Ιστορίες αλλόκοτες

By Edgar Allan Poe

Page 70

ημπορούσε
να Ï
ποψιασθή ότι ακόμη δεν ήτο νεκρά. ΠαροÏ
σίαζεν όλα τα σÏ
νήθη
σÏ
μπτώματα τοÏ
θανάτοÏ
. Τα χαρακτηριστικά της, όπως σÏ
νήθως
σÏ
μβαίνει, ήσαν σÏ
νεσπασμένα και άκαμπτα. Όπως σÏ
νήθως σÏ
μβαίνει,
τα χείλη είχαν μαρμάρινην ωχρότητα. Τα μάτια δεν διετήροÏ
ν καμμίαν
λάμψιν. Πάσα θερμότης εξηφανίσθη. Οι σφÏ
γμοί είχαν παύσει να
κτÏ
πούν. Προτού να θάψοÏ
ν το σώμα, το διετήρησαν επί τρεις
ολοκλήροÏ
ς ημέρας, και έγεινε σκληρόν ως λίθος. Τέλος επετάχÏ
ναν
την κηδείαν, εκ φόβοÏ
μήπως αρχίση η αποσύνθεσις και προχωρήση
πολύ.

Η κÏ
ρία ανεπαύθη εις τον οικογενειακόν τάφον και έμεινεν εκεί επί
τρία σÏ
νεχή έτη. Μετά τούτο εδέησε ν' ανοίξοÏ
ν πάλιν τον τάφον διά
να Ï
ποδεχθή ένα φέρετρον, αλλ' αλλοίμονον, ποίον θλιβερόν,
τρομακτικόν θέαμα ανέμενε τον σύζÏ
γον, όταν επήγε μόνος ν' ανοίξη
τον τάφον!

Την στιγμήν ποÏ
έσÏ
ρε προς το μέρος τοÏ
την θύραν, κάτι
περιτÏ
λιγμένον εις λεÏ
κόν ένδÏ
μα έπεσεν εις τα χέρια τοÏ
με ένα
τριγμόν. Ήταν ο σκελετός της γÏ
ναικός τοÏ
με το σάβανον ανέπαφον.
ΣÏ
στηματικαί έρεÏ
ναι απέδειξαν ότι αύτη επανήλθεν εις την ζωήν δύο
ημέρας μετά τον ενταφιασμόν. Επειδή εκινήθη μέσα εις το φέρετρον,
έπεσε τούτο από την θέσιν ποÏ
ήτο τοποθετημένον εις το έδαφος,
όποÏ
και σÏ
νετρίβη, και τότε σÏ
νεπώς ηδÏ
νήθη η γÏ
νή να εξέλθη απ'
αÏ
τού. Μία λÏ
χνία, την οποίαν άφησαν κατά τύχην γεμάτην έλεον,
εÏ
ρέθη κενή . . . . Είναι αληθές, ότι ημπορούσε να κενωθή και από
εξάτμισιν. Εις την Ï
ψηλοτέραν των βαθμίδων, η οποία κατέβαινε προς
τον νεκρικόν θάλαμον, εÏ
ρίσκετο ένα πλατύ κομμάτι από φέρετρον, με
το οποίον, φαίνεται, ήθελε να προκαλέση την προσοχήν με
επανειλημμένα κτÏ
πήματα εις την σιδηράν θύραν. Εν μέσω των
προσπαθειών της ελιποθύμησε πιθανώς ή ίσως απέθανεν από μόνον τον
τρόμον της, και κατά την πτώσιν της το σάβανό της φαίνεται ότι
εκρατήθη από ένα καρφί, το οποίον εξείχεν επί της θύρας έσωθεν.

Έμεινε λοιπόν κατ' αÏ
τόν τον τρόπον και αποσÏ
νετέθη ορθή! . . .

Κατά το έτος 1810 ταφή προσώποÏ
καθ' όλα ζωντανού σÏ
νέβη εις την
Γαλλίαν, παρακολοÏ
θοÏ
μένη και από περιστάσεις ποÏ
αποτελούν τρανά
δείγματα τοÏ
σÏ
νήθοÏ
ς αÏ
τού γεγονότος, περιστάσεις όμως ων η
πραγματικότης είναι αναμφιβόλως παραδοξοτέρα από κάθε φαντασίαν.

Το θύμα τοÏ
ενταφιασμού ήτο μία δεσποινίς Βικτωρία ΦοÏ
ρκάν, νέα
κόρη ενδόξοÏ
οικογενείας, πλοÏ
σιωτάτη και ωραιοτάτη.

Μεταξύ των μÏ
ριοπληθών βιοπαλαιστών τοÏ
τόποÏ
Ï
πήρχε και ο Ιούλιος
ΒοÏ
σοÏ
έτος, άνθρωπος των γραμμάτων και πτωχός δημοσιογράφος των
Παρισίων.

