Ιστορίες αλλόκοτες

By Edgar Allan Poe

Page 56

ποÏ
είναι, καθώς
γνωρίζομεν, αισθητώς μακρότεραι εις την αÏ
λήν παρά παντού αλλού —
εάν δεν είχαν ένα γελωτοποιόν ποÏ
να τοÏ
ς κάνη να γελάσοÏ
ν, και
ένα νάνον εις βάρος τοÏ
οποίοÏ
να δύνανται να γελάσοÏ
ν. Αλλά, όπως
και άλλοτε είπα, σÏ
μβαίνει ενενήκοντα φοράς τοις εκατόν οι
γελωτοποιοί να είναι πÏ
γμαίοι, στρογγÏ
λοί και ογκώδεις, και ως εκ
τούτοÏ
διά τον ιδικόν μας βασιληά ήτο μοναδική εÏ
καιρία να
εÏ
χαριστήται να έχη ως Χοπ-Φρωγκ (το όνομα τοÏ
τρελλού) ένα
τριπλούν θησαÏ
ρόν εις ένα και μόνον πρόσωπον.

ΣÏ
μπεραίνω εκ των προτέρων ότι το όνομα αÏ
τό τοÏ
Χοπ-Φρωγκ δεν
εδόθη εις τον νάνον από εκείνοÏ
ς ποÏ
τον εκράτησαν εις τα χέρια
των κατά την βάπτισιν· το όνομα αÏ
τό εδόθη με την καθολικήν ψήφον
όλοÏ
τοÏ
Ï
ποÏ
ργείοÏ
, διότι ήτο ανίκανος να βαδίζη όπως όλος ο
κόσμος. Πραγματικώς ο Χοπ-Φρωγκ δεν μπορούσε να κινηθή εάν δεν
έκαμνε μίαν απόπειραν κινήσεως — κάτι τι σχετικόν μεταξύ τοÏ

πηδήματος και τοÏ
πισοσÏ
ρμού — μίαν κίνησιν η οποία ήτο διά τον
βασιλέα αστείρεÏ
τος πηγή ιλαρότητος και, φÏ
σικά, μία αÏ
τοπρόσωπος
εÏ
χαρίστησις, διότι (παρά το πλάτος και τον γελοίον σχηματισμόν
τοÏ
προσώποÏ
τοÏ
) ο μονάρχης αÏ
τός εθεωρείτο δι' όλην την αÏ
λήν ως
τελείως διαμορφωμένος.

Αλλ' εάν ο Χοπ-Φρωγκ με τα κακοφτιασμένα ποδάρια τοÏ
δεν
μπορούσε να κινηθή παρά με μεγάλην δÏ
σκολίαν και κόπον επάνω εις
ένα δρόμον ή εις ένα σανιδόστρωτο, εφαίνετο ότι η φύσις ηθέλησε ν'
ανταμείψη την ατέλειαν των κάτω μελών τοÏ
με βραχίονας, των οποίων
η γιγαντιαία δύναμις των μÏ
ών επέτρεπε να κάμνη γύροÏ
ς μιας
καταπληκτικής εÏ
στροφίας όταν εÏ
ρίσκετο εμπρός εις τα δένδρα, ή
εις σχοινία ή εις άλλο οιονδήποτε πράγμα όποÏ
μπορούσε να
σκαρφαλώση. Με τας τοιούτοÏ
είδοÏ
ς ασκήσεις ωμοίαζε περισσότερον
με σκίοÏ
ρον ή με πίθηκον παρά με ένα βάτραχον.

Δεν θα ημπορούσα να είπω ακριβώς από ποίαν χώραν ο Χοπ-Φρωγκ
είλκε την καταγωγήν τοÏ
. Θα ήταν μάλλον από κάποιαν βάρβαρον
χώραν, περί της οποίας δεν ήκοÏ
σε κανείς να ομιλούν και η οποία
έκειτο εις μακράν απόστασιν από την αÏ
λήν τοÏ
βασιλέως μας. Ο Χοπ
-Φρωγκ και μία μικρά κόρη, μόλις ολιγώτερον νάνος από αÏ
τόν, με
αστείαν αναλογίαν και η οποία εχόρεÏ
ε θαÏ
μάσια, απεσπάσθησαν από
τας πατρικάς των φωλεάς και απεστάλησαν εις τον βασιλέα, ως δώρον,
από ένα των στρατηγών τοÏ
, τέκνον της νίκης.

