Ιστορίες αλλόκοτες

By Edgar Allan Poe

Page 2

τον
ξένον μοÏ
με ένα χαρακτηριστικόν νεύμα.

— Όχι, είπεν, ω όχι!... Είναι σÏ
γγενής μοÏ
, η ανεψιά μοÏ
. . .
τελεία καθ' όλα ύπαρξις.

— Σας ζητώ μÏ
ριάκις σÏ
γγνώμην δια την Ï
πόνοιάν μοÏ
ταύτην,
απήντησα· αλλά θα σÏ
μφωνήσετε ότι η πλάνη μοÏ
είναι σÏ
γχωρητέα. Η
οργάνωσις τοÏ
καταστήματός σας εκτιμάται πάρα πολύ εις ΠαρισίοÏ
ς
και μοÏ
επήλθεν η ιδέα, ότι θα ήτο δÏ
νατόν άνθρωπος μη Ï
γιής τας
φρένας χάρις εις Ï
μάς να φαίνεται τοιούτος. Καταλαμβάνετε;

— Μάλιστα, μάλιστα . . . Ας τ' αφήσωμεν. Μάλλον εγώ έπρεπε να σας
εÏ
χαριστήσω δια την επαινετήν επιφύλαξίν σας, της οποίας εδώσατε
δείγματα. Είναι σπάνιον να σÏ
ναντήσωμεν τόσην σύνεσιν εκ μέροÏ
ς
των νέων και πολλάκις ελÏ
πήθημεν διά θλιβερά επεισόδια,
προκαλούμενα από απερισκεψίας εκ μέροÏ
ς των επισκεπτών μας. Όταν
το πρώτον μοÏ
σύστημα ετέθη εις εφαρμογήν και οι ασθενείς ήσαν
ελεύθεροι να πηγαίνοÏ
ν όποÏ
τοÏ
ς ήρεσεν, ενίοτε εξετίθεντο εις
επικινδύνοÏ
ς παροξÏ
σμούς από την απερίσκεπτον γλώσσαν των προσώπων
εις τα οποία επετράπη η είσοδος εις το κατάστημά μας. Ένεκα τούτοÏ

εÏ
ρέθην εις την ανάγκην ν' αποκλείσω την είσοδον και τώρα δεν
επιτρέπω να εισέλθη κανείς, όταν δεν είναι αποδεδειγμένης
φρονήσεως άνθρωπος.

— Είπατε το πρώτον σας σύστημα. Αλλά τότε μήπως το σύστημα της
πραότητος, περί τοÏ
οποίοÏ
έγινε θόρÏ
βος δεν εφαρμόζεται πλέον
παρ' Ï
μίν;

— Πρό τινων εβδομάδων, απήντησεν, απεφασίσαμεν να το
εγκαταλείψωμεν καθ' όλην την γραμμήν.

— Αλήθεια; Μ' εκπλήττει!

— Ηναγκάσθημεν ν' αναγνωρίσωμεν, κύριε, την ανάγκην της επανόδοÏ

εις τας παλαιάς μεθόδοÏ
ς. Το πράον σύστημα παροÏ
σίασε πλείστοÏ
ς
κίνδÏ
νοÏ
ς και τα προτερήματά τοÏ
Ï
περετιμήθησαν. Έχω πάντα λόγον
να πιστεύω, κύριε, ότι εάν ποτέ έγινε πιστή εφαρμογή τοÏ

σÏ
στήματος αÏ
τού, τούτο έγινεν εις το κατάστημά μοÏ
. Εκάμαμεν ό,τι
λογικώς μας Ï
πέβαλεν η φιλανθρωπία. ΛÏ
πούμαι διότι η επίσκεψις σας
δεν έγινεν ολίγον ενωρίτερον, διότι θα εκρίνατε αÏ
τοπροσώπως.
Φαντάζομαι ότι το πράον σύστημα θα σας είναι γνωστόν καθ' όλας τας
λεπτομερείας.

— Όχι, όχι εντελώς. Αι πληροφορίαι μοÏ
είναι ατελείς.

— Λοιπόν το σύστημά μοÏ
Ï
πό γενικήν έποψιν έγκειται εις σεβασμόν
προς την διανοητικήν ατέλειαν των ασθενών και εις την θωπείαν των
αδÏ
ναμιών των. Απεφεύγομεν να στενοχωρήσωμεν τας εκτρόποÏ
ς ιδέας,
τας οποίας γεννά το μÏ
αλό ενός τρελλού. Απ' εναντίας όχι μόνον
εκολακεύομεν τας εκτρόποÏ
ς αÏ
τάς ιδέας, αλλά και τας
ενεθαρρύναμεν. Διά τοÏ
τρόποÏ
τούτοÏ
επετÏ
γχάνομεν τας πλείστας
των ριζικωτέρων θεραπειών. Δέν Ï
πάρχει επιχείρημα, το οποίον να
επιδρά δραστικώτερον επί τοÏ
ασθενικού λογικού ενός τρελλού, όσον
η εις άτοπον απαγωγή. Έσχομεν, παραδείγματος χάριν, πρόσωπα, τα
οποία εφαντάζοντο ότι ήσαν κοτόποÏ
λα. Η θεραπεία σÏ
νίστατο εις την
παραδοχήν τοÏ
πράγματος ως γεγονότος και εις το να πείσωμεν τον
ασθενή, ότι ήτο βλακεία εκ μέροÏ
ς τοÏ
να μη καταλαμβάνη ότι ήτο
πραγματικό κοτόποÏ
λο. Επί πλέον τοÏ
ηρνούμην επί ολόκληρον
εβδομάδα πάσαν άλλην