Το τάλαντόν τοÏ
, μαζί με άλλα προτερήματα, επροκάλεσε την προσοχήν
της κληρονόμοÏ
, η οποία, φαίνεται, κατέληξε να τον σÏ
μπαθήση
πραγματικά. Εν τούτοις η οικογενειακή Ï
περηφάνεια την ηνάγκασε να
μεταμεληθή και να σÏ
ζεÏ
χθή κάποιον κ. Benelle, τραπεζίτην και
διπλωμάτην μικράς αξίας. Αλλά μετά τον γάμον ο κύριος αÏ
τός την
παρημέλησε και ίσως μάλιστα εσκέπτετο σοβαρώς να την διαζεÏ
χθή.
Μετά τινα θλιβερά έτη τοιούτοÏ
γάμοÏ
απέθανεν, ή το ελάχιστον
έπεσεν εις μίαν κατάστασιν ομοιάζοÏ
σαν τοσούτον προς

Last Page Next Page

Text Comparison with Histoires grotesques et sérieuses

Page 8
Ce dernier point, toutefois, était complètement faux.
Page 11
Madame Deluc raconta qu'elle tenait une auberge au bord de la route, non loin de la berge de la rivière opposée à la barrière du Roule.
Page 13
Nous ne devons pas trop nous fier à lui.
Page 14
Pourquoi est-ce une folie de supposer que le meurtre a été commis _cinq minutes_ après que la jeune fille a quitté le domicile de sa mère? Pourquoi est-ce une folie de supposer que le meurtre a été commis à un moment quelconque de la journée? Il s'est commis des assassinats à toutes les heures.
Page 16
Or, le corps humain n'est, en général, ni beaucoup plus léger, ni beaucoup plus lourd que l'eau de la Seine; c'est-à-dire que la pesanteur spécifique du corps humain, dans sa condition naturelle, est à peu près égale au volume d'eau douce qu'il déplace.
Page 30
Or, s'il pouvait entrer dans mon dessein de revenir, si je n'avais en vue qu'une simple promenade avec la personne en question, il ne serait pas de bonne politique de prier Saint-Eustache de venir me chercher; car, en arrivant, il s'apercevrait à coup sûr que je me suis jouée de lui, chose que je pourrais lui cacher à jamais en quittant la maison sans lui notifier mon intention, en revenant avant la nuit et en racontant alors que je suis allée visiter ma tante, rue des Drômes.
Page 39
Il s'est résolu à traîner le fardeau; il y a des traces qui prouvent que le fardeau a été traîné.
Page 42
Il a été silencieusement amené au bureau de navigation, et silencieusement il est parti.
Page 59
Or, supposons que l'adversaire pousse une pièce, et que le coup correspondant soit exécuté par Maelzel, selon son habitude, sur l'échiquier de _l'Automate_; supposons que l'adversaire surveille attentivement _l'Automate_ jusqu'à ce qu'il découvre ce mouvement précurseur de l'épaule.
Page 70
Un changement s'empara de toutes choses.
Page 82
Grâce à ce moyen, je descendais rapidement, et je pouvais me croire sauvé, quand un énorme pourceau, dont la vaste panse et même toute la physionomie me rappelaient en quelque sorte l'Ange du Bizarre,--quand ce pourceau, dis-je, qui jusqu'alors avait paisiblement sommeillé dans la boue, se fourra dans la tête que son épaule gauche avait besoin d'être grattée et ne pouvait pas trouver de grattoir plus convenable que le pied de l'échelle.
Page 91
Le service était fait par plusieurs domestiques très-actifs, et sur une grande table, tout au fond de la salle, étaient assises sept ou huit personnes avec des violons, des flûtes, des trombones et un tambour.
Page 97
Maillard en se redressant avec hauteur,--mes excellents amis et mes aides.
Page 118
En entrant dans cette route, j'avais tourné à droite; quand je me relevai, je continuai dans la même direction.
Page 120
J'ai déjà parlé des deux ouvertures dans la vallée.
Page 126
_Romanesque_! pourvu que mes lecteurs comprennent pleinement tout ce que je voudrais enfermer dans ce mot!--_romanesque_ et _féminin_ me paraissent deux termes réciproquement convertibles; et après tout, ce que l'homme aime vraiment dans la femme, c'est sa _féminéité_.
Page 134
Un bon auteur a déjà sa dernière ligne en vue quand il écrit la première.
Page 140
Tantôt l'histoire nous fournit une thèse; tantôt l'écrivain se trouve inspiré par un incident contemporain; ou bien, mettant les choses au mieux, il s'ingénie à combiner des événements surprenants, qui doivent former simplement la base de son récit, se promettant généralement d'introduire les descriptions, le dialogue ou son commentaire personnel, partout où une crevasse dans le tissu de l'action lui en fournit l'opportunité.
Page 144
Alors s'agita la question relative au _caractère_ de ce mot.
Page 146
faire de la première question une espèce de lieu commun,--de la seconde quelque chose de moins commun,--de la troisième quelque chose de moins commun encore, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'amant, à la longue tiré de sa nonchalance par le caractère mélancolique du mot, par sa fréquente répétition, et par le souvenir de la réputation sinistre de l'oiseau qui le prononce, se trouvât agité par une excitation superstitieuse et lançât follement des questions d'un caractère tout différent, des questions passionnément intéressantes pour son cœur;--questions, faites moitié dans un sentiment de superstition, et moitié dans ce désespoir singulier qui puise une volupté dans sa torture;--non pas seulement parce que l'amant croit au caractère prophétique ou démoniaque de l'oiseau (qui, la raison le lui démontre, ne fait que répéter une leçon apprise par routine), mais parce qu'il éprouve une volupté frénétique à formuler ainsi ses questions et à recevoir du _Jamais plus_ toujours attendu une blessure répétée d'autant plus délicieuse qu'elle est plus insupportable.