Ιστορίες αλλόκοτες

By Edgar Allan Poe

Page 18

τοÏ
ς
πόροÏ
ς και εσωριάζετο εις το μέτωπόν μοÏ
κατά μεγάλας παγωμένος
σταγόνας. Αλλά τέλος, μη δÏ
νάμενος πλέον να Ï
πομείνω την αγωνίαν
αÏ
τήν της αμφιβολίας, έκανα ένα βήμα προς τα εμπρός με προφύλαξιν
και με τεταμένοÏ
ς τοÏ
ς βραχίονας, τα μάτια γοÏ
ρλωμένα, αναζητών
μίαν ασθενή ακτίνα φωτός. Έκανα πολλά βήματα, αλλά το παν δεν ήτο
παρά σκότος και χάος. ΑνέπνεÏ
σα ελεÏ
θερώτερα, διότι μοÏ
εφάνη ότι
η τύχη, η οποία μοÏ
επεφÏ
λάσσετο, δεν ήτο ίσως η χειροτέρα πάσης
άλλης.

Τότε, ενώ εξηκολούθησα προς τα εμπρός την προσεκτικήν πορείαν μοÏ
,
μού επανήλθαν αλλεπάλληλοι εις την μνήμην αι αναρίθμητοι αόριστοι
φήμαι διά τας βασάνοÏ
ς της Τολέδης. Διά τα μποÏ
ντρούμια αÏ
τά
ελέγοντο πολλά παράδοξα, τα οποία εθεώρησα πάντοτε ως μύθοÏ
ς, αλλά
τόσον παραδόξοÏ
ς και τόσον φοβερούς, ώστε να τοÏ
ς επαναλαμβάνω
χαμηλοφώνως.

Ήμην προωρισμένος ν' αποθάνω της πείνης εις τον κόσμον τοÏ

Ï
πογείοÏ
σκότοÏ
ς; Ή μήπως άλλη τις τύχη τρομερωτέρα μοÏ

επεφÏ
λάσσετο; Ότι το τέρμα ήτο ο θάνατος και ότι ο θάνατος αÏ
τός
ήτο τόσον σκληρός, ώστε να Ï
περβαίνη τα όρια τοÏ
σÏ
νήθοÏ
ς, αÏ
τό το
είχα αντιληφθή, όπως και διά τον χαρακτήρα των δικαστών μοÏ
δεν
μοÏ
επετρέπετο ν' αμφιβάλλω. Ο τρόπος και η ώρα αÏ
τού τοÏ
θανάτοÏ

ήτο η μόνη απασχόλησις, το μόνον μοÏ
βάσανον.

Τέλος τα τεντωμένα χέρια μοÏ
προσέκροÏ
σαν εις έν εμπόδιον. Ήτο
τοίχος, κατασκεÏ
ασμένος, ως φαίνεται, από λίθοÏ
ς, πολύ επίπεδος,
πολύ ψÏ
χρός και γλοιώδης. Τον διέτρεξα κατά μήκος από κοντά με τας
δÏ
σπίστοÏ
ς προφÏ
λάξεις μοÏ
, τας οποίας μοÏ
επανέφερεν η ανάμνησις
των παλαιών διηγήσεων. Η μέθοδος αÏ
τή οÏ
χ ήττον δεν μοÏ
επέτρετε
κατ' οÏ
δένα τρόπον τα Ï
πολογίσω τας διαστάσεις τοÏ
μποÏ
ντροÏ
μιού
μοÏ
, διότι μπορούσα απατώμενος να κάνω όλον τον γύρον και να
επανέλθω εις αÏ
τό το σημείον της αναχωρήσεώς μοÏ
χωρίς να το
αντιληφθώ. Τόσον ο τοίχος ήτο ομοιόμορφος.

Εζήτησα λοιπόν το μαχαίρι μοÏ
, ποÏ
το είχα εις την τσέπην την
στιγμήν καθ' ην με εισήγαγον εις την αίθοÏ
σαν των ιερεξεταστών.
Αλλά δεν εÏ
ρίσκετο εκεί· αντικατέστησαν τα φορέματά μοÏ
με ένα
μανδύαν από πρόστÏ
χην λινάτσαν. Η σκέψις μοÏ
ήτο να βÏ
θίσω την
κάμαν είς τινα στενήν ρωγμήν τοÏ
τοίχοÏ
και να σημειώσω ούτω το
σημείον της αναχωρήσεώς μοÏ
. Η δÏ
σκολία ήτο πολύ κοινή. Αλλ' η
ταραγμένη φαντασία μοÏ
την εθεώρει ανÏ
πέρβλητον. Επί τέλοÏ
ς έσχισα
ένα κομματάκι πανί από τον μανδύαν μοÏ
και το έθεσα κατά μήκος και
καθέτως επί τοÏ
τοίχοÏ
ς ψηλαφίζων διά να ζητήσω τον δρόμον μοÏ
,
έπρεπεν εξ άπαντος, όταν θα ετελείωνα πλέον τον γύρον μοÏ
, να
σÏ
ναντήσω το πανάκι αÏ
τό.

