Ιστορίες αλλόκοτες

By Edgar Allan Poe

Page 0

...Note: The tonic system has been changed from polytonic to
monotonic. The spelling of the book...

Page 1

...την
αδÏ
ναμίαν μοÏ
επροχώρησα. Φθάσας εις την κÏ
ρίαν πύλην, η οποία ήτο
ημίκλειστος, διέκρινα το πρόσωπον ενός...

Page 2

...τον
ξένον μοÏ
με ένα χαρακτηριστικόν νεύμα.

— Όχι, είπεν, ω όχι!... Είναι σÏ
γγενής μοÏ
, η...

Page 3

...τροφήν, εκτός εκείνης την οποίαν τρώγει ένα
κοτόποÏ
λο. Διά της μεθόδοÏ
ταύτης με ολίγα σιταρόσπÏ
ρα και
καναβούρι...

Page 4

...πάρκο και τας
σέρρας τοÏ
κτήματός τοÏ
.

— Δεν δύναμαι, είπε, να σας δείξω τοÏ
ς ασθενείς....

Page 5

...στρωμένη. Εκαλύπτετο σχεδόν όλη από
αργÏ
ρά σκεύη και ήτο Ï
περπλήρης από λεπτά εδέσματα. Τοιαύτη δε
πληθώρα εδεσμάτων...

Page 6

...τοÏ
, όπως παραδείγματος χάριν . . .

— Κύριε Δε-Κοκ, θα σας είμαι Ï
πόχρεως να...

Page 7

...ένα
κομμάτι καταμεσής τοÏ
μηρού τοÏ
.

— Ήτον ένας μεγάλος τρελλός, σÏ
μφωνώ, διέκοψεν ένας άλλος
σÏ
νδαιτÏ
μών. Αλλά...

Page 8

...είχε δύο
κεφαλάς. ΙσχÏ
ρίζετο ότι η μία εξ αÏ
τών ήτο τοÏ
Κικέρωνος, η δε
άλλη σύνθετος και...

Page 9

...— Ώ! η κÏ
ρία Ζοαγέλ ήτο τρελλή, ανέκραξεν. Ενώ απεναντίας Ï
πήρχε
μεγάλη λογική εις τας ιδέας...

Page 10

...σας, είπεν ο κ. Μαγιάρ κατακόκκινος
από θÏ
μόν.

Εις τας λέξεις αÏ
τάς οι παριστάμενοι εκράτησαν σιγήν επί...

Page 11

...φοράν τα ονόματα των δÏ
ο τούτων κÏ
ρίων.

— Προς Θεού! ανέκραξεν ο κ. Μαγιάρ στρέψας...

Page 12

...Η ατομική σας πείρα, αφ' ότοÏ
διεÏ
θύνετε το κατάστημα
τούτο, σας παρέσχεν αποχρώντα λόγον να σκεφθήτε...

Page 13

...γνώμην μοÏ
, από την παλαιάν εν χρήσει
θεραπείαν. Ήτο σύστημα απολύτως τέλειον, απλούν, διαÏ
γές, όχι
επιβαρÏ
ντικόν, ένα...

Page 14

...την έκπληξιν και τον τρόμον μοÏ
, όταν
είδα να σκαρφαλώνη εις τα παράθÏ
ρα και να επιτίθεται...

Page 15

...της ομοιότητος μεταξύ τοÏ
ήχοÏ
τούτοÏ

και τοÏ
ήχοÏ
τοÏ
τροχού ενός μύλοÏ
. Αλλά τούτο δεν...

Page 16

...κατά
πρώτον η σÏ
νείδησις της ηθικής ή πνεÏ
ματικής Ï
πάρξεως, κατά
δεύτερον δε η σÏ
νείδησις της φÏ
σικής Ï
πάρξεως....

Page 17

...ισχÏ
ρά επιθÏ
μία, όπως επαναπέσω εις
την αναισθησίαν. Είτα δι' ενός ακατασχέτοÏ
εξÏ
πνήματος της
σÏ
νειδήσεώς μοÏ
προσπαθώ να...

Page 18

...τοÏ
ς
πόροÏ
ς και εσωριάζετο εις το μέτωπόν μοÏ
κατά μεγάλας παγωμένος
σταγόνας. Αλλά τέλος, μη δÏ
νάμενος πλέον...

Page 19

...τον βραχίονα μοÏ
εύρον παραπλεύρως ένα άρτον
και μια κανάτα νερού. Πολύ εξηντλημένος διά να σκεφθώ...

