Ιστορίες αλλόκοτες

By Edgar Allan Poe

Page 62

εκινήθη από κάποιαν αόρατον δύναμιν,
ανεσύρθη πολύ προς τα άνω, διά ν' αφήση το βαρύδιον Ï
ψηλά, και
επομένως ν' ανασύρη τοÏ
ς οÏ
ραγγοÏ
τάγκοÏ
ς στιβαγμένοÏ
ς σαν σταφύλια
τον ένα επάνω εις τον άλλον, και τον ένα απέναντι τοÏ
άλλοÏ
.

Την στιγμήν αÏ
τήν αι μάσκαι σÏ
νήλθαν ολίγον από τον θόρÏ
βόν των,
και αφού ήρχισαν να θεωρούν όλην την σκηνήν ωσάν κωμωδίαν ποÏ

παρεσκεÏ
άσθη με μεγάλην επιτηδειότητα, έβγαλαν ένα τρομακτικόν
γέλωτα, όταν είδαν τοÏ
ς πιθήκοÏ
ς εις την στάσιν αÏ
τήν.

— ΦÏ
λάξατέ τοÏ
ς μοÏ
! εφώναξε τότε ο Χοπ-Φρωγκ, και η οξεία φωνή
τοÏ
Ï
περίσχÏ
σεν εÏ
κόλως τοÏ
θορύβοÏ
. ΦÏ
λάξατέ τοÏ
ς, νομίζω ότι
τοÏ
ς γνωρίζετε. Εάν ημπορούσα μόνον να τοÏ
ς εξετάσω ήσÏ
χα, θα
ημπορούσα να σας είπω ποίοι ήσαν!

Εδώ, αφού εσηκώθηκε επάνω από τα κεφάλια τοÏ
πλήθοÏ
ς, εÏ
ρήκε μέσον
να πλησιάση τον τοίχον επήρεν ένα φανάρι από μια από τας
καρÏ
άτιδας, επανήθεν όπως επήγεν εις το κέντρον της αιθούσης,
επήδησε με εÏ
κινησίαν πιθήκοÏ
επάνω από το κεφάλι τοÏ
βασιλέως,
και από εκεί εσκαρφάλωσεν εις την αλÏ
σίδα ολίγα βήματα παραπάνω,
και χαμηλώνων τον κορμόν διά να εξετάση το οÏ
ραγγοÏ
τάγκειον
σταφύλι, εφώναξε δÏ
νατά :

«Θα σας είπω ποίος είναι!»

Και τότε, ενώ όλη η σÏ
γκέντρωσις, με αÏ
τούς ακόμη τοÏ
ς πιθήκοÏ
ς,
εξερράγη εις γέλωτας, ο γελωτοποιός έκαμεν αποτόμως ένα
εκκωφαντικόν σύριγμα· η αλÏ
σίδα ανέβηκε και πάλιν τριάκοντα πόδας,
παραλαμβάνοÏ
σα μαζί της και τοÏ
ς οÏ
ραγγοÏ
τάγκοÏ
ς κατατρομαγμένοÏ
ς
και ταραγμένοÏ
ς, και τοÏ
ς άλλοÏ
ς κρεμασμένοÏ
ς εις τον αέρα, εις το
μέσον τοÏ
άνω ανοίγματος τοÏ
θόλοÏ
και τοÏ
πατώματος. Ο Χοπ-
Φρωγκ, ο οποίος ήτο δεμένος στην αλÏ
σίδα, ανέβηκε σÏ
γχρόνως με
αÏ
τήν, πάντοτε εις την ιδίαν θέσιν με τας οκτώ μάσκας,
κατεβάζοντας πάντοτε τον κορμόν τοÏ
διά να ίδη τάχα ποίοι ήσαν.
Όλοι οι παρεÏ
ρισκόμενοι εθορÏ
βήθησαν τόσον πολύ από την ανάβασιν,
ώστε επεκράτησε νεκρική σιγή, η οποία διήρκεσε ένα λεπτόν περίποÏ
.
Εταράχθη με ένα τριγμόν Ï
πόκωφον και σκληρόν, όμοιον με εκείνον
ποÏ
προσείλκÏ
σε την προσοχήν τοÏ
βασιλέως και των σÏ
μβούλων την
στιγμήν κατά την οποίαν η Τριπέττα εδέχθη εις το πρόσωπον το
περιεχόμενον τοÏ
κÏ
πέλλοÏ
τοÏ
. Αλλ' αÏ
τήν την φοράν δεν Ï
πήρχε
τρόπος να ερωτήση τις από ποÏ
προήρχετο ο θόρÏ
βος αÏ
τός. Ήρχετο
από την σιαγόνα τοÏ
νάνοÏ
, ο οποίος έσφιγγε τα δόντια τοÏ
και τα
έκαμνε να τρίζοÏ
ν, με το σάλιο εις το στόμα, παρατηρών με έκφρασιν
Ï
περβολικής λύσσης τας φÏ
σιογνωμίας τοÏ
βασιλέως και των επτά
σÏ
ντρόφων τοÏ
, των οποίων τα πρόσωπα εστράφησαν προς αÏ
τόν.

