαία εις την ζωήν. Τέλος ένα ελαφρόν τρεμούλιασμα
των φρÏ
διών, και αμέσως μία ηλεκτρική σÏ
γκίνησις, ένας θανάσιμος
και αόριστος τρόμος, ποÏ
μεταδίδει το αίμα χειμαρρωδώς από τοÏ
ς
κροτάφοÏ
ς εις την καρδιά. Και τότε η πρώτη πραγματική δοκιμή της
σκέψεως, η πρώτη προσπάθεια διά να ενθÏ
μηθώ. Τότε ίσως και μία
επιτÏ
χία παροδική και φεÏ
γαλέα. Ίσως και πάλιν, από την μεγάλην
επίδρασιν της μνήμης, λάβω κατά τι σÏ
νείδησιν της καταστάσεώς μοÏ
.
Αισθάνομαι ότι δεν σηκώνομαι από τον σÏ
νήθη μοÏ
ύπνον. ΕνθÏ
μούμαι
ότι Ï
πόκειμαι εις την καταληψίαν, και τότε τέλος, όπως τα κύματα
τοÏ
ωκεανού, η τρέμοÏ
σα ψÏ
χή μοÏ
καταβÏ
θίζεται εξ αιτίας της
φρίκης τοÏ
κινδύνοÏ
, εξ αιτίας της σκελετώδοÏ
ς αλλά παντοδÏ
νάμοÏ

ιδέας μοÏ
.

Ολίγα λεπτά ακόμη, αφού η έμμονος ιδέα κατίσχÏ
σεν, έμεινα χωρίς να
κινηθώ. Διατί; Δεν ησθανόμην ακόμη το θάρρος, δεν ετόλμων να κάμω
την αναγκαίαν προσπάθειαν. Μία απελπισία — μία απελπισία χωρίς
προηγούμενον — με ηνάγκαζε να θέσω τέλος εις την μακράν μοÏ

αναποφασιστικότητα, να σηκώσω τα βαρειά καλύμματα των ματιών μοÏ
.
Τα εσήκωσα. Ήταν σκοτάδι, θεοσκόταδο. Εγνώρισα τότε ότι η κρίσις
της ασθενείας μοÏ
επέρασε προ πολλού. Ανεγνώρισα ότι είχα τελείως
τότε ανεύρει την λειτοÏ
ργείαν των οργάνων της οράσεως, και ότι εν
τούτοις το παν δεν ήτο άλλο παρά σκοτάδι, σκοτάδι παντού, — το
μέγιστον και ανώτατον σκοτάδι της νÏ
κτός ποÏ
θα διαρκέση πάντοτε.

Προσεπάθησα να φωνάξω· και προς τον σκοπόν αÏ
τόν τα χείλη μοÏ
και
η ξηρά γλώσσα εταράσσοντο σÏ
σπώμενα — αλλά κανείς ήχος δεν
διέφÏ
γεν από τα σπήλαια των πνεÏ
μόνων μοÏ
, οι οποίοι, σαν να
επιέζοντο από το τρομερόν βάρος ενός όροÏ
ς, ελαχάνιαζαν και
έπαλλαν σαν την καρδιά μοÏ
, εις κάθε οδÏ
νηράν και δύσκολον
αναπνοήν.

Όταν εκινούσα τας σιαγόνας μοÏ
κατά την προσπάθειάν μοÏ
να φωνάξω,
ενόησα ότι ήσαν φιμωμένοι, όπως σÏ
νηθίζεται εις τοÏ
ς νεκρούς.
Ενόησα επίσης ότι ήμοÏ
ν εξηπλωμένος επάνω εις σκληράν