Κατόπιν των περιστάσεων αÏ
τών δεν πρέπει να εκπλαγώ διά την στενήν
οικειότητα των δύο αÏ
τών αιχμαλώτων. Και πραγματικώς έγειναν μετ'
ολίγον αφωσιωμένοι φίλοι. Ο Χοπ-Φρωγκ, ο οποίος δεν είχε μεγάλην
Ï
πόληψιν παρά τοÏ
ς απείροÏ
ς γύροÏ
ς ποÏ
έκαμνε, δεν ήτο εις
κατάστασιν να προσφέρη πολλάς Ï
πηρεσίας εις την Τριπέτταν· αλλ'
αύτη με την χάριν της και την Ï
ψηλήν καλλονήν της έγεινεν
εξαιρετικά θαÏ
μαστή και εκλεκτή· διά τον λόγον αÏ
τόν είχε και
μεγάλην επιρροήν και δεν παρέλειπε ποτέ να την

Last Page Next Page

Text Comparison with Ligeia und andere Novellen; Sieben Gedichte

Page 1
Propyläen-Verlag G.
Page 11
Aber ich war infolge einer ungewöhnlich großen Dosis Opium sehr aufgeregt und achtete dieser Erscheinungen kaum, erwähnte sie auch Rowena gegenüber nicht.
Page 15
Gleich dem Regenbogen spannt sich das Unglück von Horizont zu Horizont, und gleich den Farben des Regenbogens sind seine Farben vielfältig und scharf abgegrenzt und dennoch innig miteinander verwoben.
Page 17
Berenice! Ich beschwöre ihren Namen herauf -- und aus den grauen Trümmern des Gedenkens erheben sich jäh tausend ungestüme Erinnerungen! Ah, leibhaftig steht ihr Bild jetzt vor mir, so wie in den jungen Tagen ihrer Leichtherzigkeit und ihres Frohsinns! O wundervolle, himmlische Schönheit! O Sylphe, die durch die Gebüsche Arnheims schwebte! O Najade, die seine Quellen und Bäche belebte! Und dann, dann wird alles grauenvolles Geheimnis, wird zu seltsamer Spukgeschichte, die verschwiegen werden sollte.
Page 26
Daß ihr Lächeln dem Lächeln ihrer Mutter vollkommen glich, das hätte ich ertragen können; aber dann, plötzlich, schauderte ich, denn ihr Lächeln war nicht nur dem Morellas gleich -- es war mit ihm identisch! Daß ihre Augen den Augen Morellas glichen, konnte ich hinnehmen, aber manchmal, oft, drang der Tochter Blick in die Tiefen meiner Seele mit einer verwirrenden Eindringlichkeit, wie sie eben nur Morella eigen sein konnte.
Page 27
Morellas Name war mit ihr gestorben.
Page 28
Ich gebe zum wenigsten zu, daß mein Geistesleben aus zwei ganz verschiedenen Zuständen besteht: dem Zustand klarer, nicht anzuzweifelnder Vernunft, der die Erinnerung an die Begebenheiten der ersten Epoche meines Lebens umfaßt, und einem Zustand voller Schatten und Zweifel, dem die Gegenwart gehört und die Erinnerung an die Geschehnisse der zweiten großen Epoche meines Lebens.
Page 30
Gold- und Silberfische belebten den Fluß, und aus seinen Tiefen hob sich leise, doch lauter und lauter werdend, ein Murmeln, das schließlich zu einer sanften, erhabenen Melodie anschwoll, erhabener als der Sang aus des Äolus Harfe und süßer als alles -- ausgenommen Eleonoras Stimme.
Page 36
Als dieser Gedanke meine Phantasie erfaßt hatte, regte.
Page 38
Es hatte, genau genommen, den Tag über eigentlich keinen Sonnenschein gegeben, dennoch war es ungewöhnlich warm gewesen.
Page 43
Der Westabhang war gleicherweise fast vollständig mit selten prächtigen Reben bedeckt, die zum Teil vom Fuße des Felsens aufstrebten, zum Teil am Hange selbst hervorwuchsen.
Page 44
Die Eingangstür befand sich nicht genau in der Mitte, sondern etwas mehr östlich, während die beiden Fenster westlich davon lagen.
Page 48
Die Hauptsache war ihm (seltsam genug!) der einfache und rein physische Grundsatz der Bewegung im Freien.
Page 49
Es fand sich, daß etwa hundert Jahre vor Mr.
Page 58
Mit der stolzen Anmut des Schwanes wiegt es sich auf dem Spiegel der Bucht.
Page 59
Eine bezaubernde Melodie rauscht auf; ein seltsam süßes.
Page 63
« Und der Rabe rührt sich nimmer, sitzt noch immer, sitzt noch immer Auf der blassen Pallasbüste, die er sich zum Thron erkor.
Page 65
« Doch Psyche hob warnend die Hand: »Fürwahr, ich mißtraue dem Schein Dieses Sterns -- seinem bleichen.
Page 73
Dann hüllte ich mich selbst in Glanz Mit eingebildeter Krone auf -- Nicht war's, daß Phantasie allein Mich hold geschmückt mit ihrem Kranz, Nein, daß im großen Menschenhauf Der Löwe Ehrsucht lahm und klein Sich duckt vor eines Wächters Hand.
Page 76
Doch steigt ein Licht aus dem Meer herauf, Strömt schweigend an kühnen Zinnen hinauf, Hinauf an Türmen bis zum Knauf, Hinauf an Palästen, an Zitadellen, An Tempeln hinauf und an Babylonwällen, Hinauf an vergessenen Laubengängen Mit eingemeißelten Fruchtgehängen, Hinauf an manchem Opferstein, Auf dessen Friesen zu engem Verein Verflochten Viola, Violen und Wein.