Ιστορίες αλλόκοτες

By Edgar Allan Poe

Page 48

ώρμησα προς το
πτώμα και είδα, είδα καθαρώς τα χείλη αÏ
τού σÏ
σπώμενα, μετ' οÏ

πολύ δε χαλαρωθέντα και αποκαλύψαντα λαμπράν σειράν μαργαριτωδών
οδόντων. Η έκστασις και ο βαθύς τρόμος επάλαιον ήδη εν τω πνεύματί
μοÏ
· η όρασίς μοÏ
εσκοτίσθη και το λογικόν με εγκατέλιπε, μόλις δε
μετ' επίμονον αγώνα κατώρθωσα ν' ανακτήσω το θάρρος και να παράσχω
σÏ
νδρομήν, την οποίαν εκ νέοÏ
ήδη μοι επέβαλλε το καθήκον. Το
μέτωπον, αι παρειαί και ο λαιμός είχαν προσλάβει ελαφράν χροιάν
ζωής, δι' όλοÏ
δε τοÏ
σώματος εκÏ
κλοφόρει θερμότης επαισθητή και η
καρδιακή χώρα ανεκινείτο αδιοράτως Ï
πό ελαφρών παλμών. Η σύζÏ
γός
μοÏ
έζη· και μετά πλειοτέρας ήδη ζέσεως προσεπάθοÏ
ν να την
αναστήσω εξ ολοκλήροÏ
. Τη προσέτριψα τας χείρας και τοÏ
ς
κροτάφοÏ
ς, και μετήλθα παν ό,τι εκ πείρας και εκ πολÏ
αρίθμων
ιατρικών μελετών εγνώριζα, αλλά μάτην· το ερύθημα και οι παλμοί
και πάλιν εξηφανίσθησαν, τα χείλη ανέλαβον την προτέραν νεκρικήν
έκφρασιν και εν μια στιγμή αποκατέστη και πάλιν επί τοÏ
πτώματος η
παγετώδης τοÏ
θανάτοÏ
ψÏ
χρότης, και προσέλαβεν ήδη τούτο τα
χαρακτηριστικά σώματος προ πολλού ενταφιασθέντος. Και εγώ
εβÏ
θίσθην εκ νέοÏ
εις τας περί Λιγείας ονειροπολήσεις μοÏ
, ότε και
πάλιν — βεβαιωθήτε ότι ακόμη φρικιώ ενώ χαράττω τας γραμμάς ταύτας
— προσέβαλε το οÏ
ς μοÏ
λÏ
γμός από της κλίνης προερχόμενος. Αλλά
τίνι τρόπω να εκθέσω τοÏ
ς ανεκφράστοÏ
ς τρόμοÏ
ς της νÏ
κτός εκείνης;
ν' αφηγηθώ ποσάκις αλλεπαλλήλως μέχρι της χαραÏ
γής επανελήφθη το
αποτρόπαιον δράμα της αναστάσεως, ήτις απέληγε πάντοτε εις θάνατον
βεβαιότερον και πλέον ανεπανόρθωτον; ή να είπω ότι εκάστη αÏ
τής
νέα αγωνία ωμοίαζε προς πάλην κατ' αοράτοÏ
αντιπάλοÏ
, ης
αποτέλεσμα ήτο νέα παράδοξος αλλοίωσις της φÏ
σιογνωμίας τοÏ

πτώματος;

Είχεν ήδη παρέλθει το πλείστον της φοβεράς νÏ
κτός, ότε, Θεέ μοÏ
! —
ήτο πραγματικόν ό,τι έβλεπα! — ότε το πτώμα εκ νέοÏ
ανεκινήθη, την
φοράν δε ταύτην μετά πλειοτέρας ζωηρότητος, καίτοι αναλαμβάνον από
βεβαιοτέροÏ
και φρικωδεστέροÏ
θανάτοÏ
. Αφ' ικανής ήδη ώρας
εκοιτόμην ακίνητος επί τοÏ
σοφά, καταβιβρωσκόμενος Ï
πό των
σφοδροτέρων σÏ
γκινήσεων, η ελαχίστη των οποίων ήτο Ï
πέρτατος
τρόμος. Το πτώμα, είπα, ανεκινήθη εκ νέοÏ
· το ερύθημα ανήρχετο επί
τοÏ
προσώποÏ
μετά παραδόξοÏ
ενεργείας, τα μέλη εχαλαρούντο και,
μολονότι τα πάντοτε κλειστά βλέφαρα και αι νεκρικαί ταινίαι
παρίστων την Ροβέναν ως νεκράν, εφανταζόμην ότι η σύζÏ
γός μοÏ

