Ιστορίες αλλόκοτες

By Edgar Allan Poe

Page 23

και η τρέλλα με εκÏ
ρίεÏ
σαν και ανέπτÏ
ξα όλην μοÏ
την
δύναμιν διά ν' ανασηκωθώ, διά να πλησιάσω μόνος το τρομερόν
γιαταγάνι, το οποίον επροχώρει προς εμέ. Είτα κατέπεσα, αιφνιδίως
ησÏ
χάσας, και περέμεινα εξηπλωμένος, μειδιών προς τον θάνατον
αÏ
τόν με την ασÏ
νειδησίαν παιδιού, το οποίον πλησιάζει προς
εξαιρετικά κοπτερόν αντικείμενον. Περιέπεσα εις νέαν περίοδον
τελείας αναισθησίας, ήτις όμως Ï
πήρξε βραχÏ
τάτη. Διότι κατά την
επάνοδόν μοÏ
εις την ζωήν δεν αντελήφθην μίαν αισθητήν κάθοδον τοÏ

εκκρεμούς. Πιθανόν όμως να Ï
πήρξε πολύ μακρά η περίοδος αύτη,
διότι οÏ
δόλως πλέον αμφέβαλλον ότι κατά την αγωνίαν μοÏ
αÏ
τήν
παρίσταντο δαίμονες, οίτινες αναληφθέντες της λιποθÏ
μίας μοÏ

διέκοψαν επί τινας στιγμάς την κάθοδον τοÏ
εκκρεμούς.

Επανακτήσας τας αισθήσεις μοÏ
ησθάνθην εμαÏ
τόν Ï
περάνω πάσης
εκφράσεως αδÏ
νατισμένον και πονημένον από την μακράν ακινησίαν. Το
περίεργον είναι ότι μεθ' όλην την αγωνίαν και τον πόνον μοÏ
το
σώμα μοÏ
εζήτει τροφήν. Με πολύν κόπον κατώρθωσα ν' απλώσω τον
αριστερόν βραχίονά μοÏ
, τόσον μακράν, όσον μοÏ
επέτρεπον τα δεσμά,
και έλαβα μερικά Ï
πόλοιπα, τα οποία οι ποντικοί εφείσθησαν.

Ενώ επλησίαζα ένα κομμάτι ψωμιού προς τα χείλη μοÏ
, μία ιδέα
αόριστος, ιδέα όμως αντιπροσωπεύοÏ
σα χαράν και ελπίδα με
κατέλαβεν.

Εν τούτοις τι με σÏ
νέδεε πλέον με την ελπίδα; Καθώς είπα, ήτο μία
αόριστος ιδέα. Δεν είναι δε σπάνιον να σÏ
λλαμβάνη τις ιδέας
ασÏ
μπληρώτοÏ
ς. Η ιδέα αύτη όμως Ï
πήρξε θνησιγενής.

Εις μάτην προσπαθούσα να την σÏ
μπληρώσω, να την αναζωογονήσω. Η
μακρά διάρκεια της ταλαιπωρίας μοÏ
εξήντλησε σχεδόν τας σÏ
νήθεις
πηγάς τοÏ
λογικού μοÏ
. Έγεινα σαν ξαναμωραμένος, σαν μωροÏ
δάκι.

Η παλμική κίνησις τοÏ
εκκρεμούς εξετελείτο καθέτως προς το μήκος
τοÏ
σώματός μοÏ
. Παρετήρησα ότι το αιχμηρόν της άκρον ήτο κατά
τοιούτον τρόπον τοποθετημένον, ώστε να διαπεράση την καρδιά μοÏ
.
Κατ' αρχάς θα έπαιρνε ξώπετσα το λινό μοÏ
ένδÏ
μα, έπειτα θα
επανήρχετο διά να την κόψη επιπολαίως. Μολονότι δε η δύναμις τοÏ

