Ιστορίες αλλόκοτες

By Edgar Allan Poe

Page 40

αÏ
τού ανάπτÏ
ξις εν τη καρδία
μοÏ
. ΕνθÏ
μούμαι όμως ότι πολλάκις ύστερον την είχα σÏ
ναντήσει έν
τινι μεγάλη και αρχαία πόλει ηρειπωμένη παρά τας όχθας τοÏ
ΡήνοÏ
.
Περί των γονέων της μοÏ
είχε νομίζω κάμει λόγον, διότι κατήγοντο,
ως ενθÏ
μούμαι, εξ αρχαίοÏ
γένοÏ
ς.

Λίγεια! Λίγεια! Αφωσιωμένος τότε εις τας μελέτας μοÏ
, ηρκούμην εις
μόνον το γλÏ
κύ της όνομα, όπως αναπλάσω εν τη φαντασία μοÏ
την
μορφήν της· και τώρα δε, ενώ χαράσσω τας γραμμάς ταύτας,
ενθÏ
μούμαι αμÏ
δρώς, ότι οÏ
δέποτε είχον μάθει το πατρικόν της
όνομα, αλλ' οÏ
δέ καν ενθÏ
μούμαι αν αÏ
τό σÏ
νέβη εξ ιδιοτροπίας της
Λιγείας μοÏ
ή εξ εμού, προς ένδειξιν αφοσιώσεως. Και μη απορήτε
διά τούτο· διότι πώς να μη λησμονήσω τα αίτια, αφού αÏ
τό τούτο το
γεγονός αμÏ
δρώς μόνον, ως είπα, διατηρείται εν τη μνήμη μοÏ
; Τω
όντι όμως, άν ποτε η ωχρά Αστοφέτ των ΑιγÏ
πτίων με τας ζοφεράς
πτέρÏ
γας έχη παραστή εις γάμοÏ
ς κακών οιωνών, παρέστη και εις τοÏ
ς
ιδικούς μοÏ
. Ό,τι όμως ενθÏ
μούμαι καθαρώτατα είναι η εικών της
Λιγείας μοÏ
· ήτο Ï
ψηλή το ανάστημα και λεπτοφÏ
ής, κατά δε τας
τελεÏ
ταίας ημέρας τοÏ
βίοÏ
της είχε καταστή κάτισχνος, το βάδισμά
της ήτον ήρεμον και μεγαλοπρεπές και περιεπάτει ελαφρά, ως σκιά,
οσάκις δε εισήρχετο εντός τοÏ
σποÏ
δαστηρίοÏ
μοÏ
την ηννόοÏ
ν μόνον
εκ της επιθέσεως της χιονώδοÏ
ς χειρός της επί τοÏ
ώμοÏ
μοÏ
. Η
μορφή της δεν έφερε ποσώς τον κανονικόν εκείνον τύπον, τον οποίον
ορίζοÏ
σιν ως πρότÏ
πον καλλονής τα περί τοÏ
αρχαίοÏ
κόσμοÏ

σÏ
γγράματα· αλλ' εν τούτοις ήτο θελκτικωτάτη και αιθερία. Ο λόρδος
Βερούλαμ ορθώς αποφαίνεται περί καλλονής, ότι «δεν δύναται να
Ï
πάρξη καλλονή έκτακτος άνεÏ
ιδιορρÏ
θμίας τινός εν ταις
αναλογίαις»· εγώ δε, μόλις είδα την ως εκ τοÏ
παραδόξοÏ
της
θαÏ
μασίαν μορφήν της Λιγείας, εζήτησα ν' ανακαλύψω το παράδοξον
τούτο και ακανόνιστον, το οποίον εύρισκα εν αÏ
τή, εζήτησα δε αÏ
τό
επί τοÏ
ανεπιλήπτοÏ
, ωχρού και εÏ
ρέος μετώποÏ
της, επί τοÏ
ομοίοÏ

προς το καθαρώτερον ελεφάντινον οστούν δέρματός της, επί της
Ï
περάνω των κροτάφων προεξοχής και επί της βοστρÏ
χώδοÏ
ς, μαύρης
και στιλβούσης κόμης της, εις ην ήρμοζε πληρέστατα η ομηρική
έκφρασις «κόμη Ï
ακίνθοÏ
»· παρετήροÏ
ν την τομήν της ρινός, το
αδιοράτως γρÏ
πόν αÏ
τής και τοÏ
ς εναρμονίως καμπύλοÏ
ς ρώθωνας τοÏ
ς
αποκαλύπτοντας πνεύμα ελεύθερον και Ï
περήφανον, και εις μόνα τα
εβραϊκά ανάγλÏ
φα εύρισκα παρομοίαν εντέλειαν· έπειτα εθεώροÏ
ν το
θελκτικόν και θείον στόμα, τα εύγραμμα χείλη με το ζωηρόν των
χρώμα και τοÏ
ς απαστράποντας οδόντας· εν τη πλατύτητι τοÏ
πώγωνος
ανεύρισκα την χάριν και μεγαλοπρέπειαν, την γλÏ
κύτητα και το
ελληνικόν πνεύμα, τον τύπον τέλος εκείνον, ον ο Απόλλων είχεν
αποκαλύψει εν ονείρω εις τον Κλεομένην. Και επί τέλοÏ
ς εθαύμαζα
τοÏ
ς μεγάλοÏ
ς της οφθαλμούς. Αλλά πού να εύρω το πρότÏ
πον των
οφθαλμών εκείνων, των μεγαλειτέρων παντός ανθρωπίνοÏ
οφθαλμού;
ίσως εν αÏ
τοίς εκρύπτετο το μÏ
στήριον, περί τοÏ
οποίοÏ

