Ιστορίες αλλόκοτες

By Edgar Allan Poe

Page 3

τροφήν, εκτός εκείνης την οποίαν τρώγει ένα
κοτόποÏ
λο. Διά της μεθόδοÏ
ταύτης με ολίγα σιταρόσπÏ
ρα και
καναβούρι επετÏ
γχάνομεν αληθή θαύματα.

— Ώστε κατ' αÏ
τόν τον τρόπον παρεδέχεσθε την έμμονον ιδέαν τοÏ

ασθενούς;

— Βεβαίως, όχι. Εστηριζόμεθα πολύ εις διασκεδάσεις ήκιστα
πολÏ
πλόκοÏ
ς, όπως η μοÏ
σική, ο χορός, η γÏ
μναστική, αι ασκήσεις,
τα χαρτιά, ωρισμένα βιβλία κ.τ.λ. Υπεκρινόμεθα ότι είχομεν
απέναντί μας ένα ασθενή πάσχοντα εκ σÏ
νήθοÏ
ς ασθενείας και
οÏ
δέποτε εκάμνομεν λόγον περί τρέλλας. Έν των σποÏ
δαιοτέρων της
θεραπείας ταύτης σÏ
νίστατο εις το να αναθέτωμεν εις τοÏ
ς ασθενείς
να επιβλέπη ο είς τον άλλον. Αφ' ότοÏ
εθέτετε την εμπιστοσύνην σας
εις τον νοÏ
ν ή την διάκρισιν τοÏ
τρελλού, σας ανήκεν αÏ
τός ψÏ
χή τε
και σώματι. Το μέσον τούτο επέτρεπε να επιφέρωμεν και μερικάς
οικονομίας εις το προσωπικόν των φÏ
λάκων μας.

— Και δεν μεταχειρίζεσθε κανέν είδος τιμωρίας;

— Όχι.

— Και δεν απεμονώνατε τοÏ
ς ασθενείς σας;

— Σπανίως. Από καιρού εις καιρόν ασθενής τις ετύχαινε να
προσβληθή από παροξÏ
σμόν τρέλλας. Εισήγετο τότε εις ιδιαίτερον
κελλίον, δια να μη μεταδοθή εξ επιδράσεως και εις τοÏ
ς άλλοÏ
ς η
μανία, και τον εφÏ
λάττομεν μέχρις ότοÏ
καταστή ικανός ν' αποσταλή
εις την οικογένειάν τοÏ
. Και τούτο διότι δεν ασχολούμεθα με
μανιώδεις τρελλούς. Οι τοιούτοι αποστέλλονται σÏ
νήθως εις τα
δημόσια φρενοκομεία.

— Τώρα ποÏ
μετεβάλλετε όλα αÏ
τά, νομίζετε ότι είναι καλύτερα;

— Βεβαίως. Το σύστημα παροÏ
σίαζε μερικά ελαττώματα, κινδύνοÏ
ς
μάλιστα. Σήμερον εÏ
τÏ
χώς το σύστημα αÏ
τό εγκατελείφθη εν Γαλλία.

— Εκπλήττομαι πολύ, είπα, από ό,τι μοÏ
εξεθέσατε, διότι εθεώροÏ
ν
βέβαιον ότι σήμερον οÏ
δέν άλλο είδος περιθάλψεως διά την τρέλλαν
χρησιμοποιείται εις όλην την Ï
φήλιον.

— Είσθε πολύ νέος, φίλε μοÏ
, απήντησεν ο αμφιτρύων μοÏ
. Αλλά θα
έλθη ημέρα, ποÏ
θα κατορθώσετε ν' αντιληφθήτε αÏ
τοπροσώπως παν
ό,τι σÏ
μβαίνει εις τα τοιούτοÏ
είδοÏ
ς ιδρύματα και δεν θα δώσετε
πίστιν εις τας διαδόσεις των άλλων. Μη πιστεύετε τίποτε από ό,τι
ακούετε να σας διηγούνται, να μη πιστεύετε δε το ήμισÏ
από ό,τι
βλέπετε με τα ιδικά σας μάτια. Όσον αφορά εις το φρενοκομείόν μας,
οÏ
δόλως αμφίβολον ότι κάποιος αμαθής σας ηπάτησεν. Αλλά μετά το
γεύμα, όταν θα έχετε αρκετά αναπαÏ
θή από τοÏ
ς κόποÏ
ς τοÏ
ταξιδίοÏ

σας, θα θεωρηθώ εÏ
τÏ
χής να σας επιδείξω το ίδρÏ
μα και να σας
εκθέσω το σύστημα, το οποίον κατ' εμέ, όπως και κατ' εκείνοÏ
ς οι
οποίοι είδον αÏ
τό εφαρμοζόμενον, είναι αναντιρρήτως το μάλλον
αποτελεσματικόν εξ όλων των εν χρήση σÏ
στημάτων μέχρι της ημέρας
ταύτης.

