Ιστορίες αλλόκοτες

By Edgar Allan Poe

Page 63

πλήθοÏ
ς,
το οποίον τοÏ
ς παρατηρούσεν από κάτω με μεγάλην φρίκην και
ανίκανον να δράμη εις βοήθειάν των.

Εις το τέλος, επειδή αι φλόγες ηύξησαν αιφνιδίως πάρα πολύ,
ηνάγκασαν τον γελωτοποιόν να σκαρφαλώση ολίγον Ï
ψηλότερα εις την
άλÏ
σον διά ν' αποφύγη τον κίνδÏ
νον. Όταν προέβαινεν εις το έργον,
αποκατεστάθη και πάλιν νεκρική σιγή. Ο νάνος επωφελήθη την
περίστασιν διά να επαναλάβη τον λόγον.

— Τώρα, είπε, βλέπω ακριβώς ποίον είδος ανθρώπων είναι αÏ
ταί αι
μάσκαι. Είναι ένας μεγάλος βασιλιάς και οι επτά ιδικοί τοÏ

σύμβοÏ
λοι, ένας βασιλιάς, ο οποίος δεν είχε κανένα όνειδος να
κτÏ
πήση ένα μικρό κορίτσι απροστάτεÏ
το, και οι επτά τοÏ
σύμβοÏ
λοι,
οι οποίοι τον ενεθάρρÏ
ναν εις την σκληρότητά τοÏ
αÏ
τήν. Όσον δι'
εμέ είμαι απλώς ο Χοπ-Φρωγκ ο γελωτοποιός, και αÏ
τό εδώ είναι η
εσχάτη μοÏ
γελωτοποίησις . . . .

Χάρις εις την μεγάλην σÏ
ναρμολογίαν τοÏ
λινού και τοÏ
κατραμιού
ποÏ
προσεκόλλοÏ
ν τον ένα με τον άλλον, ο νάνος, μόλις ετελείωσε
τον μικρόν τοÏ
λόγον, είδε το έργον της εκδικήσεως εντελώς
εκπληρούμενον. Τα οκτώ σώματα αιωρούντο με τας αλÏ
σίδας των,
δÏ
σώδης μάζα, μαύρη, δÏ
σειδής και σÏ
γκεχÏ
μένη. Ο καμπούρης έρριψε
την δάδα και εσκαρφάλωσε με επιτηδειότητα ως την οροφήν διά της
οπής, διά της οποίας εξηφανίσθη. Θα νομίση τις ότι η Τριπέττα,
τοποθετημένη εις την στέγην της αιθούσης, Ï
πήρξεν η σÏ
νένοχος τοÏ

φίλοÏ
της εις την τρομεράν εκδίκησίν τοÏ
, και ότι έφÏ
γαν ομού εις
την χώραν των, διότι κανείς δεν επανείδε ποτέ ούτε τον ένα ούτε
την άλλην (1).Η κατήγορος καρδίαΜάλιστα! . . . νεÏ
ρικός, πολύ νεÏ
ρικός, τρομερά νεÏ
ρικός! Πάντοτε
Ï
πήρξα τέτοιος και θα είμαι αιωνίως! Αλλά διατί επιμένετε να
λέγετε ότι είμαι τρελλός; Αι δÏ
στÏ
χίαι ελέπτÏ
ναν τα νεύρα μοÏ
,
αλλά δεν τα μετέβαλαν, ούτε τα εξησθένησαν. Καλύτερον από όλας τας
άλλας αισθήσεις διατηρώ την ακοήν ιδιαιτέρως εξαιρετικήν. ΉκοÏ
α το
παν — παν ό,τι ήτο δÏ
νατόν να ακούσω εις τον οÏ
ρανόν και εις την
Γιν· ήκοÏ
σα πολλά πράγματα σχετιζόμενα με τον Άδην. Τότε πώς θα
ήτο δÏ
νατόν να είμαι τρελλός; Ακούσατε! Και σημειώσατε με ποίον
λογικόν και σÏ
στηματικόν τρόπον θα σας διηγηθώ εν εκτάσει την
ιστορίαν. Δεν θα ημπορούσα να είπω πώς κατά πρώτον η ιδέα
εισεχώρησεν εις τον εγκέφαλόν μοÏ
· αλλ' αφ' ότοÏ
την σÏ
νέλαβα, με
σÏ
νεκλόνισεν ημέρα και νύκτα. Αιτία δεν Ï
πήρχε. Το πάθος δεν
σÏ
νέβαλεν εις τίποτε. Αγαπούσα αÏ
τόν τον γέροντα. Ποτέ δεν μοÏ

