Ιστορίες αλλόκοτες

By Edgar Allan Poe

Page 32

μάτια τοÏ
αναζητούσαν εις τα πέριξ μίαν γόνδολαν.

Το απλούστερον ήτο να τοÏ
προσφέρω την γόνδολάν μοÏ
. Η δε προσφορά
μοÏ
αύτη εγένετο δεκτή.

Επρομηθεύθημεν αμέσως ένα κοÏ
πί από τον σταθμόν των πλοιαρίων και
διηÏ
θύνθημεν αμέσως προς την κατοικίαν τοÏ
νέοÏ
.

Ταχέως σÏ
νήλθε και με όλα τα εξωτερικά δείγματα φιλίας ωμίλησε διά
την μικράν σχέσιν ποÏ
είχαμεν άλλοτε μαζί.

ΥπάρχοÏ
ν μερικά πράγματα ποÏ
λαμβάνω την εÏ
χαρίστησιν να τα εξηγώ
λεπτομερώς. Και αÏ
τός ο ξένος — ας μοÏ
επιτραπή να τον αποκαλώ
ούτω, αφού ήτο πάντοτε και δι' όλοÏ
ς ένας ξένος — Ï
πάγεται εις την
κατηγορίαν τούτων.

Το ανάστημά τοÏ
ήτο ολίγον μικρότερον τοÏ
μετρίοÏ
· αλλ' Ï
πήρχον
στιγμαί ισχÏ
ρού πάθοÏ
ς, καθ' ας εφαίνετο ότι εμεγεθύνετο παρά
πάσαν προσδοκίαν. Η ελαστική σÏ
μμετρία η ολίγον λεπτοφÏ
ής τοÏ

κορμιού τοÏ
ήτο καμωμένη κατά τέτοιον τρόπον, ώστε να προβλέπη τις
την δράσιν και την αποφασιστικότητα, της οποίας δείγματα έδωσεν
εις την γέφÏ
ραν των στεναγμών.

Πολύ πλέον από τα πραγματικά κατορθώματα τα πλήρη ηρακλείοÏ

δÏ
νάμεως, τα οποία εξετέλεσεν εις στιγμάς μάλλον επικινδύνοÏ
ς,
είχε το στόμα και τον πώγωνα θεού, παράδοξα μάτια, άγρια, βαθειά
και γλÏ
κύτατα σÏ
νάμα, μάτια μαύρα ποÏ
εκÏ
μαίνοντο μεταξύ τοÏ

βαθέος φαιού και τοÏ
στιλπνοτάτοÏ
μαύροÏ
. Η πλοÏ
σία κόμη τοÏ
ήτο
μαύρη και βοστρÏ
χώδης και το μέτωπον, ασÏ
νήθοÏ
ς εÏ
ρύτητος, είχε
κατά διαστήματα την ακτινοβόλον λάμψιν τοÏ
ελεφαντόδοντος· το
σύνολον των χαρακτηριστικών τοÏ
ήτο μιας τοιαύτης κανονικότητας,
ώστε ν' αποτελή την τελεÏ
ταίαν λέξιν τοÏ
κλασσικού, παρόμοιον προς
το της προτομής τοÏ
ΑÏ
τοκράτορος ΚομμόδοÏ
.

ΟÏ
χ' ήττον, η φÏ
σιογνωμία τοÏ
ήτο μία από εκείνας ποÏ
τας σÏ
ναντά
κανείς εφ' άπαξ ίσως εις την ζωήν, και δεν τας επαναβλέπει πλέον.
Η φÏ
σιογνωμία αÏ
τή δεν παροÏ
σίαζεν ιδιαίτερον χαρακτήρα, χαρακτήρα
κÏ
ριαρχούντα, όστις να την αποτÏ
πώνη εις την μνήμην. Ήτο μία από
τας φÏ
σιογνωμίας εκείνας ποÏ
τας λησμονεί κανείς μόλις τας
παρατηρήση, αλλ' αι οποίαι εμπνέοÏ
ν μίαν αόριστον και σÏ
νεχή
επιθÏ
μίαν να τας επαναφέρης εις την μνήμην σοÏ
. Αναμφιβόλως αι
σÏ
γκινήσεις, με την ταχείαν των πτήσιν, κατωπτρίζοντο επί τοÏ

προσώποÏ
τοÏ
, αλλά το κάτοπτρον τούτο, όπως όλα τα κάτοπτρα, δεν
διετήρει κανέν ίχνος της σÏ
γκινήσεως την οποίαν είχε κατοπτρίσει.

Όταν απεχωρίσθην από αÏ
τόν, την νύκτα τοÏ
επεισοδίοÏ
τούτοÏ
, με
παρεκάλεσε μετ' επιμονής, η οποία μ' εξέπληξε, να μεταβώ προς
επίσκεψίν τοÏ
την επαύριον λίαν πρωί.

Ολίγον μετά την ανατολήν τοÏ
ηλίοÏ
μετέβην εις το μέγαρόν τοÏ
.