Page 20

...ανήκεν εις την αÏ
τήν
κατηγορίαν των σκέψεων, η οποία με έκαμε να θεωρήσω ως ανοήτως
απίθανα τα...

Page 21

...μοÏ
όταν ήρχισα τον γύρον, και προς τα δεξιά μοÏ
όταν τον
ετελείωσα.

Το αÏ
τό έπαθα και...

Page 22

...είδα κινούμενον. Μετ'
ολίγον η ιδέα μοÏ
επεβεβαιώθη. Η αιώρησίς τοÏ
ήτο σύντομος και
σÏ
νεπώς βραδεία. Το...

Page 23

...και η τρέλλα με εκÏ
ρίεÏ
σαν και ανέπτÏ
ξα όλην μοÏ
την
δύναμιν διά ν' ανασηκωθώ, διά να...

Page 24

...Και πότε με έπιαναν γέλοια και πότε ούρλιαζα,
αναλόγως της ιδέας η οποία με κατείχε.

Και κατήρχετο...

Page 25

...τον εγκέφαλόν μοÏ
, όταν εζήτησα να φέρω
την τροφήν μοÏ
εις τα καίοντα χείλη μοÏ
. Και...

Page 26

...της χειρός μοÏ
οι ελεÏ
θερωταί
διεσκορπίσθησαν θορÏ
βωδώς. Με ακριβή κίνησιν, σÏ
νετήν, εγλίστρησα
βραδέως, μακράν τοÏ
κύκλοÏ
των...

Page 27

...τοÏ
. Εν τούτοις το πνεύμα μοÏ
ενέμενεν εις στιγμάς
αλλοφροσύνης να μη εννοή τι σÏ
νέβαινεν. Αλλά...

Page 28

... ...

Page 29

.... . . . . . . . . .
. . . . . ....

Page 30

...Τα μαλλιά της, ποÏ
είχε ξεπλέξει επιστρέφοÏ
σα από τον
χορόν, τα μαλλιά εις ιούλοÏ
ς με Ï
ακινθίνας...

Page 31

...το παιδί ζωντανόν και
αναπνέον ακόμη. Τότε ο μανδύας τοÏ
από το βάρος τοÏ
διαβρέξαντος
αÏ
τόν ύδατος...

Page 32

...μάτια τοÏ
αναζητούσαν εις τα πέριξ μίαν γόνδολαν.

Το απλούστερον ήτο να τοÏ
προσφέρω την γόνδολάν...

Page 33

...τόσον πομπωδώς, ποÏ
και εγώ αÏ
τός με
ελαφρότητα διεμαρτÏ
ρόμην διά την Ï
περβολήν. Αλλά από το πρώτον
βλέμμα...

Page 34

...— δεν ήτο ο πρώτος τÏ
χών
ο σιρ Θωμάς ΜοÏ
ρ — λοιπόν και αÏ
τός απέθανε γελώντας,...

Page 35

...έκτακτον
αÏ
τό καλλιτέχνημα.

— Α! είπε σκεπτόμενος. Η Αφροδίτη, η ωραία Αφροδίτη των Μεδίκων,
εννοείτε. Η Αφροδίτη...

Page 36

...διαβάζει και κάμνει όλες της γÏ
ναίκες ν'
αναστενάζοÏ
ν. Ολόκληρη η σελίδα αύτη ήτο Ï
γρά από φρέσκα...

Page 37

...εν Λονδίνω την Μαρκησίαν Μεντόνι,
ήτις είχε διαμείνει επί πολλά έτη εκεί προ τοÏ
γάμοÏ
της,...

Page 38

...διεÏ
θύνων το ισχÏ
ρόν φως μιας λάμπας προς έν των βαρÏ
τίμων
ετροÏ
σκικών αγγείων, ο ρεμβασμός, ιδού ο...

Page 39

...πεθαίνει.
...

Page 40

...αÏ
τού ανάπτÏ
ξις εν τη καρδία
μοÏ
. ΕνθÏ
μούμαι όμως ότι πολλάκις ύστερον την είχα σÏ
ναντήσει έν
τινι μεγάλη...

Page 41

...ομιλεί ο
λόρδος Βερούλαμ. Ήσαν σχιστοί, ως οι εÏ
μορφότεροι οφθαλμοί
δορκάδος, εν στιγμαίς δε εξαιρετικής ζωηρότητος της...