— Α! Α! είπεν εις το τέλος ο γελωτοποιός μανιώδης. Α! Α! τώρα
αρχίζω να βλέπω ποίοι είναι αÏ
τοί εδώ οι άνθρωποι. Και
προσποιούμενος ότι βλέπει τον βασιλέα από πολύ κοντά, επλησίασε
τον κατραμωμένον φανόν, από τον οποίον εβγήκεν αποτόμως ένα
σεντόνι από μεγάλας φλόγας. Το πολύ σε ένα δεÏ
τερόλεπτον οι οκτώ
οÏ
ραγγοÏ
τάγκοι εκαίοντο σκληρά μέσα εις τας κραÏ
γάς τοÏ

Last Page Next Page

Text Comparison with La Falo de Uŝero-Domo

Page 0
net LA FALO DE USXERO-DOMO NOVELO DE USONA VERKISTO EDGAR ALLAN POE (1809-1849) Esperantigis EDWIN GROBE Arizona-Stelo-Eldonejo .
Page 1
Kio--mi pauxzis por primediti la temon--kio min tiom maltrankviligis dum mi rigardis Usxero-Domon? Estis mistero nepre nesolvebla; cetere mi malsukcesis barakti kun la ombraj fantazioj kiuj min kunpremis dum mi meditadis.
Page 2
Gxia proprietanto, Roderiko Usxero, estis unu el miaj plej intimaj amikoj dum nia knabeco; tamen multaj jaroj forpasis ekde nia lasta renkontigxo.
Page 3
Forskuinte de sur mia spirito tion kio povintus esti nur songxo, mi rigardis pli proksimdetale la veran aspekton de la konstruajxo.
Page 4
sombraj tapiserioj sur la muroj, la ebona nigreco de la plankoj, kaj la fantasmagoriaj armoriaj trofeoj kiuj klakadis dum mi preterpasis, estis nur aferoj al kiuj, aux similaj al tiuj al kiuj mi jam alkutimigxis ekde mia infaneco--dum mi malkuragxis malagnoski kiom konata estas cxio tio--tamen mi miris ekkonsciante kiom malkonataj estas la fantazioj kiujn estigis tiuj kutimaj bildoj.
Page 5
Cetere la silkan hararon li permesintis kreski senatente, kaj dum, en sia sovagxa filandra teksturo, gxi ne falis, sed sxvebis cxirkaux la vizagxo, mi malscipovis, ecx strebegante, rilatigi tiun arabeskan mienon kun iu ajn koncepto pri simpla humaneco.
Page 6
"Sxia forpaso," li diris, kun amareco kiun neniam mi forgesos, "lin postlasos (lin la senesperan kaj la malfortan) la lasta de la antikva Usxero-gento.
Page 7
Cxiam mi retenos memorajxon pri la multaj solenaj horoj kiujn mi pasigis tiumaniere en soleco kun la mastro de Usxero-Domo.
Page 8
II Standardoj flavaj, gloraj, orkoloraj, Sur ties tegmento flirtis kaj sxvebis; (Tio--cxio tio--okazis en la antikva Tempo de multantauxaj tagoj) Kaj cxiu delikata venteto kiu lantis, En tiu dolcxa tiamo, .
Page 9
IV Kaj tute perl- kaj rubenbrila Estis la bela palacopordego, Tra kiu alvenis fluante, fluante, fluante Kaj sencxese scintilante, Ehxoaro kies sola placxa Tasko estis lauxdkanti, En vocxoj de supera beleco, La spriton kaj la sagxecon de sia.
Page 10
VI Kaj hodiauxaj vojagxantoj en tiu valo, Tra la rugxlumaj fenestroj, vidas Vastajn formojn kiuj movigxas fantazie Laux disonanca melodio; Dum, kvazaux rapida makabra rivero, Tra la pala pordego, Malbelega estajxaro elhastas sencxese, Kaj ridas--sed ne plu ridetas.
Page 11
Ni kunstudis atentege verkojn kiel _Verdverdo kaj Verdflavo_ de Graseto; _Belfegoro_ de Makjavelio; _Cxielo kaj Infero_ de Svedenborgo; _La Subtera Vojagxo de Nikolao Klimo_ de Holbergo; _Kiromancio_ de Roberto Fludo, tiun de Johano de Indagxineo, kaj tiun de Delacxambro; _Vojagxo en la Bluan Distancon_ de Tiko, kaj _Urbo de la Suno_ de Kampanelo.
Page 12
La paleco de lia vizagxo alprenis, se tiajxo eblas, pli makabran koloron--sed la lumeco de liaj okuloj nepre estingigxintis.
Page 13
"Kaj cxu vi gxin ne vidis?" li diris abrupte, cxirkauxrigardinte fikse en silento dum kelkaj momentoj--"cxu tial vi ne vidis gxin?--nu, atendu! gxin vi ja vidos.
Page 14
Mi diras ke ecx ilia preterkutima denseco ne malhelpis nin percepti tion--tamen ni gxuis nenian ekvidon pri la luno aux la steloj--nek okazis iu ajn ekbrilo de fulmo.
Page 15
Mi nepre malcertis.
Page 16
"Malauxdi gxin?--tute kontrauxe, mi ja auxdas gxin kaj jam antauxe gxin auxdis.
Page 17
" NOVELOJ DE USONAJ VERKISTOJ Esperantigitaj de EDWIN GROBE kaj .
Page 18
O.