Το μέγαρον τούτο ήτο έν από τα μεγαλοπρεπή οικοδομήματα,
επιβλητικού και φανταστικού σÏ
νάμα ρÏ
θμού, τα οποία ορθούνται παρά
τας όχθας της Μεγάλης ΔιώρÏ
γος πλησίον τοÏ
Ριάλτο.

Εισήχθην διά μιας πλατείας και γÏ
ριστής κλίμακος με δάπεδον εκ
μωσαϊκών εις διαμέρισμα, τοÏ
οποίοÏ
ο απροσπέλαστος πλούτος με
εθάμβωσε μόλις εÏ
ρέθην εν αÏ
τώ.

Είχα αποτÏ
φλωθή κÏ
ριολεκτικώς και αποσβολωθή από την
μεγαλοπρέπειάν τοÏ
.

ΉξεÏ
ρα ότι ο νέος μοÏ
φίλος ήτο πλούσιος. Η κοινή φήμη ωμιλούσε
περί της περιοÏ
σίας τοÏ

Last Page Next Page

Text Comparison with Valtameren salaisuus

Page 3
Rossilta kirjeen, jossa tämä kutsuisi minut pariksi viikoksi poikansa Robertin ja Emmetin luo vierailemaan.
Page 6
En osannut kuvitella mitään syytä Augustuksen viipymiseen.
Page 7
Veri syöksyi äkkiä ohimoihini, tunsin pyörryttävää ja valtavaa elpymistä.
Page 20
Tästä sekarotuinen intiaani oli yhtä ihastuksissaan kuin hämmästyksissäänkin, hän kun ei vähääkään enää luottanut Jonesiin, jonka hän jo luki perämiehen puoluelaiseksi.
Page 21
Onnellinen sattuma toi vihdoin mieleeni, että käyttäisimme hyväksemme perämiehen taikauskoista pelkoa ja pahaa omaatuntoa.
Page 22
Kuuntelimme vähän aikaa heidän keskusteluaan ennenkuin pääsimme selville miten toimia; emme näet tähän saakka olleet tehneet mitään varmaa päätöstä, paitsi että yrittäisimme pelästyttää heidät Rogersin haamulla ja siten herpaista heidän tarmoansa.
Page 27
Köydet olivat niin tiukalle kiristäneet hänen vatsansa, että hän menehtyisi ellei saisi niitä höllennetyksi.
Page 33
Suostuin tähän, ja ensi yrityksellä, oltuani sukelluksissa kokonaisen minuutin, toin pienen nahkakirstun, joka oli kuulunut kapteeni Barnardille.
Page 35
Hän oli vapaa -- _hänen_ tikkunsa ei ainakaan ollut lyhin ja nyt pelastuksen toiveeni olivat vieläkin vähenneet.
Page 36
Jälkimäisestä otimme kohtuullisen kulauksen kokemuksesta tietäen liiallisen maistelemisen tuhoisat seuraukset.
Page 39
Veden saannin vaikeus pimitti meiltä kumminkin nyt kaikki muutoksen hyvät puolet.
Page 40
Matka Etelämerelle.
Page 44
Hän oli kumminkin kovin herkkä pilalle ja minun onnistui lopulta saada hänet nauramaan pahoille aavistuksilleen.
Page 45
Kanoottien pohja oli täynnä mustia ison kananmunan suuruisia kiviä.
Page 48
Eteenpäin astellessamme Too-witin seurue, johon kuuluivat kaikki kanooteissa olleet satakymmenen villiä, sai hetki hetkeltä pieniä lisäjoukkoja kahdesta kuuteen tai seitsemään mieheen kerrallaan, jotka yhtyivät meihin ikäänkuin sattumalta tien käänteissä.
Page 56
Kanoottijoukkio oli jo kuunarilla runsaasti sadanviidenkymmenen miehen voimaisena, useimmat olivat päässeet kapuamaan rusteille ja valtausverkoille ennenkuin sytyttimet oli pistetty vasemmanpuoleisiin tykkeihin.
Page 60
Heitettyäni alas kuilusta löytyneen musketin kiinnitin köyden pensaisiin ja aloin nopeasti laskeutua, koettaen ripeillä liikkeillä karkoittaa vapistusta, jota en mitenkään muuten voittanut.
Page 61
Hetken kuluttua hän oli jo aivan kuuliainen ja juoksi rinnallamme ponnistaessamme kallioiden lomitse meren rannikolle.
Page 63
Udun keskikorkeus oli, mikäli paikkaamme näkyi, noin viisikolmatta astetta.
Page 64
asui eräällä pienimmällä saarella; että soturien pukuna olevat mustat nahat oli saatu tavattoman kookkaasta eläimestä, jota tapasi vain kuninkaan hovin läheisessä laaksossa, että saariston asukkaat eivät valmistaneet muunlaisia veneitä kuin tasapohjaisia lauttoja; nuo neljä kanoottia olivat ainoat muunmaalliset ja nekin oli vain sattumalta saatu joltain isolta saarelta lounaasta käsin; että vangin nimi oli Nu-Ku; ettei hän tiennyt mitään Bennettin saaresta ja että jättämämme saaren nimi oli _Tsalal_.