Last Page Next Page

Text Comparison with La Falo de Uŝero-Domo

Page 0
net LA FALO DE USXERO-DOMO NOVELO DE USONA VERKISTO EDGAR ALLAN POE (1809-1849) Esperantigis EDWIN GROBE Arizona-Stelo-Eldonejo .
Page 1
Ekestis glaciigxo, sinkado, malsanigxo de la koro--senkompensa morneco de pensado kiun sukcesis survojigi gxis sublimeco nenia premego de la imagpovo.
Page 2
Mi eksciis ankaux la ege rimarkindan fakton ke la tigo de la Usxera gento, kvankam gxuante longtempajn honorojn, neniam fondis dauxran brancxon; alivorte, ke la tuta familio sin limigis al rekta devenlinio kaj cxiam, krom ege malgravaj kaj ege provizoraj varioj, ade sin limigas tiel.
Page 3
Malgraux tio videblis tamen nenia eksterordinara kadukeco.
Page 4
Efektive, neniam antauxe viro tiom multe sxangxigxis en tiom mallonga periodo kiom Roderiko Usxero! Nur malfacile mi sukcesis rekoni en la pala estajxo sidanta antaux mi la kunulon de mia frua knabeco.
Page 5
Mi timegas la eventojn de la estonteco, ne pro ili mem, sed pro iliaj rezultoj.
Page 6
Konstanta apatio, iompostioma forvelkado de la persono, kaj oftaj kvankam efemeraj tendencoj de parte katalepsia karaktero estis la malkutima diagnozo.
Page 7
Mi jxus parolis pri tiu morba stato de la auxdnervo kiu netolerebligis al la suferanto cxiun muzikon, krom kelkaj efektoj de kordinstrumentoj.
Page 8
Gxi imponis al mi des pli forte, eble, tia kian li gxin havigis al mi, cxar en la suba aux mistika fluo de ties signifo mi kredis percepti, kaj je la unua fojo, plenan konscion cxe Usxero pri la sxanceligxado de lia altnivela racio sur ties trono.
Page 9
III Vagpromenantoj en tiu felicxa valo Tra du brillumaj fenestroj vidis Spiritojn movigxantajn muzike Laux bone agordita liutlegxo, Cxirkaux trono, kie sidante (Nova Porfirio!) En majesteco konforma kun lia gloro, Videblis la estro de la regno.
Page 10
Mi bone memoras ke sugestoj estigitaj de tiu balado nin kondukis en pensvojon sur kiu evidentigxis opinio de Usxero kiun mi mencias malpli pro ties noveco (cxar aliaj homoj tiel opiniis) ol.
Page 11
La rezulto elmontrigxis, li aldonis, en tiu silenta, tamen gxenega kaj terura influo forminta dum jarcentoj la sortojn de lia familio, kaj farinta de _li_ tion kion mi vidis--tion kio li nun estis.
Page 12
Niaj rigardoj restis tamen malmultlonge sur la virino--cxar maleblis sxin rigardi senmire.
Page 13
Lia maniero min konsternegis--sed io ajn prefereblis al la soleco kiun mi tolerintis dum tiom longa tempo, kaj mi ecx antauxgxuis lian kuneston kiel konsolon.
Page 14
Cxi tie, oni memoru, la rakonto tekstas jene: "Kaj Etelredo, kiu havis nature kuragxan koron kaj kiu estis nun des pli forta pro la potenco de la.
Page 15
vino kiun li trinkintis, ne plu prokrastis alparoli la ermiton, kiu havis, verdire, obstinan kaj malican karakteron, sed, sentante la pluvon sur siajn sxultrojn, kaj timante pligrandigxon de la sxtormo, levis senhezite sian klabon, kaj, per batoj, rapide faris malfermajxon por sia gantita mano en la lignajxoj de la pordo; kaj nun tirante fortege, li tiel fendis kaj frakasis kaj disigis cxion ke la bruo de la seka kaj kavsona ligno forsendis ehxoan alarmsignalon en la tutan arbaron.
Page 16
Klinigxante proksime super li, finfine mi komprenis la teruran signifon de liaj vortoj.
Page 17
El tiu cxambro kaj el tiu domego mi fugxis konsternigite.
Page 18
SCOTT: LA DIAMANTO TIEL GRANDA KIEL RIC-HOTELO HAWTHORNE, NATHANIEL: TRI NOVELOJ ("La Eksperimento de D-ro Hejdegero," "La Nigra Vualo de la Pastoro," "Juna Bonulo Brauxno") IRVING, WASHINGTON: LA LEGENDO DE DORM-VALETO IRVING, WASHINGTON: TRI NOVELOJ ("Ripo van-Vinklo," "Al la Leganto," "Aventuro de la Germana Studento") JAMES, HENRY: LA TURNO DE LA SXRAUXBO (en tri libretoj: I, II, III) POE, EDGAR ALLAN: LA FALO DE USXERO-DOMO POE, EDGAR ALLAN: LA MURDOJ DE KADAVREJO-STRATO POE, EDGAR ALLAN: TRI NOVELOJ ("La Barelo de Amontilado," "La Denuncema Koro," "Manuskripto Trovita en Botelo") TWAIN, MARK: TRI CETERAJ NOVELOJ ("La Amaventuro de la Eskimoa Frauxlino," "Kanibalismo en la Vagonoj," "Bonsxanco") TWAIN, MARK: TRI NOVELOJ ("Konfeso de Mortanto," "La Fifama Saltanta Rano de Kalavero-Konteo," "La Rakonto pri la Malbonkonduta Knabeto") WHARTON, EDITH: ALIAJ TEMPOJ WHARTON, EDITH: LA LONGA DAUXRO.