Ιστορίες αλλόκοτες

By Edgar Allan Poe

Page 16

κατά
πρώτον η σÏ
νείδησις της ηθικής ή πνεÏ
ματικής Ï
πάρξεως, κατά
δεύτερον δε η σÏ
νείδησις της φÏ
σικής Ï
πάρξεως. Εάν φθάσαντες εις
το δεύτερον στάδιον αναμνησθώμεν των σÏ
ναισθημάτων όσα
εδοκιμάσαμεν εις το πρώτον, είναι δÏ
νατόν να Ï
ποθέσωμεν ότι θα
εÏ
ρίσκωμεν πολύ πλούσια σÏ
ναισθήματα εις αναμνήσεις τοÏ
πέραν τοÏ

κόσμοÏ
τούτοÏ
. Και το βάραθρον λοιπόν αÏ
τό τι είναι επί τέλοÏ
ς;
Πώς τοÏ
λάχιστον να ξεχωρίσωμεν τα σκότη, μεταξύ αÏ
τού τοÏ
σκότοÏ
ς
και τοÏ
σκότοÏ
ς τοÏ
τάφοÏ
;

Αλλ' εάν δεν κατορθώνωμεν να επαναφέρωμεν κατά βούλησιν τα
σÏ
ναισθήματα, τα οποία μας επαροÏ
σιάσθησαν κατά το παρ' εμού
επικληθέν πρώτον στάδιον, τούτο δεν σημαίνει ότι πολύ βραδύτερον
δεν είναι δÏ
νατόν τα αÏ
τά σÏ
ναισθήματα να επαναβλύσωσιν αÏ
θορμήτως
και να μας εκπλήξωσι με το μÏ
στήριον της προελεύσεώς των.

Πρέπει να μη έχη κανείς ποτε λιποθÏ
μήσει διά να μη αναγνωρίση εις
τας φλόγας, ποÏ
βγάζοÏ
ν τα ξύλα μέσα στο τζάκι, ανάκτορα και
κεφάλια φανταστικά και κεφάλια ανθρώπων πολύ γνωστών, διά να μη
ανακαλύψη μέσα στης σπίθες οράματα θλίψεως, τα οποία οι κοινοί
άνθρωποι δεν μπορούν να διακρίνοÏ
ν, διά να μη ονειροπολήση επί τοÏ

αρώματος νέοÏ
άνθοÏ
ς, διά να μη παρακολοÏ
θήση διά της σκέψεως
κάποιαν μοÏ
σικήν φράσιν, η οποία οÏ
δέποτε προηγοÏ
μένως προσείλκÏ
σε
την προσοχήν τοÏ
.

Εις τας επανειλημμένας και πεισματώδεις προσπαθείας προς
αναζωπύρησιν της μνήμης μοÏ
, εις την διάπÏ
ρον επιμονήν προς
περισÏ
λλογήν μερικών ρακών από την φαινομενικήν ταύτην κατάστασιν
της εκμηδενίσεως, εις ην η ψÏ
χή μοÏ
είχε κατακρημνισθή, Ï
πήρξαν
στιγμαί κατά τας οποίας ωνειρεύθην την επιτÏ
χίαν.

Είχα επίσης βραχείας, πολύ βραχείας αναπολήσεις, τας οποίας
κατόπιν εις κατάστασιν εγρηγόρσεως η σκέψις μοÏ
ανεγνώρισεν
ανηκούσας εις την περίοδον εκείνην της ημιαναισθησίας. Αι σκιαί
αύται των αναμνήσεων μοÏ
λέγοÏ
ν, χωρίς ακριβολογίαν όμως, ότι
μεγάλα φάσματα με ανύψωσαν και με παρέσÏ
ραν είτα σιωπηλώς προς τα
κάτω, κάτω, πιο κάτω ακόμη, μέχρις ότοÏ
δεινή σκοτοδίνη με
απέπνιξεν επί μόνη τη σκέψει της διαιωνίσεως της καταβάσεως. ΜοÏ

ενθÏ
μίζοÏ
ν επίσης την αόριστον φρίκην την καταλαβούσαν με επί τη
ανωμάλω ηρεμία της καρδίας. Τότε επιφαίνεται η αίσθησις μιας
γενικής και αποτόμοÏ
επισχέσεως παντός τοÏ
περικÏ
κλούντος με.

Φαίνεται ότι εκείνοι ποÏ
με μεταφέροÏ
ν (φασματώδης πομπή)
Ï
περεπήδησαν τα όρια τοÏ
απείροÏ
και εσταμάτησαν εξηντλημένοι
κατόπιν τοÏ
ματαίοÏ
καμάτοÏ
.

Μετά ταύτα επανεÏ
ρίσκομεν μίαν εντύπωσιν πλαδαρότατος και
Ï
γρότητος και τέλος εμφανίζεται το παραλήρημα μιας μνήμης
σπαρταριζούσης μέσα εις την φρίκην της.