Page 42

...θάνατον». Μετά καιρόν και κατόπιν άλλων
σκέψεων κατήντησα να αποδίδω κάποιαν μακρÏ
νήν σχέσιν μεταξύ τοÏ

χωρίοÏ
τούτοÏ
...

Page 43

...εκφράσωσιν· εγώ δε εστέναζα
εξ αδημονίας, βλέπων το οικτρόν εκείνο θέαμα, και εζήτοÏ
ν να την
παρηγορήσω και...

Page 44

...ποτέ ο κατακτητής ούτος;
δεν είμεθα μέρος και μόριόν ΣοÏ
; Τις λοιπόν γνωρίζει τα μÏ
στήρια
της βοÏ
λήσεως,...

Page 45

...τοÏ
γηραιού κτήματος, σÏ
γκρατούμενον
από τοÏ
τείχοÏ
ς τοÏ
πύργοÏ
. Η εκ μελανωπής δρÏ
ός και λίαν Ï
ψηλή
οροφή...

Page 46

...και έκτοτε η σύζÏ
γός μοÏ
, ούσα
φύσει αδÏ
νάτοÏ
κράσεως, δεν κατώρθωσε πλέον ν' ανακτήση την
προτέραν Ï
γείαν·...

Page 47

...νÏ
κτερινή ώρα.
ΕÏ
θύς εν τούτοις ως η σύζÏ
γός μοÏ
έπιεν, η κατάστασίς της
εχειροτέρεÏ
σε καταπληκτικώς, την τρίτην...

Page 48

...ώρμησα προς το
πτώμα και είδα, είδα καθαρώς τα χείλη αÏ
τού σÏ
σπώμενα, μετ' οÏ

πολύ δε χαλαρωθέντα...

Page 49

...παράφορος αταξία και ανήσÏ
χος ταραχή. Ήτο αρά γε αύτη η
ζώσα Ροβένα; ήτο πράγματι αύτη; η...

Page 50

...ο άνθρωπος. Εδώκαμεν λοιπόν εις τον άνθρωπον
έν όργανον τροφής, και το όργανον αÏ
τό είναι το...

Page 51

...ή την
αποσύνθεσιν εις δεÏ
τερεύοντα στοιχεία. Είναι ένα ελατήριον,
ριζικόν, κύριον, — στοιχειώδες. Δεν θα παραλείψω να...

Page 52

...διότι εννοούμεν ότι αÏ
τό είναι
διεστραμμένον — διά να μεταχειρισθώ την λέξιν χωρίς να δώσω και
την...

Page 53

...η σκέψις μας πιέζει ν'
αποφύγωμεν τον κίνδÏ
νον, και αÏ
τή αρκεί πάλιν να μας καταστήση
ανικάνοÏ
ς. Εάν...

Page 54

...εÏ
χαριστούμαι εις το
αίσθημα αÏ
τό. ΜοÏ
παρείχε μεγαλÏ
τέρας εÏ
χαριστήσεις από όλα τα
Ï
λικά καλά ποÏ
το έγκλημα...

Page 55

...μήπως
διακοπώ προ τοÏ
τέλοÏ
ς της σύντομης διακηρύξεώς μοÏ
, αλλά και
θεμελιώδοÏ
ς, αφού με έκαμνε λείαν τοÏ
...

Page 56

...ποÏ
είναι, καθώς
γνωρίζομεν, αισθητώς μακρότεραι εις την αÏ
λήν παρά παντού αλλού —
εάν δεν είχαν ένα...

Page 57

...μεταχειρίζεται όταν
εδίδετο αφορμή προς όφελος τοÏ
Χοπ-Φρωγκ.

Επί προβλέψει, δεν γνωρίζω ποίας μεγάλης εÏ
καιρίας, ο βασιλεύς
απεφάσισε...

Page 58

...γέλοια, ενώ ο
νάνος άδειαζε την κούπα με δÏ
στροπίαν. — Να και το αποτέλεσμα ενός
ποτηριού από...

Page 59

...— Εγώ; Εγώ; Πώς μπορώ να είμαι εγώ;

— Ο ήχος εφαίνετο πώς ήρχετο από...

Page 60

...εξεφύγατε όλοι τοÏ
ς φύλακάς σας. Η
Μεγαλειότης σας δεν δύναται να έχη μίαν ιδέαν τοÏ
αποτελέσματος
ποÏ
...

