Ιστορίες αλλόκοτες

By Edgar Allan Poe

Page 21

μοÏ
όταν ήρχισα τον γύρον, και προς τα δεξιά μοÏ
όταν τον
ετελείωσα.

Το αÏ
τό έπαθα και ως προς το σχήμα της περιμέτροÏ
. Βαδίζων
ψηλαφητί σÏ
νήντησα αρκετάς γωνίας, αι οποίαι με έκαμαν να
σÏ
μπεράνω το ακανόνιστον της φÏ
λακής μοÏ
. Το βαθύ σκότος ημπορεί
να έχη μεγάλην επίδρασιν εις την κρίσιν εκείνοÏ
ποÏ
σÏ
νέρχεται από
λήθαργον ή από ύπνον. Αι γωνίαι αύται ωφείλοντο αποκλειστικώς εις
μερικάς ελαφράς θλάσεις και εις μερικά κοιλώματα ακανονίστως
διατεταγμένα.

Εν τω σÏ
νόλω της η φÏ
λακή μοÏ
είχε το σχήμα τετραγώνοÏ
. Ό,τι
εξελάμβανον διά τοιχοδομήν τώρα μοÏ
εφαίνετο ότι ήτο από σίδηρον ή
από κάποιο άλλο μέταλλον, διατεθειμένον εις μεγάλας πλάκας, των
οποίων αι σÏ
γκολλήσεις ή αι σÏ
ναρμογαί εσχημάτιζον τας θλάσεις,
τας οποίας παρετήρησα. Επί όλης της επιφανείας της μεταλλικής
περιφερείας εÏ
ρίσκοντο μεγάλαι ρÏ
παρογραφίαι, παριστώσαι τα
δÏ
σειδή και αποκροÏ
στικά σύμβολα, τα οποία εφεύρεν η ταρτάρειος
πρόληψις των μοναχών. Μορφαί δαιμόνων με απειλητικήν όψιν, με
σκελετώδη σώματα, καθώς και άλλαι παραστάσεις φρικώδεις εκάλÏ
πτον
και ητίμαζον τοÏ
ς τοίχοÏ
ς. Παρετήρησα ότι τα τερατοÏ
ργήματα ταύτα
παροÏ
σίαζον πολύ καθαράς γραμμάς, αλλά τα χρώματά των εφαίνοντο
απεσβεσμένα και ξεθωριασμένα ένεκα της Ï
γρασίας της ατμοσφαίρας.
Εξήτασα το έδαφος· ήτο στρωμένο με λίθοÏ
ς. Εις το μέσον το
περιφερικόν φρέαρ ήνοιγε το χασματώδες στόμα τοÏ
, από το οποίον
εÏ
τÏ
χώς είχα γλÏ
τώσει.

Όλ' αÏ
τά τα διέκρινα αορίστως κάπως και όχι άνεÏ
κόποÏ
, διότι ενώ
εκοιμώμην η θέσις τοÏ
σώματός μοÏ
είχεν Ï
ποστή σποÏ
δαίας
μεταβολάς. Ήμην ξαπλωμένος ανάσκελα, καθ' όλον το μήκος τοÏ

σώματός μοÏ
, επάνω εις ένα ξύλινον κοÏ
τί, πολύ χαμηλόν.

Εκρατούμην στερεώς προσδεδεμένος επ' αÏ
τού διά σχοινίοÏ
, το οποίον
περιέβαλλε πλειστάκις το σώμα μοÏ
, αφίνον ελεÏ
θέραν την κεφαλήν
μοÏ
και τον αριστερόν βραχίονα. Και διά να λάβω την τροφήν μοÏ
, η
οποία είχε τοποθετηθή πλησίον μοÏ
, έπρεπε να επιχειρήσω σοβαράς
αποπείρας. Είδα με τρόμον ότι είχαν αφαιρέσει την κανάταν με το
νερό. Λέγω με τρόμον, διότι εδιψούσα Ï
περβολικά. Το σχέδιον των
διωκτών μοÏ
σÏ
νέκειτο αναμφιβόλως εις το να επιτείνοÏ
ν την δίψαν
μοÏ
, διότι η τροφή ποÏ
μοÏ
είχαν εις τον δίσκον ήτο πολύ αλμÏ
ρά.