Last Page Next Page

Text Comparison with Ligeia und andere Novellen; Sieben Gedichte

Page 4
Die Seltsamkeit aber, die ich in den Augen fand, lag nicht in Form, Farbe oder Glanz, sie muß wohl in ihrem Ausdruck gelegen haben.
Page 8
»Gott! Gott! O göttlicher Vater! Muß das immer unabänderlich so sein? Soll dieser Sieger nie, niemals besiegt werden? Sind wir nicht Teil und Teile von dir? Wer -- wer kennt die Geheimnisse des Willens und seine Gewalt? Der Mensch überliefert sich den Engeln oder dem Nichts einzig durch die Schwäche seines schlaffen Willens.
Page 11
Da geschah es, daß ich deutlich einen leisen Schritt über den Teppich zum Lager hinschreiten hörte, und eine Sekunde später, als Rowena den Wein an die Lippen führte, sah ich -- oder träumte, daß ich es sah --, wie, aus einer unsichtbaren Quelle in der Atmosphäre des Zimmers kommend, drei oder vier große Tropfen einer strahlenden, rubinroten Flüssigkeit in den Kelch fielen.
Page 21
Des idées! -- ah, war dies der idiotische Gedanke, der mich zugrunde richten sollte? Des idées -- ah, das war es, weshalb ich diese Zähne so wahnsinnig begehrte! Ich fühlte, daß einzig ihr Besitz mir Frieden bringen -- mich der Vernunft zurückgeben konnte.
Page 22
Er sprach von einem wilden Schrei, der das Schweigen der Nacht gebrochen habe -- daß das Hausgesinde zusammengeströmt sei -- daß man in der Richtung des Schreies auf die Suche gegangen sei; und dann wurde seine Stimme unheimlich deutlich, als er von Grabschändung redete -- von einem aus dem Sarg gerissenen, entstellten Körper, der noch atmete -- noch pulste -- noch lebte! Er deutete auf meine Kleider: sie waren von Erde beschmutzt und mit Blut bespritzt.
Page 23
Ein Zufall war's, der mich vor vielen Jahren mit ihr zusammenführte, aber seit unserer ersten Begegnung brannte meine Seele in fremder, entfesselter Glut.
Page 24
Doch die Zeit war gekommen, in der das Geheimnisvolle im Wesen meines Weibes mich wie ein Alp, ein Zauber bedrückte.
Page 27
»Mein Kind« und »mein Liebling« sind ja übliche Benennungen, wie Vaterliebe sie findet, und die strenge Abgeschlossenheit, in der sie lebte, schloß jeden weiteren Verkehr aus und machte einen anderen Namen überflüssig.
Page 33
Ein prächtiges Hoflager mit Pomp und Festen, betäubendes Waffengeklirr und strahlende Frauenlieblichkeit verwirrten und berauschten mein Hirn.
Page 37
Sie stand aufrecht in einem seltsam gebrechlichen Kahn, den sie mit dem Schatten eines Ruders lenkte.
Page 49
Das hinderte freilich den jungen Ellison nicht, an seinem einundzwanzigsten Geburtstag als der Erbe seines Ahnherrn Seabright in den Besitz eines Vermögens von vierhundertundfünfzig Millionen Dollar zu kommen.
Page 51
Hier sei wirklich das schönste Feld zur Entfaltung der Phantasie in immer neuer Gestaltung neuer Schönheitsformen, da die zur Zusammenstellung vorhandenen Elemente bei weitem die herrlichsten seien, die die Erde zu bieten habe.
Page 52
Und sogar weit mehr als das: zur Behebung der fehlerhaften Komposition würde jedes einzelne Glied dieser Bruderschaft die nämliche Änderung vorgeschlagen haben.
Page 61
Doch das wichtige Gebaren dieses schwarzen Sonderbaren Löste meines Geistes Trauer, und ich schalt ihn mit Humor: »Alter, schäbig und geschoren, sprich, was hast du hier verloren? Niemand hat dich herbeschworen aus dem Land der Nacht hervor.
Page 66
»Schwester,« sprach ich, »was schrieb man aufs Grab -- An das Tor von dem Wundertume?« »Ulalume!« sprach sie; »in dem Grab Ruht verloren für dich Ulalume!« Und mein Herz wurde düster umwoben, Wurde dürr wie der Bäume Zier; -- Wurde welk wie der Bäume Zier; Und ich schrie: »Es war sicher Oktober In der _nämlichen_ Nacht, da ich hier Im Vorjahr gewandert -- und hier Eine Last hertrug, fürchterlich mir! Diese Nacht aller Jahrnächte mir, Welcher Dämon verführte mich hier? Gut kenn' ich den See jetzt von Auber -- Diese nebligen Gründe von Weir -- Gut kenn' ich.
Page 68
Freude treibt zu schnellerm Drang Dieses Ringen und das Schwingen In dem Klang, Klang, Klang -- In dem Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang -- Dieses Quellen und das Schwellen in dem Klang.
Page 74
Denn alles Wissen, dem wir lebten, Ward uns; was wir zu halten strebten, Entfloh; so laß das Erdenwallen Mit seiner Mittagsschönheit fallen, Die alles ist.
Page 76
grauen Steine -- Sind sie denn alles, was der Zahn der Zeit Von all dem Ruhm und ungeheuren Glanz Für mich und für das Schicksal übrig ließ? »Nicht alles --« geben mir die Echos Antwort -- »Nicht alles, nein! Prophetische Klänge steigen -- Und laute Klänge -- ewig von uns auf, Von allen Trümmern zu den Weisen auf, Wie Melodie von Memnon steigt zur Sonne.
Page 77
Geöffnete Tempel und Totengrüfte Gähnen auf leuchtende Meeresschlüfte.
Page 78
77 Landors Landhaus 87 Der Herrschaftssitz Arnheim 107 GEDICHTE Der Rabe 133 Annabel Lee 138 Ulalume 140 Die Glocken 146 Tamerlan 151 Das Kolosseum 163 Die Stadt im Meer 165 DIESES BUCH WURDE IM AUFTRAGE DES PROPYLÄEN-VERLAGS IN BERLIN IN EINER EINMALIGEN AUFLAGE VON TAUSEND IN DER PRESSE NUMERIERTEN EXEMPLAREN IN DER BUCHDRUCKEREI OTTO ELSNER IN BERLIN GEDRUCKT EXEMPLAR Nr 933 Anmerkungen.