Page 61

...εφαίνετο,
από την ασφαλεστέραν κρίσιν τοÏ
φίλοÏ
της νάνοÏ
. Εις την σÏ
μβοÏ
λήν
αÏ
τής οφείλεται και η αφαίρεσις...

Page 62

...εκινήθη από κάποιαν αόρατον δύναμιν,
ανεσύρθη πολύ προς τα άνω, διά ν' αφήση το βαρύδιον Ï
ψηλά,...

Page 63

...πλήθοÏ
ς,
το οποίον τοÏ
ς παρατηρούσεν από κάτω με μεγάλην φρίκην και
ανίκανον να δράμη εις βοήθειάν των.

Εις...

Page 64

...το πνεύμα μοÏ
η σκέψις ν' αφαιρέσω την ζωήν από τον
γέροντα αÏ
τόν, και ν' απαλλαγώ...

Page 65

...δεν ημπόρεσα να
κρατήσω ένα ελαφρόν σαρκασμόν, τον οποίον ο γέρων ήκοÏ
σε πιθανώς,
διότι έκαμε μίαν αιφνιδίαν...

Page 66

...αλλά
λιγούτσικα, ω! τόσο λιγούτσικα! Το απεκάλÏ
ψα, δεν μπορείτε να
φαντασθήτε, πόσον λαθραία, μέχρις ότοÏ
επί τέλοÏ
ς...

Page 67

...το μέρος της καρδιάς και το εκράτησα έτσι επί τινα λεπτά.
Δεν εκτÏ
πούσε πλέον. Ο γέρος...

Page 68

...ήθελα να πείσω τον
εαÏ
τόν μοÏ
ότι ο θόρÏ
βος δεν Ï
πήρχεν εις τα αÏ
τιά μοÏ
. Είμαι
βέβαιος...

Page 69

...της ιστορίας. Αλλ' εις όλα αÏ
τά τα παραδείγματα η
εÏ
ρύτης της καταστροφής, όχι ολιγώτερον παρά ο...

Page 70

...ημπορούσε
να Ï
ποψιασθή ότι ακόμη δεν ήτο νεκρά. ΠαροÏ
σίαζεν όλα τα σÏ
νήθη
σÏ
μπτώματα τοÏ
θανάτοÏ
. Τα χαρακτηριστικά...

Page 71

...τον θάνατον,
ώστε να προκαλέση την περιέργειαν εις όσοÏ
ς την είδαν.

Ετάφη όχι εις Ï
πόγειον, αλλ' εις...

Page 72

...κοιμητήρια. Η κηδεία τοÏ
έγεινε την Πέμπτην. Την
επομένην ΚÏ
ριακήν είχε το κοιμητήριον επισκέπτας, ως σÏ
νήθως....

Page 73

...το Λονδίνον. Και την τρίτην νύκτα μετά την κηδείαν ο
νεκρός εξήχθη από τον τάφον τοÏ
,...

Page 74

...Αλλά τρομερωτέρα ακόμη η κατάστασις την
οποίαν προκαλούν. Μπορεί κανείς να την βεβαιώση χωρίς δισταγμόν.
Τίποτε δεν...

Page 75

...την
εννοούμεν ως αμετάκλητον θάνατον. ΣÏ
χνότατα σώζονται μερικοί από
τοÏ
ς προώροÏ
ς ενταφιασμούς χάρις εις τας ενεργείας των...

Page 76

...προς τον
θάνατον. Δεν ωμιλούσα δι' άλλο τι παρά διά σκώληκας, διά τάφοÏ
ς
και επιτάφια. Επλανώμην εις...

Page 77

...σώματα, εις
τον σκοτεινόν και βασιλικόν ύπνον των, με σÏ
ντροφιά το σκοÏ
λήκι.
Αλλά αλλοίμονον! όσοι εκοιμώντο πραγματικά...

Page 78

...θα εÏ
ρίσκετο μέσα εις τα χέρια
μοÏ
.

Αλλά αλλοίμονον! τι ημπορεί η προφύλαξις ενός ανθρώποÏ
εναντίον
της μοίρας...

Page 79

...ύλην, και
ότι ο θώραξ μοÏ
επιέζετο στενώς από κάτι ανάλογον πράγμα. Έως εδώ
δεν διεκινδύνεÏ
σα ακόμη...

Page 80

...σλεπίοÏ
των 60 έως
70 τόννων. Εκείνο ποÏ
είχα εγώ δεν είχε καθόλοÏ
στρωμνήν.

Ήτο πολύ στενόν...

Page 81

... ...