είχεν ήδη εντελώς αναβιώσει, Αλλ' ό,τι απλώς είχα φαντασθή είδα
αÏ
τό μετ' οÏ
πολύ πραγματοποιούμενον, ότε η Ροβένα τÏ
λιγμένη διά
τοÏ
σαβάνοÏ
ηγέρθη και, ταλαντεÏ
ομένη, με βήμα ασθενές και τοÏ
ς
οφθαλμούς κλειστούς, ως άνθρωπος διατελών εν ονείρω, προέβη μετά
θάρροÏ
ς εν τω μέσω τοÏ
θαλάμοÏ
. Δεν ετρόμαξα, δεν εκινήθην
καθόλοÏ
· σμήνος ανεκφράστων σκέψεων, παραχθεισών εν εμοί εκ της
θέας τοÏ
ύφοÏ
ς, της στάσεως και τοÏ
βαδίσματος τοÏ
φάσματος,
εισέρρεÏ
σαν με ορμήν εν τω εγκεφάλω μοÏ
, με παρέλÏ
σαν, με
απελίθωσαν, Την εθεώροÏ
ν ακίνητος, ενώ επί των σκέψεών μοÏ

εβασίλεÏ
ε

Last Page Next Page

Text Comparison with The Raven

Page 0
_ "Eagerly I wished the morrow; vainly I had sought to borrow From my books surcease of sorrow--sorrow for the lost Lenore.
Page 1
_ "For the rare and radiant maiden whom the angels name Lenore-- Nameless here for evermore.
Page 2
_ "Perched upon a bust of Pallas just above my chamber door-- Perched, and sat, and nothing more.
Page 3
Zimmermann.
Page 4
_ "And my soul from out that shadow that lies floating on the floor Shall be lifted--nevermore!" _R.
Page 5
To one land only he has power to lead you, and for one night only can you share his dream.
Page 7
"The Haunted Palace" is just as definite to the select reader, but Poe scarcely would have taken that subtle allegory for bald analysis.
Page 8
To rare and delicate work some popular touch must be added to capture the general audience of one's own time.
Page 10
" Poe was one of the first to honor Miss Barrett's genius; he inscribed his collected poems to her as "the noblest of her sex," and was in sympathy with her lyrical method.
Page 11
The progressive music, the scenic detail and contrasted light and shade,--above all, the spiritual passion of the nocturn, make it the work of an informing genius.
Page 12
" These last expressions are quoted from Poe's whimsical analysis of this very poem, but they indicate precisely the general range of his verse.
Page 13
Here also he had profited by Miss Barrett's study of ballads and romaunts in her own and other tongues.
Page 14
Of course an artist, having perfected a work, sees, like the first Artist, that it is good, and sees why it is good.
Page 15
His own letters and the minute incidents of his career are before us; the record, good and bad, is widely known.
Page 17
[Illustration] THE RAVEN.
Page 18
Deep into that darkness peering, long I stood there wondering, fearing, Doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before; But the silence was unbroken, and the darkness gave no token, And the only word there spoken was the whispered word, "Lenore!" This I whispered, and an echo murmured back the word, "Lenore!" Merely this and nothing more.
Page 19
" This I sat engaged in guessing, but no syllable expressing To the fowl whose fiery eyes now burned into my.
Page 20
" "Prophet!" said I, "thing of evil--prophet still, if bird or devil! By that Heaven that bends above, us--by that God we both adore-- Tell this soul with sorrow laden if, within the distant Aidenn, It shall clasp a sainted maiden whom the angels name Lenore-- Clasp a rare and radiant maiden whom the angels name Lenore.
Page 21
" And the Raven, never flitting, still is sitting, still is sitting On the pallid bust of Pallas just above my chamber door; And his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming, And the lamplight o'er him streaming throws his shadow on the floor; And my soul from out that shadow that lies floating on the floor Shall be lifted--nevermore! [Illustration] "Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, Over many a quaint and curious volume of forgotten lore.
Page 22
'" [Illustration] "Then, upon the velvet sinking, I betook myself to linking Fancy unto fancy.