ΑÏ
τό τοÏ
λάχιστον επίστεÏ
α· αλλ' είχα Ï
πολογίσει μη λαμβάνων Ï
π'
όψιν το μήκος τοÏ
κελλίοÏ
μοÏ
και την ατομικήν μοÏ
ικανότητα. Το
έδαφος ήτο Ï
γρόν και εγλύστρα. Επροχώρησα ολίγον τρικλίζων,
κατόπιν εμπερδεύθηκα και έπεσα.

Η Ï
περβολική κούρασις με εκάρφωσεν εκεί και απεκοιμήθην εις την
στάσιν εκείνην.

Άμα εξύπνησα, απλώσας

Last Page Next Page

Text Comparison with Eureka

Page 0
C'était ce qu'il publia plus tard sous ce titre: _Eureka, poëme en prose.
Page 1
A ceux-là je présente cette composition simplement comme un objet d'art;--disons: comme un Roman; ou, si ma prétention n'est pas jugée trop haute, comme un Poëme.
Page 4
_» Un homme qui se déclare lui-même, d'une manière si décisive, coupable d'imbécillité et d'impiété, n'a pas droit à une plus longue réfutation.
Page 5
Véridique, mais à cause de la Beauté qui abonde dans sa Vérité, et qui confirme_ son _caractère véridique.
Page 15
C'est dans le mot _difficulté_ que.
Page 20
La supposition de l'Unité absolue dans la Particule primordiale renferme celle de la divisibilité infinie.
Page 23
Il est en vérité fort difficile de concilier toutes ces conditions;--nous ne pouvons même pas comprendre la possibilité de cette conciliation;--néanmoins cette impossibilité apparente est féconde en suggestions brillantes.
Page 36
Donc, la matière irradiée dans l'espace, avec une force qui varie comme les carrés des distances, pourrait à _priori_ être supposée retourner vers son centre d'irradiation avec une force variant _en raison.
Page 44
Le résultat général de la tendance de chacun vers chacun étant une tendance de tous vers le centre, la marche générale de la condensation, ou le rapprochement, commence immédiatement, par un mouvement commun et simultané, avec la retraite de la Volition Divine; les rapprochements individuels ou coalescences--non pas fusions--d'atome à atome étant sujets à des variations presque infinies dans le temps, le degré et la condition, en raison de l'excessive multiplicité de rapports produite par les différences de forme qui caractérisaient les atomes au moment où ils se séparaient de la Particule Propre; produite également par l'inégalité particulière et subséquente de distance de chacun à chacun.
Page 48
En fait, une phase se produisait dans la carrière du corps générateur, centre de tout le système.
Page 50
Cependant, par l'unité d'origine de ces deux forces, nous pouvions deviner ce qu'elles sont en effet,--l'une contre-balançant exactement l'autre.
Page 55
Une démonstration telle que celle-ci, dynamique et mathématique, aussi complète qu'une démonstration peut l'être, incontestable et incontestée, excepté peut-être par la secte impuissante et pitoyable des douteurs de profession, simples fous qui nient la loi newtonienne de la Gravitation, sur laquelle sont basés les résultats des mathématiciens français,--une démonstration telle que celle-là doit, pour beaucoup d'intelligences (et pour la mienne il en est ainsi), confirmer l'hypothèse cosmique sur laquelle elle s'appuie.
Page 63
Si, avec un télescope d'une profonde puissance, nous examinons soigneusement le firmament, nous découvrirons _une ceinture de groupes,_ faite de ce que nous avons jusqu'à présent nommé des nébuleuses,--une _bande,_ d'une largeur variable, s'étendant d'un horizon à l'autre, et coupant à angle droit la direction générale de la Voie Lactée.
Page 66
La clarté avec laquelle les phénomènes, même matériels, sont présentés à l'intelligence dépend très-peu, il y a longtemps que j'en ai acquis l'expérience, d'un arrangement purement naturel, et naît presque entièrement de l'arrangement moral.
Page 70
Notre Soleil, l'astre central et dirigeant du système auquel appartient Jupiter, est non-seulement plus gros que Jupiter, mais aussi beaucoup plus gros que toutes les planètes du système prises ensemble.
Page 72
_relative,_ de l'intervalle en question, en le comparant avec les espaces interplanétaires connus.
Page 74
Et ici, une fois encore et définitivement, il me semble bon d'observer que jusqu'à présent nous n'avons parlé que.
Page 80
D'un côté, sans un mouvement rotatoire et une force centrifuge, il est presque impossible de ne pas les considérer comme soumis à une condition de _rapprochement progressif;_ d'un autre côté, en admettant un tel mouvement et une telle force, nous ne trouvons pas moins difficile de concilier leurs formes avec la rotation de tout le système (il veut dire groupe) autour d'un seul axe, sans lequel une collision intérieure nous apparaît comme chose inévitable.
Page 88
» Or, la définition même de l'Attraction implique la particularité, --l'existence de parties, de particules, d'atomes; car nous la définissons ainsi: tendance de chaque atome vers chaque autre atome, selon une certaine loi.
Page 90
De ce point de vue seul, l'existence du Mal devient intelligible, mais de ce point de vue, il devient mieux qu'intelligible, il devient tolerable.