Εκύτταξα εις το κενόν και παρετήρησα την οροφήν της φÏ
λακής μοÏ
.
ΕÏ
ρίσκετο αύτη τριάκοντα ή τεσσαράκοντα πόδας Ï
περάνω της κεφαλής
μοÏ
και η κατασκεÏ
ή της παρωμοίαζε προς την των τοίχων. Ένας από
τοÏ
ς πίνακας παρίστανε κάτι πολύ παράδοξον, το οποίον εκέντησε την
περιέργειάν μοÏ
. Ήτο εικών παριστώσα τον Χρόνον, Ï
πό την σÏ
νήθως
διδομένην εις αÏ
τόν μορφήν. Αντί όμως δρεπάνοÏ
εκρατούσε κάτι
άλλο, το οποίον, αφηρημένος κατ' αρχάς, εξέλαβον αντί τεραστίοÏ

εκκρεμούς, ομοίοÏ
προς εκείνο των παλαιών ωρολογίων. Η όψις τοÏ

εργαλείοÏ
αÏ
τού παροÏ
σίαζεν εν τούτοις και κάτι ιδιαίτερον, το
οποίον με έκαμε να το εξετάσω μετ' ιδιαζούσης προσοχής. Προσηλώσας
απ' εÏ
θείας το βλέμμα επάνω τοÏ
— διότι ήτο ακριβώς τοποθετημένον
επάνω από την κεφαλήν μοÏ
— ενόμισα ότι το

Last Page Next Page

Text Comparison with Histoires extraordinaires

Page 15
Avant tout, je suis obligé de remarquer que Willis et Mme Osgood affirment qu'une quantité fort minime de vin ou de liqueur suffisait pour perturber complètement son organisation.
Page 40
«Jusqu'ici l'énigme était débrouillée.
Page 43
Songez aussi quelle force prodigieuse il a fallu pour pousser ce corps dans une pareille ouverture, et l'y pousser si puissamment, que les efforts réunis de plusieurs personnes furent à peine suffisants pour l'en retirer.
Page 69
--Et pourquoi pas ce soir? demandai-je en me frottant les mains devant la flamme, et envoyant mentalement au diable toute la race des scarabées.
Page 71
À mesure que la soirée s'avançait, il s'absorbait de plus en plus dans sa rêverie, et aucune de mes saillies ne put l'en arracher.
Page 85
Quant aux montures elles-mêmes, dont nous fîmes une catégorie distincte de l'autre or, elles paraissaient avoir été broyées à coups de marteau comme pour rendre toute reconnaissance impossible.
Page 112
Le corps du petit homme était volumineux au delà de toute proportion, et donnait à l'ensemble de son individu une apparence de rotondité singulièrement absurde.
Page 120
En effet, en moins d'une seconde, je sentis tout mon sang refluer vers mes tempes, et immédiatement, inopinément, une commotion que je n'oublierai jamais éclata à travers les ténèbres et sembla déchirer en deux le firmament lui-même.
Page 127
En un mot, je concevais que, le corps s'habituant.
Page 129
Je pensai faire pour le mieux en jetant deux morceaux de lest de cinq livres chaque, ce qui me laissait encore cent soixante-cinq livres de lest.
Page 161
Le vieil homme, pendant quelques minutes, sembla trop épuisé pour parler.
Page 182
Valdemar en ce moment était tellement hideux, hideux au delà de toute conception, que ce fut une reculade générale loin de la région du lit.
Page 188
Ces _gradations_ de matière augmentent en raréfaction et en subtilité jusqu'à ce que nous arrivions à une matière _imparticulée_,--sans molécules--indivisible,--_une_; et ici la loi d'impulsion et de pénétration est modifiée.
Page 195
Le jour s'écoula, et il ne revint pas.
Page 196
Un tambour, dans ces montagnes, était chose inconnue.
Page 199
Par une meurtrière, près du sommet du kiosque, j'aperçus une vaste foule dans une agitation furieuse, entourant et assaillant un beau palais qui dominait la rivière.
Page 209
Peut-être bien était-ce dans les yeux de ma bien-aimée que se cachait le mystère dont parle lord Verulam: ils étaient, je crois, plus grands que les yeux ordinaires de l'humanité; mieux fendus que les plus beaux yeux de gazelle de la tribu de la vallée de Nourjahad; mais ce n'était que par intervalles, dans des moments d'excessive animation, que cette particularité devenait.
Page 215
Hélas! je sens qu'on aurait pu découvrir un commencement de folie dans ces splendides et fantastiques draperies, dans ces solennelles sculptures égyptiennes, dans ces corniches et ces ameublements bizarres, dans les extravagantes arabesques de ces tapis tout fleuris d'or! J'étais devenu un esclave de l'opium, il me tenait dans ses liens,--et tous mes travaux et mes plans avaient pris la couleur de mes rêves.
Page 225
Le jeune Frédérick, pendant l'entretien, semblait agité d'émotions variées.
Page 264
A.