Αιφνιδίως αναλαμβάνω σÏ
νείδησιν της κινήσεως και τοÏ
θορύβοÏ
, της
θορÏ
βώδοÏ
ς κινήσεως της καρδίας μοÏ
, αντανακλωμένης εις τα ώτα μοÏ

διά τοÏ
θορύβοÏ
των παλμών της. Έπειτα επανέρχεται εκ νέοÏ
ο
θόρÏ
βος, η κίνησις και η αφή — αίσθησις μιας μÏ
ρμηκιάσεως ποÏ

διατρέχει όλον μοÏ
το σώμα. Έπειτα η μόνη αίσθησις της Ï
πάρξεως,
αλλ' άνεÏ
σκέψεως (και η κατάστασις αÏ
τή διήρκεσεν επί μακρόν).
Έπειτα όλως αιφνιδίως η σκέψις και ένας φρικιαστικός τρόμος, και
μία δραστική απόπειρα προς κατάκτησιν της πραγματικότητος της
καταστάσεώς μοÏ
. Έπειτα μία

Last Page Next Page

Text Comparison with Derniers Contes

Page 3
Pendant que sa Grace regardait en l'air, la tete lui tourna.
Page 7
"Le mieux", dit un Proverbe francais, "est l'ennemi du bien"; et en rappelant que Scheherazade avait herite des sept paniers de bavardage, j'aurais du ajouter qu'elle sut si bien les faire valoir, qu'ils monterent bientot a soixante-dix-sept.
Page 13
"Nous n'etions pas plus tot delivres du grand ennui que nous causerent ces oiseaux que nous fumes terrifies par l'apparition.
Page 20
veut Pundit) Violet, le premier aeronaute, dit-on, soutint qu'il etait pratiquement possible de traverser l'atmosphere dans toutes les directions, et qu'il suffisait pour cela de monter et de descendre jusqu'a ce qu'on eut atteint un courant favorable, c'est a peine si ses contemporains voulurent l'entendre, et qu'ils le regarderent tout simplement comme une sorte de fou ingenieux, les philosophes (!) du jour declarant que la chose etait impossible.
Page 24
La largeur actuelle de la voie--cinquante pieds--est meme consideree comme offrant a peine une securite suffisante.
Page 25
Une legere reflexion sur cette decouverte suffit pour en tirer cette consequence evidente--que la coquinerie doit regner en republique--en un mot, qu'un gouvernement republicain ne saurait etre qu'un gouvernement de coquins.
Page 31
Le Dr Moneypenny pretend que nos initiales indiquent notre vrai caractere--mais, sur ma vie, je ne vois pas ce qu'il veut dire.
Page 48
Ce n'est pas une hypothese.
Page 50
" Le garcon ne s'amuse pas du tout--mais il perd beaucoup de temps avant de revenir de sa commission.
Page 70
"Je suis vivant", telles avaient ete les paroles incomprises, qu'il avait essaye de prononcer, en reconnaissant que la chambre ou il se trouvait etait un cabinet de dissection.
Page 75
Je reconnus que ma crise etait depuis longtemps terminee.
Page 92
On peut cependant affirmer carrement que l'ingeniosite humaine est incapable d'inventer un chiffre qu'elle ne puisse resoudre.
Page 94
Beaucoup.
Page 95
Quant a l'epitre des sept alphabets, nous eumes le plaisir d'ahurir son auteur par une prompte et satisfaisante traduction.
Page 103
Les ouvrages des deux derniers peuvent se trouver, je crois, dans la bibliotheque de Harvard University.
Page 112
Il a ete longtemps de mode de regarder ce laisser-aller, ce naturel dans le style litteraire, comme un naturel purement apparent--et en realite comme un point difficile a atteindre.
Page 117
Qu'on me permette de donner a sa place le poeme si universellement goute: le _Pont des Soupirs_.
Page 123
Que des Magazines puissent vivre dans ces conditions, et non seulement vivre, mais prosperer, et non seulement prosperer, mais encore arriver a debourser de l'argent pour payer des articles originaux, ce sont la des faits qui ne peuvent s'expliquer que par la supposition fantastique, mais precieuse, qu'il reste encore quelque part dans les cendres une etincelle qui n'est pas tout a fait eteinte du feu de l'amour pour les lettres et les hommes de lettres qui animait autrefois l'esprit americain.
Page 124
Pourquoi (puisqu'ils doivent payer) ne paient-ils pas de bonne grace et tout de suite? Si nous etions en ce moment de mauvaise humeur, nous pourrions raconter une histoire qui ferait dresser les cheveux sur la tete de Shylock.
Page 134
"Dans toutes les allusions de l'auteur de Childe-Harold a sa passion pour Mary Chaworth, circule un souffle de tendresse et de purete presque spirituelle, qui contraste violemment avec la grossierete terrestre qui penetre et defigure ses poemes d'amour ordinaires.