Ιστορίες αλλόκοτες

By Edgar Allan Poe

Page 61

εφαίνετο,
από την ασφαλεστέραν κρίσιν τοÏ
φίλοÏ
της νάνοÏ
. Εις την σÏ
μβοÏ
λήν
αÏ
τής οφείλεται και η αφαίρεσις τοÏ
πολÏ
ελαίοÏ
επί τη εÏ
καιρία
ταύτη. Η διάλÏ
σις τοÏ
κηρού, τοÏ
οποίοÏ
τα σταλάγματα δεν θα
ημπορούσαμεν ν' αποφύγωμεν εις μίαν Ï
περθερμασμένην ατμόσφαιραν,
θα έβλαπτον Ï
περβολικά τα πολÏ
τελή ενδύματα των προσκεκλημένων, οι
οποίοι ένεκα τοÏ
σÏ
νωστισμού εις την αίθοÏ
σαν θα ηναγκάζοντο να
σταθμεύοÏ
ν εις το κέντρον, δηλαδή κάτω από τον πολÏ
έλαιον.
Καντηλέρια πολλά ετοποθετήθησαν εις τα διάφορα σημεία της αιθούσης
κατά τρόπον ποÏ
να μη ενοχλούν το πλήθος και ανά ένας φανός, από
τον οποίον ανεδίδοντο φιλάρεσκα αρώματα, ετοποθετήθη εις το δεξιόν
χέρι των ΚαρÏ
άτιδων ποÏ
ήσαν βγαλμέναι εις τον τοίχον και αι
οποίαι ήσαν πεντήκοντα ή εξήκοντα εν όλω.

Κατά την σÏ
μβοÏ
λήν τοÏ
Χοπ-Φρωγκ, οι οκτώ οÏ
ραγγοÏ
τάγκοι
επερίμεναν Ï
πομονητικά το μεσονύκτιον, διά να γεμίση όλη η αίθοÏ
σα
από μάσκας, προτού να κάμοÏ
ν την εμφάνισίν των. Μόλις το ωρολόγιον
έκροÏ
ε το τελεÏ
ταίον κτύπημά τοÏ
, τότε εισέβαλον ή, διά να είπωμεν
καλύτερα, εκÏ
λούσαν ο ένας επάνω εις τον άλλον εις την σάλαν,
διότι, καθώς ήσαν μπερδεμένοι με τα δεσμά των, μερικοί έπεσαν, και
όλοι εσκόνταψαν, τοÏ
λάχιστον όταν έμπαιναν.

Η σÏ
γκίνησις των προσκεκλημένων Ï
πήρξε μεγάλη και έδωκεν εις τον
βασιλέα ωραίαν και χαριτωμένην διάθεσιν. Όπως ηλπίζετο, πολλοί από
τοÏ
ς προσκεκλημένοÏ
ς εξέλαβον τα δημιοÏ
ργήματα αÏ
τά με την τόσον
αγρίαν όψιν των πραγματικώς ως ζώα κάποιοÏ
είδοÏ
ς, αν όχι ακριβώς
ως οÏ
ραγγοÏ
τάγκοÏ
ς. Πολλαί γÏ
ναίκες ελιποθύμησαν από τον τρόμον,
και εάν ο βασιλεύς δεν ελάμβανε την προφύλαξιν ν' απαγορεύση εις
την αίθοÏ
σαν πάσαν οιανδήποτε οπλοφορίαν, όλος ο όμιλος θα
επλήρωνε την αστειότητα αÏ
τήν με το αίμα τοÏ
. Μία γενική επίθεσις
εγένετο προς τας θύρας· αλλ' ο βασιλεύς διέταξε να τας κλείσοÏ
ν
ασφαλώς μετά την είσοδόν τοÏ
, και τη σÏ
μβοÏ
λή τοÏ
νάνοÏ
αι κλείδες
εδόθησαν εις τα χέρια τοÏ
.

Ενώ ο θόρÏ
βος ήτο εις το κατακόρÏ
φόν τοÏ
, και ενώ κάθε μάσκα δεν
εσκέπτετο παρά διά την ιδικήν της ασφάλειαν — διότι Ï
πήρχε
πραγματικός κίνδÏ
νος ως εκ της ανεμοζάλης τοÏ
κατατρομαγμένοÏ

πλήθοÏ
ς — έβλεπαν την άλÏ
σον, την κρατούσαν σÏ
νήθως τον
πολÏ
έλαιον, να καταβαίνη βαθμιαίως, μέχρις ότοÏ
το βαρύδιον το
προσκολλημένον εις το άκρον της αλύσοÏ
έφθασε εις τρεις πόδας
άνωθεν τοÏ
πατώματος.

Μετ' ολίγον ο βασιλεύς και οι επτά σύντροφοί τοÏ
, αφού εσκόνταψαν
εις την σάλαν, εις όλας τας διεÏ
θύνσεις, εÏ
ρέθησαν τέλος εις το
κέντρον, και φÏ
σικά εις άμεσον επαφήν με την αλÏ
σίδα. Ενώ ήσαν
έτσι τοποθετημένοι, ο νάνος, ο οποίος δεν απεμακρύνθη ούτε
σπιθαμήν απ' αÏ
τούς, τοÏ
ς Ï
πέμνησε να προφÏ
λαχθούν από την
απειλοÏ
μένην σύγχÏ
σιν, έπειτα έλαβε την αλÏ
σίδα των εις το σημείον
όποÏ
τα δύο μέρη, τα οποία διέσχιζον τον κύκλον, ετέμνοντο εις
ορθήν γωνίαν. Γρήγορα σαν την σκέψιν, ετοποθέτησε μέσα εκεί το
βαρύδιον, από όποÏ
σÏ
νήθως εκρέματο ο πολÏ
έλαιος, και εν ριπή
οφθαλμού ο πολÏ
έλαιος

Last Page Next Page

Text Comparison with The Cask of Amontillado

Page 0
I must not only punish, but punish with impunity.
Page 1
It is not the engagement, but the severe cold with which I perceive you are afflicted.
Page 2
Besides, there is Luchesi--" "Enough," he said; "the cough is a mere nothing; it will not kill me.
Page 3
Its termination the feeble light did not enable us to see.
Page 4
But now there came from out the niche a low laugh that erected the hairs upon my head.
Page 5
There came forth in reply only a jingling of the bells.