Ιστορίες αλλόκοτες

By Edgar Allan Poe

Page 74

Αλλά τρομερωτέρα ακόμη η κατάστασις την
οποίαν προκαλούν. Μπορεί κανείς να την βεβαιώση χωρίς δισταγμόν.
Τίποτε δεν είναι Ï
ποκείμενον να εμπνεύση την ιδέαν τοÏ
φÏ
σικού και
ηθικού πόνοÏ
εις τον ύψιστον βαθμόν, από το γεγονός ότι ετάφη ζων.
Η φοβερά πίεσις των πνεÏ
μόνων — η αποπνικτική οσμή της Ï
γράς γης —
η μεγάλη πίεσις της στενής διαμονής — το σκότος της απολύτοÏ

νÏ
κτός — η σιωπή οιονεί ομοία προς βÏ
θιζομένην θάλασσαν — η
άπρακτος αλλά ψηλαφητή παροÏ
σία τοÏ
επιτιθεμένοÏ
σκώληκος — όλα
αÏ
τά τα πράγματα, σχετιζόμενα με την ανάμνησιν τοÏ
ελεÏ
θέροÏ
αέρος
και τοÏ
χόρτοÏ
ποÏ
βλαστάνει από επάνω μας, σχετιζόμενα και πάλιν
με την ενθύμησιν των αγαπητών φίλων, ποÏ
θα επετούσαν προς
βοήθειάν μας εάν η τύχη μας ήτο γνωστή, σχετιζόμενα προς την
σÏ
νείδησιν ότι την τύχην αÏ
τήν δεν θα δÏ
νηθούν να την γνωρίσοÏ
ν
και ότι η μόνη μας ελπίς είναι ο θάνατος, ο πραγματικός θάνατος
αÏ
τήν την φοράν — αι παρατηρήσεις αύται, λέγω, χύνοÏ
ν εις την
καρδίαν, η οποία αδιακόπως πάλλει, ένα τρόμον τόσον φρικώδη και
ανÏ
πόφορον, ποÏ
ενώπιόν τοÏ
η μάλλον ισχÏ
ρά φαντασία Ï
ποχωρεί.

Δεν γνωρίζομεν τίποτε από τας Ï
ποχθονίοÏ
ς αÏ
τάς αγωνίας, αλλά δεν
ημπορούμεν να φαντασθώμεν περισσότερον φρικτόν έστω και τον
τελεÏ
ταίον κύκλον τοÏ
βασιλείοÏ
τοÏ
ΆδοÏ
. Διά τούτο, Ï
πό την
έννοιαν ταύτην, όλαι αι διηγήσεις παρέχοÏ
ν βαθύ ενδιαφέρον, ένα
ενδιαφέρον, το οποίον και τότε — από τον ιερόν φόβον ποÏ
εμπνέει η
Ï
πόθεσις αÏ
τή καθ' εαÏ
τήν — προέρχεται από την εμπιστοσύνην ποÏ

έχομεν εις την αÏ
θεντίαν της διηγήσεως. Ιδού λοιπόν τώρα ό,τι μοÏ

Ï
πολείπεται να διηγηθώ, βγαλμένο από τας ιδικάς μοÏ
αναμνήσεις —
από την θετικήν και προσωπικήν πείραν μοÏ
.

Επί πολλά έτη Ï
πήρξα το αντικείμενον σÏ
χνών προσβολών τοÏ

εξαιρετικού κακού, το οποίον οι ιατροί σÏ
νήθως ονομάζοÏ
ν
καταληψίαν, μη Ï
πάρχοντος άλλοÏ
όροÏ
ποÏ
να το καθορίση καλύτερον.
Αν και απολύτως αι σημαντικαί αιτίαι της αταξίας αÏ
τής, και μέχρι
της αληθούς των διαγνώσεως, είναι ακόμη μÏ
στηριώδεις, είναι
γνωστοί όμως αρκετά καλά οι εξωτερικοί και φαινομενικοί
χαρακτήρες. Αι διαφοραί τας οποίας παρατηρούμεν δεν είναι άλλο τι
από τας κατά βαθμόν διαφοράς.

Κάποτε ο ασθενής μένει επί μίαν μόνην ημέραν, ή επί μίαν μικράν
περίοδον, εις ένα είδος μεγάλης ληθαργίας. Το εξώτατον μέρος της
Ï
πάρξεώς τοÏ
είναι αναίσθητον και ακίνητον. Οι παλμοί της καρδίας
μόλις διακρίνονται ακόμη, διατηρούνται ολίγα ίχνη θερμότητος, ένας
ελαφρός χρωματισμός μόλις αναφαίνεται εις τας παρειάς και η
εφαρμογή ενός καθρέπτοÏ
εις τα χείλη αρκεί ν' αποκαλύψη μίαν
κοιμισμένην ζωτικότητα άνισον, αόρατον, των πνεÏ
μόνων·

Εις εμέ προϊόντος τοÏ
χρόνοÏ
η διάρκεια των κρίσεων παρετείνετο
επί πολλάς εβδομάδας — είτε επί πολλούς μήνας. Κατά τας τοιαύτας
περιόδοÏ
ς η μάλλον επιστημονική εξέτασις και αι προσεκτικώτεραι
ιατρικαί δοκιμαί δεν θα ήτο δÏ
νατόν να καταστρώσοÏ
ν πραγματικήν
διάκρισιν μεταξύ της καταστάστάσεως ασθενείας και εκείνης ποÏ

Last Page Next Page

Text Comparison with The Works of Edgar Allan Poe, The Raven Edition Table Of Contents And Index Of The Five Volumes

Page 0
THE CASK OF AMONTILLADO.
Page 1
FOUND IN A BOTTLE THE MASQUE OF THE RED DEATH.