Ιστορίες αλλόκοτες

By Edgar Allan Poe

Page 17

ισχÏ
ρά επιθÏ
μία, όπως επαναπέσω εις
την αναισθησίαν. Είτα δι' ενός ακατασχέτοÏ
εξÏ
πνήματος της
σÏ
νειδήσεώς μοÏ
προσπαθώ να κινηθώ και το κατορθώνω.

Τότε ενθÏ
μούμαι πληρέστατα την δίκην, τοÏ
ς δικαστάς, τα σκοτεινά
παραπετάσματα, την απόφασιν, την καταλαβούσαν με αφασίαν και την
λιποθÏ
μίαν.

Πλήρης λήθη των περαιτέρω, παντός ό,τι αργότερα και δι' ισχÏ
ρών
προσπαθειών κατώρθωσα να ενθÏ
μηθώ αορίστως.

Μέχρις εκείνης της στιγμής δεν είχα ανοίξει τα μάτια. Είχα την
εντύπωσιν ότι είμαι ξαπλωμένος χωρίς δεσμά. Ήπλωσα το χέρι και
έπεσε βαρειά σε κάτι τι Ï
γρόν και σκληρόν. Άφησα το χέρι μοÏ
έτσι
επί τινας στιγμάς, προσπαθών να φαντασθώ πού ήμοÏ
ν και τι
απέγεινα. Ήθελα σύντομα να μεταχειρισθώ την όρασίν μοÏ
, αλλά δεν
ετολμούσα. Εφοβούμην να προσηλώσω το πρώτον μοÏ
βλέμμα επάνω σε
πράγματα, τα οποία ήσαν γύρω μοÏ
· όχι διότι εφοβούμην να ίδω
φρικιαστικά πράγματα, αλλά διότι κατελήφθην από την φρίκην εκ
μόνης της ιδέας ότι μπορεί να μη έβλεπα τίποτε. Τέλος με την
καρδιά σφιγμένη άνοιξα ταχέως τα μάτια μοÏ
. Και ιδού ότι
εβεβαιώνετο η Ï
ποψία μοÏ
. Τα σκότη της αιωνίας νÏ
κτός με
περιέβαλλον. Μετά δÏ
σκολίας ανέπνεον. Ησθανόμην την πÏ
κνότητα της
νÏ
κτός να με βαρύνη και να με πνίγη. Η ατμόσφαιρα ήτο απελπιστικώς
βαρεία. Έμεινα ξαπλωμένος χωρίς να κινηθώ και έθεσα εις ενέργειαν
όλας τας δÏ
νάμεις τοÏ
νοÏ
μοÏ
. Ανεπόλησα τας διαφόροÏ
ς μεθόδοÏ
ς
των ιερεξεταστών και από το σημείον τούτο προσπαθούσα να εξαγάγω
ποια μπορούσε να είναι η παρούσα κατάστασίς μοÏ
. Από της εκδόσεως
της αποφάσεώς μοÏ
εφαίνετο ότι παρήλθε πολύς καιρός. Εν τούτοις
οÏ
δέ προς στιγμήν μοÏ
επέρασεν από τον νοÏ
ν ότι ημπορούσα να είχα
πεθάνει. Μία τοιαύτη Ï
πόθεσις, μεθ' όλα όσα ισχÏ
ρίζονται τα
σÏ
γράμματα φαντασιώδοÏ
ς φύσεως, δεν σÏ
μβιβάζεται με την
πραγματικότητα της Ï
πάρξεως.

Αλλά πού ήμην και εις ποίαν κατάστασιν εÏ
ρισκόμην;

Εγνώριζα ότι εις θάνατον καταδικασθέντες παρεδίδοντο εις την πÏ
ράν
(autodafé) και ότι μία από τας τελετάς αÏ
τάς θα εγίνετο την ιδίαν
νύκτα της κρίσεώς μοÏ
. Μήπως ωδηγήθην εις το μποÏ
ντρούμι να
περιμείνω εκεί την προσεχή θÏ
σίαν, ήτις θα ετελείτο μετ' ολίγοÏ
ς
μήνας; Αντελήφθην ότι δεν μπορούσε να είναι έτσι. Τα διαθέσιμα
θύματα είχον αποσÏ
ρθή. Εξ άλλοÏ
το παλαιό μποÏ
ντρούμι μοÏ
είχε,
καθώς όλα τα μποÏ
ντρούμια εν Τολέδη, λιθόστρωτον το πάτωμα και το
φως δεν είχεν εκδιωχθή παντελώς εξ αÏ
τού.