έκαμε κακόν. Ποτέ δεν με προσέβαλε. Το χρÏ
σάφι τοÏ
; Ποτέ μοÏ
δεν
το εφθόνησα. Νομίζω, ότι επρόκειτο διά το μάτι τοÏ
! Μάλιστα δι'
αÏ
τό! Ένα από τα μάτια τοÏ
ήτο όμοιον με το μάτι γÏ
πός. Ένα μάτι
γαλανά ωχρό, με ασπράδι προς τα επάνω. Κάθε φορά ποÏ
το μάτι τοÏ

έπεφτε επάνω μοÏ
επάγωνε το αίμα μοÏ
. Και να, ότι βαθμιαίως
ωλίσθησεν εις

Last Page Next Page

Text Comparison with The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket Comprising the details of a mutiny and atrocious butchery on board the American brig Grampus, on her way to the South Seas, in the month of June, 1827.

Page 8
It appeared that one of the timber-bolts having started and broken a passage through the copper, it had arrested my progress as I passed under the ship, and fastened me in so extraordinary a manner to her bottom.
Page 11
In the meantime I forbore speaking to any of my relations in regard to the voyage, and, as I busied myself ostensibly with my usual studies, it was supposed that I had abandoned the design.
Page 26
I placed the paper on a book as before, and sat for some minutes thoughtfully revolving the matter over in my mind.
Page 34
Fortunately, he was so far overcome by intoxication as to be easily restrained by the less bloodthirsty of the party, among whom was a line-manager, who went by the name of Dirk Peters.
Page 39
It appeared afterward that he had crawled into a hole beneath a whaleboat, from which, not having room to turn round, he could not extricate himself.
Page 44
Add to these considerations that of the scene of bloodshed and terror so lately witnessed by my friend; his confinement, privations, and narrow escapes from death; together with the frail and equivocal tenure by which he still existed--circumstances all so well calculated to prostrate every energy of mind--and the reader will be easily brought, as I have been, to regard his apparent falling off in friendship and in faith with sentiments rather of sorrow than of anger.
Page 46
Only those who have encountered a violent gale of wind, or, rather, who have experienced the rolling of a vessel in a sudden calm after the gale, can form an idea of the tremendous force of the plunges, and of the consequent terrible impetus given to all loose articles in the vessel.
Page 47
When a partial cargo of any kind is taken on board, the whole, after being first stowed as compactly as may be, should be covered with a layer of stout shifting-boards, extending completely across the vessel.
Page 54
Peters proposed that he should go up on deck, and enter into conversation with the watch (Allen), when he would be able to throw him into the sea without trouble, and without making any disturbance, by seizing a good opportunity; that Augustus and myself should then come up, and endeavour to provide ourselves with some kind of weapons from the deck; and that we should then make a rush together, and secure the companion-way before any opposition could be offered.
Page 55
When the vessel is in a leaky condition, she is often put before the wind even in the heaviest seas; for, when lying to, her seams are sure to be greatly opened by her violent straining, and it is not so much the case when scudding.
Page 68
As the evening drew on, the sea had fallen so much that scarcely more than one wave broke over the hulk from windward in the course of five minutes, and the wind had abated a great deal, although still blowing a severe gale.
Page 75
I gasped for breath, and, turning to my companions, perceived that they were paler than marble.
Page 76
As the gull relieved it of its weight, it swung round and fell partially over, so that the face was fully discovered.
Page 93
We made several unsuccessful attempts to capture him by means of a noose.
Page 97
rocking furiously from side to side, and the sea in all directions around was much agitated, and full of strong whirlpools.
Page 113
Palmer's Land lies south of the Shetland, latitude sixty-four degrees, and tends to the southward and westward farther than any navigator has yet penetrated.
Page 121
After searching about for some time, we discovered an inlet, which we were entering, when we saw four large canoes put off from the shore, filled with men who seemed to be well armed.
Page 128
those of the antelope.
Page 138
The breadth of the seam was barely sufficient to admit us, and, after one or two ineffectual efforts at getting up, we began once more to despair.
Page 152
There was a ringing in my ears, and I said, "This is my knell of death!" And now I was consumed with the irrepressible desire of looking below.