Ιστορίες αλλόκοτες

By Edgar Allan Poe

Page 43

εκφράσωσιν· εγώ δε εστέναζα
εξ αδημονίας, βλέπων το οικτρόν εκείνο θέαμα, και εζήτοÏ
ν να την
παρηγορήσω και της επαναφέρω την γαλήνην, αλλά τόσον ήτο εν αÏ
τή
άγριος ο πόθος της ζωής και μόνης της ζωής, ώστε πάσα μοÏ

προσπάθεια θα ήτο αÏ
τόχρημα αφροσύνη. Μεθ' όλας εν τούτοις τας
βασάνοÏ
ς και ταραχάς τοÏ
ανÏ
ποτάκτοÏ
πνεύματός της δεν απώλεσε
ποσώς μέχρι τελεÏ
ταίας πνοής την φαινομενικήν γαλήνην, η φωνή της
καθίστατο βαθμηδόν βαθÏ
τέρα και γλÏ
κÏ
τέρα, αλλ' απείχα τοÏ
να
ενδιατρίβω και επί της εννοίας των μετά τόσης γαλήνης προφερομένων
εκείνων λόγων.

Το λογικόν μοÏ
σÏ
νεταράσσετο, οσάκις έτεινα το οÏ
ς εις την
Ï
περάνθρωπον μελωδίαν της φωνής της και εις τοÏ
ς πόθοÏ
ς και τας
επιθÏ
μίας εκείνης, τα οποία οÏ
δέποτε έως τότε οÏ
ς ανθρώποÏ
είχεν
ακούσει. Ότι με ηγάπα το εγνώριζα καλώς, εις στήθος δε, ως το
ιδικόν της, ο έρως δεν ήτο δÏ
νατόν να εμφωλεύη ως σύνηθες πάθος.
Το μέγεθος όμως της εμπαθούς αÏ
τής αφοσιώσεως κατενόησα προ πάντων
κατά τας τελεÏ
ταίας ημέρας τοÏ
βίοÏ
της· επί ολοκλήροÏ
ς ώρας
κρατούσα την χείρα μοÏ
εντός της ιδικής της, μοι εξέχεε πλήμÏ
ρραν
αισθημάτων, ενόησα δε τότε ότι τον διάπÏ
ρον πόθον της ζωής
εξήγειρεν εν αÏ
τή το πάθος τοÏ
έρωτος, αλλ' έρωτος, φεÏ
! μη
ικανοποιηθέντος. Τον ακόνιστον δε και διάπÏ
ρον εκείνον πόθον τοÏ

να ζήση και μόνον να ζήση δεν έχω λέξεις να τον εκφράσω. Ακριβώς
το μεσονύκτιον της ημέρας, καθ' ην απέθανε, με εκάλεσε παρά την
κλίνην της επισήμως, και μοι εζήτησε να τη επαναλάβω τοÏ
ς εξής
στίχοÏ
ς, οÏ
ς αύτη πρό τινων ημερών είχε σÏ
νθέσει:

«Ιδού, επήλθε, τέλος, νÏ
ξ πανηγύρεως μετά τοÏ
ς τελεÏ
ταίοÏ
ς τούτοÏ
ς
θλιβερούς χρόνοÏ
ς· πλήθος αγγέλων πτερωτών, φερόντων πέπλοÏ
ς και
βρεχομένων από τα δάκρÏ
α των, βλέποÏ
σιν εντός θεάτροÏ
δράμα
ελπίδων και φόβων, ενώ εκ διαλειμμάτων η ορχήστρα ανακρούει την
μοÏ
σικήν των σφαιρών».

«Μίμοι, κατ' εικόνα τοÏ
ΥψίστοÏ
, πετώσι, ψιθÏ
ρίζοντες και
μορμÏ
ρίζοντες ταπεινοφώνως, περί την μίαν και την άλλην πλεÏ
ράν,
νεÏ
ρόσπαστα άθλια, αγόμενα Ï
πό την ισχÏ
ράν θέλησιν των αΰλων
όντων, άτινα περιφέροÏ
σι την σκηνήν από τοÏ
ενός εις το άλλο
μέρος, τινάσσοντα από των πτερύγων των την αόρατον ΔÏ
στÏ
χίαν».

« Αλλ' ιδού έρπον τι ον, Ï
πεισδύον από τοÏ
ερήμοÏ
μέροÏ
ς της
σκηνής και διασχίζον τον όχλον των μίμων! Είναι ερÏ
θρόν εξ αίματος
και προχωρεί σÏ
στρεφόμενον. ΣÏ
στρέφεται! ΣÏ
στρέφεται! και οι μίμοι
καθίστανται μετά θανασίμοÏ
αγωνίας βορά ιδική τοÏ
, ενώ τα Σεραφείμ
ολολύζοÏ
σι, βλέποντα τον σκώληκα αναμασώντα θρόμβοÏ
ς ανθρωπίνοÏ

αίματος.

«Όλα τα φώτα σβέννÏ
νται, όλα εντελώς, και αι φρικιώσαι μορφαί
καλύπτονται Ï
πό της ορμητικώς καταπεσούσης αÏ
λαίας, ενώ οι άγγελοι
χλωμοί, ανεγειρόμενοι και αποκαλÏ
πτόμενοι, βεβαιούσιν ότι το δράμα
τούτο είναι τραγωδία, ήτις καλείται άνθρωπος, ήρως δε αÏ
τής ο
κατακτητής Σκώληξ».