Last Page Next Page

Text Comparison with Eureka: A Prose Poem

Page 3
We need so rapid a revolution of all things about the central point of sight that, while the minutiae vanish altogether, even the more conspicuous objects become blended into one.
Page 20
For example; the Newtonian gravity, when we think of it in certain moods, does _not_ seem to be a tendency to _oneness_ at all, but rather a tendency of all bodies in all directions--a phrase apparently expressive of a tendency to diffusion.
Page 24
_This_ is their lost parent.
Page 25
To these intellects--as to my own--there is no mathematical demonstration which _could_ bring the least additional _true proof_ of the great _Truth_ which I have advanced--_the truth of Original Unity as the source--as the principle of the Universal Phaenomena_.
Page 26
Nichol's remark, however, not so much to question its philosophy, as by way of calling attention to the fact that, while all men have admitted _some_ principle as existing behind the Law of Gravity, no attempt has been yet made to point out what this principle in particular _is_:--if we except, perhaps, occasional fantastic efforts at referring it to Magnetism, or Mesmerism, or Swedenborgianism, or Transcendentalism, or some other equally delicious _ism_ of the same species, and invariably patronized by one and the same species of people.
Page 28
In saying, generally, that the irradiation proceeds in direct proportion with the squares of the distances, we use the term irradiation to express _the degree of the diffusion_ as we proceed outwardly from the centre.
Page 36
" Now, I am aware that the word hypothesis is a ponderous sledge-hammer, grasped immediately, if not lifted, by all very diminutive thinkers, upon the first appearance of any proposition wearing, in any particular, the garb of _a theory_.
Page 38
If this be a "mere assumption" then a "mere assumption" let it be.
Page 42
Subsequently, the operation was repeated, and a second moon was the result.
Page 43
By the time the Sun had shrunk until it occupied a space just that circumscribed by the orbit of Saturn, the balance, we are to suppose, between its centripetal and centrifugal forces had again become so far disturbed, through increase of rotary velocity, the result of condensation, that a third effort at equilibrium became necessary; and an annular band was therefore whirled off as twice before; which, on rupture through ununiformity, became consolidated into the planet Saturn.
Page 44
The longest interval of time must have occurred between the discharges of the two interior; the shortest, between those of the two exterior, planets.
Page 49
Are these suns invisible merely on account of the length of time elapsed since their discharge of a planet? And yet again:--may we not--at least in certain cases--account for the sudden appearances of suns where none had been previously suspected, by the hypothesis that, having rolled with encrusted surfaces throughout the few thousand years of our astronomical history, each of these suns, in whirling off a new secondary, has at length been enabled to display the glories of its still incandescent interior?--To the well-ascertained fact of the proportional increase of heat as we descend into the Earth, I need of course, do nothing more than refer:--it comes in the strongest possible corroboration of all that I have said on the topic now at issue.
Page 56
Their _absolute_ consolidation is _to come_.
Page 82
The equilibrium between the centripetal and centrifugal forces of each system, being necessarily destroyed upon attainment of a certain proximity to the nucleus of the cluster to which it belongs, there must occur, at once, a chaotic or seemingly chaotic precipitation, of the moons upon the planets, of the planets upon the suns, and of the suns upon the nuclei; and the general result of this precipitation must be the gathering of the myriad now-existing stars of the firmament into an almost infinitely less number of almost infinitely superior spheres.
Page 86
All these creatures--_all_--those which you term animate, as well as those to whom you deny life for no better reason than that you do not behold it in operation--_all_ these creatures have, in a greater or less degree, a capacity for pleasure and for pain:--_but the general sum of their sensations is precisely that amount of Happiness which appertains by right to the Divine Being when concentrated within Himself_.
Page 89
I.
Page 97
Will be published on the 1st of October.
Page 99
Each initial letter is a picture, and each page is illuminated as exquisitely as any of the choicest of antique illuminated volumes--and all from original designs.
Page 101
50 George P.
Page 102
--CATALOGUES of extensive collections of _Foreign and American Books_, on all subjects may be had on application.