Αιφνιδίως φρικτή σκέψις μοÏ
παρέσÏ
ρε κατά κύματα το αίμα εις την
καρδιά μοÏ
, και επί τινα καιρόν ξανάπεσα και πάλιν εις την
αναισθησίαν. ΕÏ
θύς ως σÏ
νήλθα, εσηκώθην με ένα πήδημα εις τοÏ
ς
πόδας μοÏ
και με ένα σπαρακτικόν τρόμον ποÏ
έσειεν όλας μοÏ
τας
ίνας. Ήπλωσα ταχέως τοÏ
ς βραχίονας επάνω μοÏ
και γύρω μοÏ
, καθ'
όλας τας διεÏ
θύνσεις. Δεν εύρον τίποτε. Εν τούτοις εφοβούμην να
προχωρήσω κατά έν βήμα, εκ φόβοÏ
μήπως προσκρούσω εις τοÏ
ς τοίχοÏ
ς
ενός τάφοÏ
. Ο ιδρώς ανέβλÏ
ζε σαν μαργαριτάρι από όλοÏ
ς μοÏ

Last Page Next Page

Text Comparison with Cuentos Clásicos del Norte, Primera Serie

Page 11
Con especial inquietud nos preguntamos ahora si podremos amalgamar tal cantidad y tal diversidad de ideales.
Page 25
Cuando terminó su escrutinio, dijo sencillamente: --Claro, patrón, el negro Júpiter se trepa a cualquier árbol que le da la gana.
Page 26
Yo lo dije sólo de juego.
Page 28
.
Page 32
Separando todo por grupos cuidadosamente nos encontramos dueños de un tesoro mucho mayor de lo que creímos al principio.
Page 58
Dominándola con pena y respirando fuertemente me enderecé sobre las almohadas, tratando ansiosamente de penetrar la intensa obscuridad de la cámara; y escuché entonces, no sé cómo, a menos que algún espíritu del instinto me incitara, ciertos ruidos sordos e indistintos que venían a largos intervalos, yo no sé de dónde, entre las pausas de la tempestad.
Page 59
Decía que su excesiva densidad no impedía que apreciáramos el espectáculo, aun cuando no había rastro de luna ni de estrellas, ni resplandor alguno de relámpagos.
Page 64
Ninguna doncella igualó jamás la hermosura de su semblante.
Page 67
Y sólo podía yo formarme idea del alcance de aquella pasión por la milagrosa dilatación de sus ojos que a la vez me deleitaba y amedrentaba; por la mágica melodía, modulación, claridad y dulzura de su voz, muy queda; y por la apasionada energía de las ardientes palabras que pronunciaba, doblemente conmovedoras por el contraste con su manera de proferirlas.
Page 68
el caótico mundo de las investigaciones metafísicas en que me ocupaba con gran interés durante los primeros años de nuestro matrimonio.
Page 70
Con su Fantasma siempre perseguido por una muchedumbre que jamás lo alcanza, siguiendo el mismo eterno círculo que conduce al punto de partida; un drama de Locuras y Maldades y que tiene al Horror por desenlace.
Page 74
había dominado su naturaleza hasta el punto de que era imposible combatirlo con medios humanos, observé también una exacerbación análoga en la irritación nerviosa de su temperamento, y en su excitabilidad por causas triviales de temor.
Page 78
Las manchas escarlata en el cuerpo, y especialmente en el rostro de las víctimas, eran el entredicho fatal que las arrojaba lejos de la asistencia y simpatía de sus semejantes.
Page 93
_Pierre Moreau_, tabaquero, declara que acostumbraba vender pequeñas cantidades de tabaco a Madame L'Espanaye hacía cerca de cuatro años.
Page 95
, y le recibió uno de los saquillos mientras la anciana tomaba a su cargo el otro.
Page 98
La cabeza de la víctima estaba enteramente .
Page 108
Conservando ahora cuidadosamente en mira los puntos hacia los cuales he dirigido vuestra atención: aquella voz peculiar, aquella extraordinaria agilidad y la chocante ausencia de motivo en un crimen tan singularmente atroz, demos una ojeada al asesinato en sí mismo.
Page 117
Apenas necesito explicar a los que hayan sentido afección por algún perro fiel e inteligente la intensidad de placer que produce este sentimiento.
Page 126
Más allá todavía, entre Móskoe y Vurrgh, se encuentran Ótterholm, Flimen, Sandflesen y Stockolm.
Page 136
Durante algunos segundos no me atreví a abrirlos, esperando la destrucción instantánea, y me maravillaba de no sentirme ya en luchas mortales dentro del agua.