— Ω! Θεέ! ανέκραξε μετά τοÏ
ς στίχοÏ
ς τούτοÏ
ς η Λίγεια,
στηριζομένη επί των ποδών της και τείνοÏ
σα σπασμωδικώς τοÏ
ς
βραχίονας προς τον οÏ
ρανόν· δεν θα ηττηθή

Last Page Next Page

Text Comparison with Cuentos Clásicos del Norte, Primera Serie

Page 2
PATRIA PER ORBIS CONCORDIAM, colofon] Traducción de Carmen Torres Calderón de Pinillos Nueva York Doubleday, Page & Company 1920 BIBLIOTECA INTERAMERICANA Fundada por la Dotación de Carnegie para la Paz Internacional para la difusión de ideas entre los pueblos del Nuevo Mundo, mediante la traducción y publicación de obras importantes que expresen los ideales y los sentimientos nacionales.
Page 12
Acercóse a mí con exuberante efusión, pues había bebido en demasía.
Page 15
Una explosión de agudos y penetrantes gritos, brotando súbitamente de la garganta de la encadenada forma, pareció como si me lanzara violentamente hacia atrás.
Page 25
¿Pá qué he de subir la cucaracha arriba del árbol? ¡Demonio si la llevo! --Si tienes miedo, Júpiter, un negro grandazo y viejo como eres, de coger a este pequeño animalito inofensivo, llévalo por el cordón; pero si no lo subes contigo en alguna forma, me veré obligado a romperte la cabeza con esta azada.
Page 31
Afortunadamente, la única cerradura de la tapa consistía en dos cerrojos que descorrimos temblando y palpitantes de ansiedad.
Page 41
Ahora bien, entre todas las palabras del idioma inglés _the_ (el, la, los, las) es la más usada; veamos si hay repetición de tres caracteres colocados en el mismo orden en que el último sea _8_.
Page 50
Aun cuando más o menos todos los objetos que me rodeaban, los tallados y artesonados, las sombrías tapicerías de los muros, la negrura de ébano del piso, y los fantásticos trofeos heráldicos que vibraban a mi paso me eran familiares desde la infancia, y aun cuando yo no vacilaba en reconocerlo así, sorprendíame a mí mismo el extraño efecto que producían en mi imaginación estas ordinarias imágenes.
Page 52
" Me di cuenta además, a intervalos y a través de cortadas y ambiguas alusiones, de otro rasgo singular de su estado mental.
Page 55
Me faltan palabras para expresar la magnitud, el ardiente _abandono_ de su convicción.
Page 60
Proseguí la historia: Pero el soberbio campeón Éthelred, al atravesar la puerta, se sintió dolorosamente sorprendido e irritado de no encontrar rastro alguno del astuto ermitaño; sino en su lugar un dragón escamoso, de prodigioso tamaño y lengua ígnea que hacía de centinela delante de .
Page 66
La he sentido en el océano, en la caída de un meteoro.
Page 74
El aire soplaba fuertemente detrás de las draperías y quise demostrarle algo que, dejadme confesarlo, yo mismo no creía por completo: que aquellos suspiros inarticulados y aquellas suaves variaciones de las figuras sobre el muro no eran sino los efectos naturales y ordinarios de las ráfagas de aire.
Page 75
Pero no pudo escapar a mi propia percepción el hecho de que, inmediatamente después de la absorción de las gotas color de rubí, sufrió un rápido acrecentamiento el malestar de mi mujer; a tal punto que, tres noches más tarde, las manos de sus camareras la preparaban para la tumba; y a la cuarta, me encontré solo con su amortajado cadáver, sentado en aquella cámara fantástica que la recibió como mi esposa.
Page 83
Pero, debido al desconocido pavor que la insensata arrogancia del enmascarado había inspirado a toda la concurrencia, ninguno se atrevió a poner la mano sobre él; de modo que pudo acercarse sin obstáculos hasta una yarda de distancia de la persona del príncipe; y, mientras la vasta asamblea, movida como por un solo impulso, se recogía desde el centro hasta los muros de la habitación, dirigióse el enmascarado libremente, con el mismo paso solemne y mesurado que le distinguió desde el primer momento, del salón azul al púrpura; del púrpura al verde; del verde al anaranjado; de aquí al blanco; y siguió todavía al violado, sin que se hubiera hecho movimiento alguno para detenerle.
Page 94
Al llegar al primer descanso de la escalera, oyeron dos voces en disputa acalorada e iracunda: la una, áspera y gruesa; la otra, mucho más chillona, una voz extraña.
Page 104
Volvamos a las chimeneas.
Page 108
El cuello de la.
Page 112
-- Dupín pronunció las últimas palabras en voz muy baja y con gran tranquilidad.
Page 120
Acerquéme, y le toqué.
Page 129
Kírcher y otros imaginan que en el centro del canal del Maelström hay un abismo que penetra el globo y desemboca en alguna región remota, el golfo de Botnia se ha indicado casi definitivamente en cierta ocasión.