Ιστορίες αλλόκοτες

By Edgar Allan Poe

Page 36

διαβάζει και κάμνει όλες της γÏ
ναίκες ν'
αναστενάζοÏ
ν. Ολόκληρη η σελίδα αύτη ήτο Ï
γρά από φρέσκα δάκρÏ
α
και εύρον γραμμένοÏ
ς επάνω στο περιθώριο της τοÏ
ς εξής αγγλικούς
στίχοÏ
ς:

Για μένα στάθηκες, αγάπη μοÏ
,
Ό,τι η ψÏ
χή μοÏ
επόθησε . . .
Ένα καταπράσινο νησί στην αγκαλιά της θάλασσας,
Μια πηγή και ένας βωμός,
ΠλημμÏ
ρισμένα από άνθη και μαγεÏ
μένοÏ
ς καρπούς,
Και όλα αÏ
τά ήσαν δικά μοÏ
.

***

Όνειρο τόσο μαγικό ποÏ
δεν μπορούσε να βαστάξη!
Γεμάτο άστρα ελπίδες ποÏ
ανέτειλε
Για να σκεπασθή αμέσως με σύννεφα.
Από το μέλλον μοÏ
φωνάζει μια φωνή :
— Εμπρός! — Αλλά προς το Παρελθόν
— ερεβώδη άβÏ
σσον — το πνεύμα μοÏ
πτερÏ
γίζει,
σιωπηλόν, ακίνητον, λÏ
πημένον.

***

Γιατί, ωιμέ! ωιμέ! για μένα
Το φως της ζωής έσβÏ
σε.
«Ποτέ πια, ποτέ πια, ποτέ πια,
— Λέει η θάλασσα με επίσημο τόνο
στην αμμοÏ
διά —
Το κεραÏ
νοβολημένο δένδρο δεν θ' ανθίση.
Ο πληγωμένος αητός δεν θα ξαναπετάξη!»

***

Ένα σÏ
νεχές ούρλισμα είν' η ζωή μοÏ

Και όλα των νÏ
κτών μοÏ
τα όνειρα
ΠηγαίνοÏ
ν εκεί, προς την βαθειά λάμψι των ματιών σοÏ
,
Εκεί ποÏ
τα πόδια σοÏ
αντανακλώνται,
Μέσα σ' ένα αιθέριο χορό
Σ' ένα Ιταλικό ποτάμι.

***

Ωιμέ! Καταραμένη νάν' η νύκτα
ΠοÏ
σε σÏ
νεπήρεν απάνω στα κύματα
Μακράν απ' τον έρωτα, κοντά σ' ένα αριστοκρατικό σύζÏ
γο,
Γέρο και αρρωστημένο, σ' ένα κρεββάτι ανίερο.
Μακράν από με, απ' τον σÏ
ννεφιασμένο οÏ
ρανό μας,
ΌποÏ
κλείει η ιτιά, η ασημένια.

Είχα πάντοτε πιστεύσει ότι ο νέος μοÏ
φίλος ηγνόει τα αγγλικά. Εν
τούτοις οÏ
δόλως εξεπλάγην αποκαλύπτων ότι είχε γράψει αγγλικούς
στίχοÏ
ς, διότι εγνώριζα την έκτασιν των γνώσεών τοÏ
και την
ιδιαιτέραν ηδονήν ποÏ
ησθάνετο ν' αποκρύπτη αÏ
τάς.

Εν τούτοις ο τόπος από τον οποίον εχρονολογείτο το ποίημα αÏ
τό με
έκαμε να σκεφθώ. Αρχικώς είχε σημειώσει την λέξιν &Λονδίνον&,
έπειτα όμως την έσβÏ
σεν, αλλ' όχι τόσον, ώστε να μη διακρίνεται.
Είπα ότι η λέξις αύτη με έκαμε να σκεφθώ, διότι ενθÏ
μούμην ότι τον
είχα ερωτήσει, αν σÏ
νήντησεν

Last Page Next Page

Text Comparison with Cuentos Clásicos del Norte, Primera Serie

Page 3
Más tarde fué director de varias revistas, fijando su residencia en Nueva York en 1844.
Page 4
_Tales of the Grotesque and Arabesque_ (1840).
Page 6
Quizá es rasgo característico de los Estados Unidos que la narración insista en el transcurso del tiempo y que la vida nos aparezca patética a través de nuestra simpatía por Rip.
Page 9
La belleza que demuestra mediante el raciocinio no es una interpretación sino una protesta contra la vida.
Page 11
sus demás obras, pero hemos dicho ya bastante probablemente para indicar la razón por la cual la altura de Háwthorne como pensador debe apreciarse a través del estudio del pensamiento de la Nueva Inglaterra de su tiempo.
Page 16
.
Page 34
la apariencia de papel, y yo había creído al principio que lo era; pero cuando quise dibujar en ella descubrí al momento que era en realidad un trozo de pergamino muy fino.
Page 35
Recordaréis que cuando me dirigí a la mesa con el propósito de hacer el esbozo del insecto, no encontré papel en el sitio donde lo guardo generalmente.
Page 56
se relacionaba (como aludí anteriormente) con las piedras grises de la casa de sus antepasados.
Page 60
encontrara momentáneo alivio--pues que la historia de los desórdenes mentales está llena de anomalías semejantes--en las descabelladas incidencias que hubiere de leer.
Page 64
Seguramente debo haberla oído hablar de su familia; y no cabe duda de que se remontaba a una gran antigüedad.
Page 65
corriente que se nos ha enseñado falsamente a admirar en las clásicas obras del paganismo.
Page 78
¿Podía ser, en verdad, la _viviente_ Rowena quien se encontraba frente a mí? ¿Podía _absolutamente_, ser Rowena, la rubia, de ojos azules, Lady Rowena Trevanion, de Tremaine? ¿Por qué, _por qué_ lo había de dudar? El vendaje estaba apretadamente colocado cerca de la boca; pero ¿podía aquella no ser la boca de la viva castellana de Tremaine? ¿Y las mejillas? Había rosas como en la plenitud de la vida; sí, en rigor, éstas podían ser las lindas mejillas de la señora de Tremaine vuelta a la vida.
Page 81
Los desvaríos quedaron rígidos y helados en su inmovilidad.
Page 94
Podía también ser de mujer.
Page 103
" El inglés opina que "era voz de alemán," y no _conoce el alemán_.
Page 113
-- El marinero había recobrado en gran parte su presencia de ánimo mientras Dupín pronunciaba estas palabras; mas todo el aplomo había desaparecido de su continente.
Page 115
Queda muy poco que añadir.
Page 121
Esta circunstancia, sin embargo, lo hizo más caro a mi mujer, quien, como dije antes, poseía en alto grado aquella humanidad de sentimientos que había sido en otro tiempo uno de mis rasgos distintivos y fuente de muchos sencillos y puros placeres.
Page 133
Un cambio singular mostrábase también en el cielo.