εκκρεμούς και η στερεότης τοÏ
χάλÏ
βος ήτο τοιαύτη ώστε θα ηδύνατο
να διατρÏ
πήση και τοÏ
ς χαλÏ
βδίνοÏ
ς τοίχοÏ
ς, εν τούτοις διά να κάμη
την μικράν εργασίαν, την οποίαν προείπα, θα απητείτο χρόνος
αρκετός. Δεν ετόλμησα να σκεφθώ περισσότερον. ΣÏ
νεκέντρωσα ένεκα
τούτοÏ
όλην την δύναμιν της προσοχής μοÏ
, ως εάν το πείσμα τούτο
ήρκει να σταματήση έως εκεί την μανίαν τοÏ
χάλÏ
βος. Προσεπάθησα να
φαντασθώ κατά πρώτον το τρίψιμο της σπάθης όταν θα έσχιζε τον
μανδύαν μοÏ
, ή ακόμη την οξÏ
τάτην αίσθησιν, την οποίαν παράγει εις
τα νεύρα μοÏ
η προστριβή τοÏ
Ï
φάσματος. Επέμενα τόσον πολύ εις
αÏ
τάς τας ανοήτοÏ
ς λεπτομερείας, ώστε τα δόντια μοÏ
σÏ
νεκρούοντο.

Και ολοέν κατήρχετο κανονικώτατα. Ησθανόμην Ï
περβολικήν
εÏ
χαρίστησιν να Ï
πολογίζω την αναλογίαν μεταξύ της ταχύτητός τοÏ

εκ των άνω προς τα κάτω και της πλαγίας τοιαύτης.

Δεξιά-αριστερά, φεύγει ξανάρχεται με τα βελοÏ
δένια βήματα
τίγρεως, ενώ αφ' ετέροÏ
ο οξύς και βραχνώδης κρότος τοÏ
διεπέρα
την καρδίαν μοÏ
.

Last Page Next Page

Text Comparison with La Murdoj de Kadavrejo-Strato

Page 0
pgdp.
Page 3
Libroj, efektive, farigxis lia ununura lukso kaj en Parizo tiuj facile haveblas.
Page 5
"Diru al mi, nome de Cxielo," mi deklaris, "la metodon--se temas pri metodo--per kiu vi sukcesis scipenetri mian animon pri tiu afero.
Page 6
Ke vi jes ja kunligis ilin mi konsciis vidinte la karakteron de la rideto transpasinta viajn lipojn.
Page 7
Sur segxo kusxis razilo, sxmirite je sango.
Page 8
Sed malkutima kvanto da fulgo trovigxis en la fajrejo pro kio oni kontrolis la kamentubon kaj el gxi fortrenis (horora rakontendajxo!) la kadavron de la filino, renversitan kaj suprensxovitan ioman distancon en la mallargxan malfermajxon.
Page 9
Ili menciis neniun kiel oftan vizitinton de la domo.
Page 10
Ne sukcesis malcxifri la eldiritajxon sed opiniis ke temis pri la Hispana lingvo.
Page 11
La strida vocxo, laux tiu depoziciinto, estis tiu de Italo.
Page 13
La parolanto sxajnis protestadi.
Page 14
La vizagxo timige miskolorigxis kaj la okulgloboj elstaregis.
Page 15
Li vidis eble unu-du punktojn kun malkutima klareco, tamen agante tiel li perdis elvide la aferon kiel tutajxon.
Page 16
Enketo provizos nin per distrigxo," [mi jugxis la vorton stranga, utiligitan tiumaniere, sed mi nenion diris] "kaj krome Lebono foje estigis helpon al mi pro kio mi ne estas maldankema.
Page 17
Mistifikas gxin ankaux la sxajna maleblo akordigi la vocxojn auxditajn en kverelado kaj tion ke malkovrigxis supraetagxe neniu krom la mortigita Frauxlino Lespanajo kaj, aldone, tion ke ne ekzistis cetera elirrimedo kiun povintus preteratenti la suprenirintaro.
Page 18
Vi konstatis nenion distingan, tamen estis jes ja distingajxo.
Page 21
" "Vi diros ke mi perpleksigxis.
Page 24
" "Laux iu vidpunkto," li respondis, "via ideo ne estas indiferenta.
Page 25
La posedanto (kiu lauxkonstate estas maristo dejxoranta sur .
Page 29
muron, kaj pere de tiu sin svingis plendistance sur la kaptabulon de la lito.
Page 30
Lebonon oni tuj liberigis post nia rakonto pri la cirkonstancoj (kun kelkaj komentoj de Dupino) cxe la buroo de Polica-Prefekto.