— Είναι εδικόν σας σύστημα; ηρώτησα. Ένα σύστημα της ατομικής
σας εφεÏ
ρέσεως;

— Είμαι Ï
περήφανος, είπε, ν' αναγνωρίσω ότι είναι ιδικόν μοÏ
,
τοÏ
λάχιστον εν μέρει.

Η σÏ
νομιλία παρετάθη τοιοÏ
τοτρόπως με τον κ. Μαγιάρ μίαν ή δύο
ώρας, κατά την διάρκειαν των οποίων μοÏ
έδειξε το

Last Page Next Page

Text Comparison with Histoires extraordinaires

Page 19
CHARLES BAUDELAIRE.
Page 22
Entre l'ingéniosité et l'aptitude analytique, il y a une différence beaucoup plus grande qu'entre l'imaginative et l'imagination, mais d'un caractère rigoureusement analogue.
Page 46
Soupçonnera-t-on jamais qu'une bête brute ait pu faire le coup? La police est dépistée,--elle n'a pu retrouver le plus petit fil conducteur.
Page 57
--Mais.
Page 85
Toutes ces pierres avaient été arrachées de leurs montures et jetées pêle-mêle dans le coffre.
Page 98
Cette méprise faisait une différence de deux pouces et demi environ relativement _à la balle_, c'est-à-dire à la position de la cheville près de l'arbre; si le trésor avait été sous l'endroit marqué par _la balle_, cette erreur eût été sans importance; mais _la balle_ et le point le plus rapproché de l'arbre étaient deux points ne servant qu'à établir une ligne de direction; naturellement, l'erreur, fort minime au commencement, augmentait en proportion de la longueur de la ligne, et, quand nous fûmes arrivés à une distance de cinquante pieds, elle nous avait totalement dévoyés.
Page 105
Les gorges nombreuses et profondes présentaient l'apparence de lacs, en raison des épaisses vapeurs dont elles étaient remplies, et les hauteurs et les rochers situés au sud-est, empilés dans un inextricable chaos, ressemblaient absolument aux cités géantes de la fable orientale.
Page 123
milles trois quarts.
Page 125
Mais, en fait, en supposant une ascension opérée à une hauteur donnée quelconque, la quantité d'air pondérable traversée dans toute période ultérieure de l'ascension n'est nullement en proportion avec la hauteur additionnelle acquise, comme on peut le voir d'après ce qui a été énoncé précédemment, mais dans une raison constamment décroissante.
Page 161
* * * * * Concevoir l'horreur de mes sensations est, je crois, chose absolument impossible; cependant, la curiosité de pénétrer les mystères de ces effroyables régions surplombe encore mon désespoir et suffit à me réconcilier avec le plus hideux aspect de la mort.
Page 173
À peine m'étais-je arrangé dans ma nouvelle position, que nous donnâmes une violente embardée à tribord, et que nous piquâmes la tête la première dans l'abîme.
Page 174
Ce brouillard ou cette écume était sans doute occasionné par le conflit des grands murs de l'entonnoir, quand ils se rencontraient et se brisaient au fond;--quant au hurlement qui montait de ce brouillard vers le ciel, je n'essayerai pas de le décrire.
Page 183
Aux questions faites par une autre personne que moi il paraissait absolument insensible,--quoique j'eusse tenté de mettre chaque membre de la société en rapport magnétique avec lui.
Page 187
_P.
Page 188
_V.
Page 191
Le corps ultérieur ou suprême échappe donc à nos sens rudimentaires, et nous percevons seulement la coquille qui tombe en dépérissant et se détache de la forme intérieure, et non la forme intime elle-même; mais cette forme intérieure, aussi bien que la coquille, est appréciable pour ceux qui ont déjà opéré la conquête de la vie ultérieure.
Page 210
Dans ces moments-là, sa beauté était--du moins, elle apparaissait telle à ma pensée enflammée--la beauté de la fabuleuse houri[46] des Turcs.
Page 219
Je _sentis_ qu'il venait du lit d'ébène,--du lit de mort.
Page 248
Le dîner absorbé et l'animal satisfait, le poëte entre dans la vaste solitude de sa pensée; quelquefois il est très-fatigué par le métier.
Page 255
_ «Perdre de longues heures les yeux attachés à une phrase vulgaire, rester absorbé une grande journée d'été dans la contemplation d'une ombre sur le parquet, m'oublier une nuit entière à surveiller la flamme droite d'une lampe ou les braises du foyer, répéter indéfiniment un mot vulgaire jusqu'à ce que le son cessât d'apporter à mon esprit une idée distincte, perdre tout sentiment de l'existence physique dans une immobilité obstinée, telles étaient quelques-unes des aberrations dans lesquelles m'avait jeté une condition intellectuelle qui, si elle n'est pas sans exemple, appelle certainement l'étude et l'analyse.